ข่าวทุนการศึกษา (Scholarship)

  • ภาควิชาวิศวกรรมเคมีรับสมัครนิสิตทุนช่วยงานภาควิชาฯ  จำนวน 11 ทุนๆละ 5,000 บาท รับเอกสารการสมัครทุนและส่งเอกสารทั้งหมด ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และสัมภาษณ์ทุนวันที่ 17สิงหาคม เวลา 14:00 น.ณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  • ภาควิชาวิศวกรรมเคมีรับสมัครนิสิตทุนเรียนดี กิจกรรมเด่น จำนวน    3 ทุนๆละ 8,000 บาท สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ชั้นปีละ 1 คน รับเอกสารการสมัครทุนและส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของคณะฯ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14:00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  • 📄ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม และระดับปริญญาโทและเอก สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดำเนินร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ 4 แห่ง ได้แก่ The University of Michigan, The University of Oklahoma และ Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา และ Institute Francais de Petrole (IFP) School ประเทศฝรั่งเศส

    🚩โดยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (สำหรับนิสิตปริญญาเอก เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี)

    📞ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุจิตรา กำเนิดจอก 📲โทร 02-218-4116 หรือ 📧อีเมลล์ ppcacademic@chula.ac.th

    🚩สำหรับนิสิตผู้มีผลการเรียนโดดเด่น (เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2) และมีความสามารถสูงด้านภาษาอังกฤษ (CUTEP ไม่น้อยกว่า 55 หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 450 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5) และสนใจเรียนต่อ วิทยาลัยมีทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้โดยตรง เพื่อเสนอชื่อขอรับทุนและรับการสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษต่อไป