หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) Doctor of Philosophy (Chemical Engineering) 

     หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น ประเภท คือ             

There are four types of this program as follows:      

  1. ประเภท 1.1 ทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียวไม่ต้องเรียนรายวิชา สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท    

   Type 1.1: This type need not to take any coursework, but take only dissertation. This is for applicants who hold the master degree. 

   2. ประเภท 1.2 ทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียวไม่ต้องเรียนรายวิชา สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี                                                                  

   Type 1.2: This type need not to take any coursework, but take only dissertation. This is for applicants who hold the bachelor degree.     

   3. ประเภท 2.เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท                                                                           

   Type 2,1: This type need to take both coursework and dissertation. This is for applicants who hold the master degree.     

  4. ประเภท 2.2 เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี                                    

   Type 2.2: This type need to take both coursework and dissertation. This is for applicants who hold the bachelor degree.

  • การเข้าศึกษา (Admission)                                                                                                                                         
ประกาศรับสมัคร (Announcement for Admission) http://www.eng.buu.ac.th/graduate-admission/

    แบบ 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 และต้องผ่านการประเมินศักยภาพในการดำเนินงานวิจัยโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

    Type 1.1: Applicants with the master of chemical engineering or other equivalent which the University recognises as begin acceptable, and having a GPA of 3.50 or above are eligible. All applicants must pass the evaluation process for research potential from the program committees.

    แบบ 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนในระดับดีมากหรือเทียบเท่า และต้องผ่านการประเมินศักยภาพในการดำเนินงานวิจัยโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

    Type 1.2:  Applicants with the bachelor of chemical engineering or other equivalent which the University recognises as begin acceptable, and having very good academic record or equivalent. All applicants must pass the evaluation process for research potential from the program committees.

    แบบ 2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า และเป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25

    Type 2.1: Applicants with the master of chemical engineering or other equivalent which the University recognises as begin acceptable, and having a GPA of 3.25 or above are eligible.

    แบบ 2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนในระดับดีมากหรือเทียบเท่า และต้องผ่านการประเมินศักยภาพในการดำเนินงานวิจัยโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

    Type 2.2: Applicants with the bachelor of chemical engineering or other equivalent which the University recognises as begin acceptable, and having very good academic record or equivalent. All applicants must pass the evaluation process for research potential from the program committees.

    กรณีผู้เข้าศึกษาไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ หากจำเป็น ผู้เข้าศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ในรายวิชาปรับพี้นฐานดังนี้  1.สมดุลมวลสารและพลังงาน  2. อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี       3. จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์    4. ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับวิศวกรรมเคมี   5. ปรากฏการณ์ถ่ายโอน                                                                   

 For applicants who do not hold B.Eng. (Chemical Engineering), the applicants are required to take the following subjects upon the approval of program committees. 1. Mass and Energy Balance   2. Chemical Engineering Thermodynamics   3. Chemical Kinetics and Reactor Design                                             4. Numerical Methods for Chemical Engineering   5Transport Phenomena                                                                                    

โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Download)

หลักสูตร ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) : Ph.D. (Chemical Engineering) <<<Click Download

แผนการเรียน (Study plan)