หลักสูตรระดับปริญญาตรี

  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี (Undergraduate Program) 
       หลักสูตรระดับปริญญาตรีของเราได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร   (The bachelor program is recognized and accredited by Council of Engineers.)                                                                                                
  • การเข้าศึกษา (Admission)       

     ประกาศรับสมัคร (Announcement for Admission) http://e-dmission.buu.ac.th/  และ http://www.eng.buu.ac.th/undergraduate-admission/ 

     นิสิตที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีเงื่อนไขดังนี้         

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์          

  2. รับผ่านระบบแอดมิชชั่นของกระทรวงศึกษาธิการ                                  

  3. รับผ่านระบบโควต้าในโครงการต่างๆ ที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยหรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น โครงการเพชรบูรพา โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทโควต้าภาคตะวันออก โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ และโครงการส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษา

     To be eligible for admission to the Department of Chemical Engineering an applicant must meet the following requirements:   

  1. He/she must hold a Mathayom Suksa 6 certificate of a High School or other equivalent which the University recognises as begin acceptable.                         2. He/she must have passed the competitive entrance examination held annually by the Ministry of Education via the central admission system.                      3. He/she must have passed the competitive entrance examination held by the University and the Faculty of Engineering via the quota system.

จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดที่นิสิตต้องเรียนเพื่อจบการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต นิสิตต้องผ่านประสบการณ์ภาคสนามได้แก่ รายวิชา 50249759 การฝึกประสบการณ์ทางวิศวกรรมเคมี โดยปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ หรือรายวิชา 50249159 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมเคมี โดยปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ไม่น้อยกว่า 75 วันทำการ นอกจากนี้ในชั้นปีสุดท้ายนิสิตต้องเรียนรายวิชา 50249859 โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 1 และ 50249959 โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 2 โดยทั้งสองรายวิชาเพื่อฝึกทักษะการทำโครงงานก่อนจบการศึกษา

The total number of credits for graduation from the Department of Chemical Engineering must not less than 144 credits. Each undergraduate is required to undertake a minimum of 30 operating days practical training in industry as the part of the course 50249759 Chemical Engineering Experience Training, or a minimum of 75 operating days practical training in industry at the part of the course 50249159 Co-Operative Education for Chemical Engineering before graduation. Work in the laboratory is also brought into sharper focus by the final year project. The project work, which is aimed at providing the student with experience similar to those of practicing engineers, is a compulsory course of the departments.

หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) : B.Eng. (Chemical Engineering) <<<Click Download

โครงสร้างหลักสูตร (Curriculum structure)

แผนการเรียน (Study plan) <<<Click Download