ข่าวด่วน

5days until
หมดเขตยื่นเทียบโอน 24 ส.ค.

Welcome to EE Department
https://sites.google.com/a/eng.buu.ac.th/ee-department/home/

This site is a temporarily backup EE webpage to keep you in touch with what is happening in the department.  We will do our best to keep the site as up to date as possible.

Recent Announcements

 • EE Lab III เอกสารประกอบการสอนวิชา 504316 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 3 แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  Posted by Wisaruda Suppharangsan
 • กำหนดการวิชาโครงงาน 1 ทล.บ. No. กิจกรรม วันที่ หมายเหตุ 1 การแนะนำรายวิชาและชี้แจงรายละเอียด 17 ส.ค. 2557 ชี้แจงการเสนอหัวข้อโครงงาน  คำแนะนำการจัดทำรูปเล่มรายงาน,การจัดทำ logbook 2 ส่งข ...
  Posted Aug 17, 2014, 1:43 AM by Somjet Suppharangsan
 • EE Lab 1 นิสิตที่ลงเรียนรายวิชา 504208 Electrical Engineering Laboratory I ในปฏิบัติการที่ 1 ให้นำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาด้วย
  Posted Aug 8, 2014, 6:40 AM by Somjet Suppharangsan
 • กำหนดการนำเสนอผลการฝึกงาน วันที่ เวลา ห้อง อาจารย์ที่ไปนิเทศน์ 4 ส.ค. 10.00 น. เป็นต้นไป แล็บไฟฟ้ากำลัง อ. ณัฐพันธ์             7 ส.ค.       9 ...
  Posted Jul 31, 2014, 4:13 PM by Somjet Suppharangsan
 • การลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557 นิสิตสามารถดูข้อมูลการลงทะเบียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ได้ดังเอกสารแนบ
  Posted Jul 31, 2014, 12:53 AM by Somjet Suppharangsan
 • การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2557 นิสิตวศ.บ.(BEng) และ ทล.บ.(BTech) ที่ประสงค์จะลงทะเบียนฤดูร้อนปีการศึกษา2557 สามารถดูรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ
  Posted Feb 11, 2014, 11:34 PM by Somjet Suppharangsan
 • กำหนดการสอบวิชาโครงงาน กำหนดการสอบวิชาโครงงานของนิสิตทั้ง ทล.บ. และ วศ.บ. ดูได้จากเอกสารแนบ นิสิตสามารถยื่นแบบฟอร์มขอสอบได้แค่ครั้งเดียวโดยเลือกว่าจะสอบรอบไหนโดยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
  Posted Feb 11, 2014, 3:14 PM by Somjet Suppharangsan
 • แผนการเรียนปี 2557 เนื่องจากในปี 2557 มหาวิทยาลัยจะมีการปรับปฏิทินการศึกษา จึงขอให้นิสิตทุกชั้นปีศึกษาแผนการเรียนในชั้นปีของตัวเองและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนในภาคการศ ...
  Posted Dec 15, 2013, 10:57 PM by Somjet Suppharangsan
 • กำหนดส่งข้อเสนอโครงงาน 1 ของนิสิตทล.บ. นิสิตทล.บ. ที่ลงทะเบียนในรายวิชาโครงงาน 1 ในเทอมปลายปีการศึกษา 2556 กำหนดส่งข้อเสนอโครงงานในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556  ก่อนเวลา 16.30 น. ที่ห้องธุรการภาคว ...
  Posted Nov 13, 2013, 11:07 PM by Somjet Suppharangsan
 • ประกาศรับสมัครทุนช่วยงาน นิสิตภาคไฟฟ้าปี 2-4 คนใดสนใจรับทุน 5000 บาท เพื่อมาช่วยงานภาควิชา ติดต่อได้ที่อาจารย์อานุภาพ บุญส่งศรีกุลได้ตั้งแต่บ ...
  Posted Oct 28, 2013, 8:12 PM by Somjet Suppharangsan
Showing posts 1 - 10 of 10. View more »

Recent Files

 • ฟอร์มเสนอชื่อโครงงานทล.บ.และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน   0k - Aug 16, 2014, 7:28 PM by Somjet Suppharangsan (v2)
  ‎สำหรับโครงงาน 1 ของหลักสูตรทล.บ.‎
 • TQF (มคอ.)   0k - Aug 8, 2014, 7:20 AM by Somjet Suppharangsan (v1)
  ‎ระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา‎
 • BUU Library   0k - Jul 31, 2014, 6:46 AM by Somjet Suppharangsan (v1)
  ‎เว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา‎
 • ฟอร์มเอกสารและเทมเพลตเล่มโครงงาน   0k - Jul 31, 2014, 1:41 AM by Somjet Suppharangsan (v2)
  ‎แบบฟอร์มเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงาน และเทมเพลตเล่มโครงงาน‎
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 ภาคปกติ   0k - Jul 31, 2014, 12:48 AM by Somjet Suppharangsan (v2)
  ‎หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 ภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี‎
 • BTech53Revised.pdf   2590k - Jul 31, 2014, 12:48 AM by Somjet Suppharangsan (v2)
  ‎หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ หลักสูตร 4 ปี ( เทียบโอนเหลือ 2 ปี)‎
 • MEng_EE_2555.pdf   651k - Jul 31, 2014, 12:48 AM by Somjet Suppharangsan (v2)
  ‎หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555‎
 • เว็บระบบให้คะแนนโครงงาน   0k - Jul 31, 2014, 12:49 AM by Somjet Suppharangsan (v2)
  ‎เว็บเพจใหม่ของระบบโครงงาน‎
 • ระบบ EASY   0k - Jul 31, 2014, 6:46 AM by Somjet Suppharangsan (v1)
  ‎ระบบเอกสารการประชุมภาควิชาฯ ‎
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์   0k - Oct 26, 2013, 6:59 AM by Somjet Suppharangsan (v1)
  ‎โฮมเพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา‎
Showing 10 files from page Resource Center.