ข่าวทุนการศึกษา (Scholarship)

 • 📣ประกาศ!!! "กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ไชยเวช" มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค และภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศ (จำนวน 2 ทุนๆ ละ 50,000 บาท)
  👨‍🔬 นิสิตต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2-4
  ✴️โดยคุณสมบัติของผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา การปฏิบัติตน บุคลิกภาพ ทัศนคติ และกิจกรรมต่างๆ ของนิสิต นักศึกษา
  💢💢หมายเหตุ...... นิสิตสามารถขอรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนได้ที่สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเคมี และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ

 • 📣ประกาศ....รับสมัครทุนนิสิตช่วยงานภาควิชาฯ จำนวน ๒ ทุนๆละ ๕,๐๐๐ บาท

  คุณสมบัติของผู้สมัคร 👨‍🔬👩‍🔬

  ๑.เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ๒.นิสิตต้องสามารถช่วยปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ในระหว่่างรับทุนการศึกษา

  ๓.เป็นนิสิตที่มีความประพฤติดี

  ๔.นิสิตต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนต่อเนื่อง หรือ ทุนที่ให้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือนตลอดปีการศึกษา(ยกเว้น กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)

  ๕.เป็นนิสิตผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ คุณสมบัติเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ดูแลนิสิตทุน

  📅เปิดรับสมัครตั้งแต่....วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

  🔖📍สัมภาษณ์ทุน>>>>วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 


 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมีรับสมัครนิสิตทุนช่วยงานภาควิชาฯ  จำนวน 11 ทุนๆละ 5,000 บาท รับเอกสารการสมัครทุนและส่งเอกสารทั้งหมด ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และสัมภาษณ์ทุนวันที่ 17สิงหาคม เวลา 14:00 น.ณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมีรับสมัครนิสิตทุนเรียนดี กิจกรรมเด่น จำนวน 3 ทุนๆ ละ 8,000 บาท สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ชั้นปีละ 1 คน รับเอกสารการสมัครทุนและส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของคณะฯ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14:00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 • 📄ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม และระดับปริญญาโทและเอก สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดำเนินร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ 4 แห่ง ได้แก่ The University of Michigan, The University of Oklahoma และ Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา และ Institute Francais de Petrole (IFP) School ประเทศฝรั่งเศส

  🚩โดยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (สำหรับนิสิตปริญญาเอก เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี)

  📞ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุจิตรา กำเนิดจอก 📲โทร 02-218-4116 หรือ 📧อีเมลล์ ppcacademic@chula.ac.th

  🚩สำหรับนิสิตผู้มีผลการเรียนโดดเด่น (เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2) และมีความสามารถสูงด้านภาษาอังกฤษ (CUTEP ไม่น้อยกว่า 55 หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 450 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5) และสนใจเรียนต่อ วิทยาลัยมีทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้โดยตรง เพื่อเสนอชื่อขอรับทุนและรับการสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษต่อไป