หลักสูตร (Curriculum)

 1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(Graduate Program)
 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี (Undergraduate Program)


แผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (Study Plan)

 1. หลักสูตรปรับปรุง 2548 (สำหรับนิสิตรหัส 50 เท่านั้น)
 2. หลักสูตรปรับปรุง 2548 (สำหรับนิสิตรหัส 51 เท่านั้น)
 3. หลักสูตรปรับปรุง 2552 (หลักสูตรใหม่สำหรับนิสิตรหัส 52)
 4. แผนการเรียนนิสิตรหัส 53 
 5. แผนการเรียนนิสิตรหัส 54
 6. แผนการเรียนนิสิตรหัส 55 
 7. แผนการเรียนนิสิตรหัส 56 
 8. แผนการเรียนนิสิตรหัส 57 
 9. แผนการเรียนนิสิตรหัส 58 
 10. แผนการเรียนนิสิตรหัส 59 ถึง 63 
 11. ตารางเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนแบบอาเซียน
 12. หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานและวิชาโครงงาน สำหรับนิสิตรหัส 54-58  
   
 13. หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานและวิชาโครงงาน สำหรับนิสิตรหัส 59-63  
 14. หลักการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันของนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๘
 15. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2559 
 16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2559 
 17. ประกาศคณะ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกันหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบันฑิต พ.ศ. 2559 
 18. ประกาศคณะ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชาของนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 2559 
 19. หลักเกณฑ์ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันของนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2559 

หลักสูตร (Curriculum)

หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2559) New Program  
                                                                                                              

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.บูรพา จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร ต่อไปนี้  (Department offered the following degree:)                                                                                        

    1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  (Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering)                                                                                                                   

    2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ( Master of Engineering Program in Chemical Engineering)                                                                                                                     

    3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  (Doctor of Philosophy Program in Chemical Engineering)