หลักสูตร (Curriculum)

 1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(Graduate Program)
 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี (Undergraduate Program)


แผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (Study Plan)

 1. หลักสูตรปรับปรุง 2548 (สำหรับนิสิตรหัส 50 เท่านั้น)
 2. หลักสูตรปรับปรุง 2548 (สำหรับนิสิตรหัส 51 เท่านั้น)
 3. หลักสูตรปรับปรุง 2552 (หลักสูตรใหม่สำหรับนิสิตรหัส 52)
 4. แผนการเรียนนิสิตรหัส 53 
 5. แผนการเรียนนิสิตรหัส 54
 6. แผนการเรียนนิสิตรหัส 55 
 7. แผนการเรียนนิสิตรหัส 56 
 8. แผนการเรียนนิสิตรหัส 57 
 9. แผนการเรียนนิสิตรหัส 58 
 10. แผนการเรียนนิสิตรหัส 59 ถึง 63 
 11. ตารางเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนแบบอาเซียน
 12. หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานและวิชาโครงงาน สำหรับนิสิตรหัส 54-58  
   
 13. หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานและวิชาโครงงาน สำหรับนิสิตรหัส 59-63  
 14. หลักการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันของนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๘
 15. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2559 
 16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2559 
 17. ประกาศคณะ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกันหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบันฑิต พ.ศ. 2559 
 18. ประกาศคณะ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชาของนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 2559 
 19. หลักเกณฑ์ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันของนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2559 

หลักสูตร (Curriculum)

หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2559) New Program  
                                                                                                              

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.บูรพา จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร ต่อไปนี้  (Department offered the following degree:)                                                                                        

    1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  (Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering)                                                                                                                   

    2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ( Master of Engineering Program in Chemical Engineering)                                                                                                                     

    3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  (Doctor of Philosophy Program in Chemical Engineering)                                                                                                                                

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี (Undergraduate Program) 
       หลักสูตรระดับปริญญาตรีของเราได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร   (The bachelor program is recognized and accredited by Council of Engineers.)                                                                                                
 • การเข้าศึกษา (Admission)       

        ประกาศรับสมัคร (Announcement for Admission) http://e-dmission.buu.ac.th/  และ http://www.eng.buu.ac.th/undergraduate-admission/ 

     นิสิตที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีเงื่อนไขดังนี้         

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์          

  2. รับผ่านระบบแอดมิชชั่นของกระทรวงศึกษาธิการ                                  

  3. รับผ่านระบบโควต้าในโครงการต่างๆ ที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยหรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น โครงการเพชรบูรพา โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทโควต้าภาคตะวันออก โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ และโครงการส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษา

     To be eligible for admission to the Department of Chemical Engineering an applicant must meet the following requirements:   

  1. He/she must hold a Mathayom Suksa 6 certificate of a High School or other equivalent which the University recognises as begin acceptable.                         2. He/she must have passed the competitive entrance examination held annually by the Ministry of Education via the central admission system.                      3. He/she must have passed the competitive entrance examination held by the University and the Faculty of Engineering via the quota system.

จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดที่นิสิตต้องเรียนเพื่อจบการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต นิสิตต้องผ่านประสบการณ์ภาคสนามได้แก่ รายวิชา 50249759 การฝึกประสบการณ์ทางวิศวกรรมเคมี โดยปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ หรือรายวิชา 50249159 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมเคมี โดยปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ไม่น้อยกว่า 75 วันทำการ นอกจากนี้ในชั้นปีสุดท้ายนิสิตต้องเรียนรายวิชา 50249859 โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 1 และ 50249959 โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 2 โดยทั้งสองรายวิชาเพื่อฝึกทักษะการทำโครงงานก่อนจบการศึกษา

The total number of credits for graduation from the Department of Chemical Engineering must not less than 144 credits. Each undergraduate is required to undertake a minimum of 30 operating days practical training in industry as the part of the course 50249759 Chemical Engineering Experience Training, or a minimum of 75 operating days practical training in industry at the part of the course 50249159 Co-Operative Education for Chemical Engineering before graduation. Work in the laboratory is also brought into sharper focus by the final year project. The project work, which is aimed at providing the student with experience similar to those of practicing engineers, is a compulsory course of the departments.

หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) : B.Eng. (Chemical Engineering) <<<Click Download

โครงสร้างหลักสูตร (Curriculum structure)

แผนการเรียน (Study plan) <<<Click Download 


 • ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Program) 
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) : Master of Engineering (Chemical Engineering) 

There are three types of this program as follows:    

  1. ประเภท ก1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียวไม่ต้องเรียนรายวิชา Type I: This type need not to take any coursework, but take only thesis.                                                    2. ประเภท ก2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์   Type II: This type need to take both coursework and thesis.                                                                                        3. ประเภท ข เรียนรายวิชาและทำงานนิพนธ์ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ Type III: This type need to take coursework and independent study, and the lecture will be conducted only on Saturday and Sunday.

 • การเข้าศึกษา (Admission) 

ประกาศรับสมัคร (Announcement for Admission) http://www.eng.buu.ac.th/graduate-admission/ 

ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า กรณีผู้เข้าศึกษาไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ หากจำเป็น ผู้เข้าศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ในรายวิชาปรับพี้นฐานดังนี้  1. สมดุลมวลสารและพลังงาน  2. อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี   3. จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์                                    4. ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับวิศวกรรมเคมี   5. ปรากฏการณ์ถ่ายโอน

Applicants with the bachelor of chemical engineering or other equivalent which the University recognises as begin acceptable. Applicants with other fields of the aforementioned will be approved by the program committees. For applicants who do not hold B.Eng. (Chemical Engineering), the applicants are required to take the following subjects upon the approval of program committees.   1. Mass and Energy Balance   2. Chemical Engineering Thermodynamics                       3. Chemical Kinetics and Reactor Design   4. Numerical Methods for Chemical Engineering   5. Transport Phenomena

โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Download)

หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) : M.Eng. (Chemical Engineering) <<<Click Download

แผนการเรียน (Study plan)

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) Doctor of Philosophy (Chemical Engineering) 

     หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ             

There are four types of this program as follows:      

  1. ประเภท 1.1 ทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียวไม่ต้องเรียนรายวิชา สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท    

   Type 1.1: This type need not to take any coursework, but take only dissertation. This is for applicants who hold the master degree.                                               2. ประเภท 1.2 ทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียวไม่ต้องเรียนรายวิชา สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี                                                                  

   Type 1.2: This type need not to take any coursework, but take only dissertation. This is for applicants who hold the bachelor degree.                                           3. ประเภท 2.1 เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท                                                                           

   Type 2,1: This type need to take both coursework and dissertation. This is for applicants who hold the master degree.     

   4. ประเภท 2.2 เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี                                    

   Type 2.2: This type need to take both coursework and dissertation. This is for applicants who hold the bachelor degree.

 • การเข้าศึกษา (Admission)                                                                                                                                         
ประกาศรับสมัคร (Announcement for Admission) http://www.eng.buu.ac.th/graduate-admission/

    แบบ 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 และต้องผ่านการประเมินศักยภาพในการดำเนินงานวิจัยโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

    Type 1.1: Applicants with the master of chemical engineering or other equivalent which the University recognises as begin acceptable, and having a GPA of 3.50 or above are eligible. All applicants must pass the evaluation process for research potential from the program committees.

    แบบ 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนในระดับดีมากหรือเทียบเท่า และต้องผ่านการประเมินศักยภาพในการดำเนินงานวิจัยโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

    Type 1.2:  Applicants with the bachelor of chemical engineering or other equivalent which the University recognises as begin acceptable, and having very good academic record or equivalent. All applicants must pass the evaluation process for research potential from the program committees.

    แบบ 2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่า และเป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25

    Type 2.1: Applicants with the master of chemical engineering or other equivalent which the University recognises as begin acceptable, and having a GPA of 3.25 or above are eligible.

    แบบ 2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนในระดับดีมากหรือเทียบเท่า และต้องผ่านการประเมินศักยภาพในการดำเนินงานวิจัยโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

    Type 2.2: Applicants with the bachelor of chemical engineering or other equivalent which the University recognises as begin acceptable, and having very good academic record or equivalent. All applicants must pass the evaluation process for research potential from the program committees.

    กรณีผู้เข้าศึกษาไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ หากจำเป็น ผู้เข้าศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ในรายวิชาปรับพี้นฐานดังนี้  1.สมดุลมวลสารและพลังงาน  2. อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี       3. จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์    4. ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับวิศวกรรมเคมี   5. ปรากฏการณ์ถ่ายโอน                                                                   

 For applicants who do not hold B.Eng. (Chemical Engineering), the applicants are required to take the following subjects upon the approval of program committees. 1. Mass and Energy Balance   2. Chemical Engineering Thermodynamics   3. Chemical Kinetics and Reactor Design                                               4. Numerical Methods for Chemical Engineering   5. Transport Phenomena                                                                                    

โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Download)

หลักสูตร ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี) : Ph.D. (Chemical Engineering) <<<Click Download

แผนการเรียน (Study plan)