หน้าแรก

    มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีคำสั่งให้คณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบางคณะ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา  เพื่อให้เกิดแผนและกิจกรรมในการพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา สามารถนำไปปรับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานให้มีความสอดคล้องและเสริมกัน  รวมทั้งให้เกิดความร่วมมือในลักษณะสหวิทยาการของแต่ละสาขาต่อไป

    เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา" เพื่อความสะดวกในการดำเนินโครงการ

ภาพกิจกรรม การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓            


ภาพกิจกรรม การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒