การประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ครั้งที่ ๕

โครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ระดับปริญญาตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5  • โปสเตอร์ ความกว้าง 80 cm x ความยาว 110 cm  

 หลักการและเหตุผล
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่ง     ประเทศไทย ให้ดำเนินการจัดการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ระดับปริญญาตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปีการ ศึกษา 2559 โดยจะจัดในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม   ชั้น 9 ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันเพื่อยกระดับคุณภาพของโครงงานทางด้านวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาทักษะการนำเสนองานของนิสิตนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา อาจารย์จากต่างสถาบันทั่วประเทศ และตัวแทนธุรกิจอุตสาหกรรม ได้แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์
กำหนดการ
  • กำหนดให้แต่ละหน่วยงานส่งหัวข้อโครงงานเข้าประกวดไม่เกินหน่วยงานละ ๒ โครงงาน ส่งภายในวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐       ขยายเวลากำหนดส่งถึงวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๖๐  
  • กำหนดการส่งบทคัดย่อแบบขยาย ไม่เกินหน่วยงานละ ๒ โครงงาน ส่งภายในวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๐
  • วันจัดการประกวดแข่งขัน วันที่  ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐ 
ส่งหัวข้อโครงงาน ส่งบทคัดย่อ และติดต่อสอบถาม
ข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่...
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
 โทร. 0
-3810-2222 ต่อ 3353
(ผู้ประสา
นง
: ผศ.ดร.วชิรา ดาวสุด)

...ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ...