หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Program) 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) : Master of Engineering (Chemical Engineering) 

There are three types of this program as follows:    

  1. ประเภท กทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียวไม่ต้องเรียนรายวิชา Type I: This type need not to take any coursework, but take only thesis.                                                    2. ประเภท ก2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์   Type II: This type need to take both coursework and thesis.                                                                                        3. ประเภท ข เรียนรายวิชาและทำงานนิพนธ์ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ Type III: This type need to take coursework and independent study,  and the lecture will be conducted only on Saturday and Sunday.

  • การเข้าศึกษา (Admission) 

ประกาศรับสมัคร (Announcement for Admission) http://www.eng.buu.ac.th/graduate-admission/ 

ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า กรณีผู้เข้าศึกษาไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ หากจำเป็น ผู้เข้าศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ในรายวิชาปรับพี้นฐานดังนี้  1. สมดุลมวลสารและพลังงาน  2. อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี   3. จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์                                  4. ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับวิศวกรรมเคมี   5. ปรากฏการณ์ถ่ายโอน

Applicants with the bachelor of chemical engineering or other equivalent which the University recognises as begin acceptable. Applicants with other fields of the aforementioned will be approved by the program committees. For applicants who do not hold B.Eng. (Chemical Engineering), the applicants are required to take the following subjects upon the approval of program committees.   1. Mass and Energy Balance   2. Chemical Engineering Thermodynamics                   3. Chemical Kinetics and Reactor Design   4. Numerical Methods for Chemical Engineering   5. Transport Phenomena

โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Download)

หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) : M.Eng. (Chemical Engineering) <<<Click Download

แผนการเรียน (Study plan)