Announcements‎ > ‎

ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรทล.บ.

posted Jul 11, 2016, 11:10 PM by Somjet Suppharangsan
นิสิตทล.บ. สามารถตรวจสอบตารางสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ได้ตามเอกสารแนบ อนึ่งนิสิตไม่สามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่มีวันสอบตรงกันได้