ขั้นตอนการขอใช้เครื่องมืออุปกรณ์

๑. ติดต่อสอบถามขอใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำแลปกับอาจารย์ผู้ดูแลเครื่องมือหรือเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

๒. ทำการกรอกข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล ,หน่วยงาน,E-Mail และ เบอร์โทรศัพท์

๓. รายการอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน ให้กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนว่าใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ชนิดใด พร้อมระบุชื่อโปรเจคและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมระบุวันและเวลาใช้งานให้ชัดเจน และสามารถจองใช้งานได้ครั้งละ ๓ วัน เท่านั้น หลังจากนั้นให้เช็คดูปฏิทินการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ ว่าอยู่ในสถานะ ว่าง หรือ ถูกยืม

๔. เขียนแบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการในกรณี นอกเวลาราชการหลังเวลา  16.30 น. เป็นต้นไป

๕. กรุณาลง Log Book  ทุกครั้งที่มาใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทำแลป

หมายเหตุ : ส่งข้อมูลการจองขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์มาที่ E-mail: sophon@buu.ac.th และสามารถตรวจสอบสถานะการจองใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ ได้ที่ปฏิทินการขอใช้เครื่องมืออุปกรณ์


รายการอุปกรณ์เครื่องมือวิจัย

. GC แบบ  Automatic ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.สร้อยพัทธา

๒. GC แบบ Manual ผู้ดูแลเครื่องมือ  อ.สร้อยพัทธา/คุณศิริวิมล

๓. HPLC ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ธงชัย/อ.สร้อยพัทธา/อ.นพพล/คุณนิภาวรรณ

๔. BET ผู้ดูแลเครื่องมือ  อ.ไพลิน/คุณศิริวิมล

๕. UV-Vis Spectrophotometer ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ไพลิน,คุณนิภาวรรณ

๖. Spectrophotometer for color ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ไพลิน/คุณนิภาวรรณ

๗. TGA ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ปิยฉัตร/คุณโสภณ

๘.TMA ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ปิยฉัตร/คุณโสภณ

๙. DSC  ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ปิยฉัตร/คุณโสภณ

๑๐. Bubble Pressure ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.วิโรจน์/คุณศิริวิมล

๑๑. เครื่องชั่ง 2,เครื่องชั่ง 4 และเครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณนิภาวรรณ

๑๒. เตาอบ (Oven) และ เตาเผา 1,100 องศา ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณเพ็ชร/คุณโสภณ

๑๓. Autoclave ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.วิทวัส/อ.ญาณิศา

๑๔. Incublator ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ญาณิศา

๑๕. Reometer ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.วันเช็ง/คุณศิริวิมล

๑๖. Evaporator rotary ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.วันเช็ง/คุณศิริวิมล

๑๗.เครื่อง Tensile ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ปิยฉัตร/คุณโสภณ

๑๘. เครื่อง Kinematic Viscometer ASTM0445 ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณศิริวิมล         

๑๙. เครื่อง  Gas Permeability  ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ปิยฉัตร/คุณโสภณ      

๒๐. เครื่องวัดความหนาแน่น (Density) ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณนิภาวรรณ

๒๒. เครื่องวัดจุดวาบไฟ (Flash Point Tester) ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณศิริวิมล

๒๓. เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณศิริวิมล

๒๔. เครื่องวัดความหนืดน้ำมัน (Viscometer) ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณศิริวิมล

๒๕. เครื่องวัดจุดขุ่นมัว (Cloud Point Tester) ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณศิริวิมล

๒๖. เครื่องวัดธาตุโลหะ (ICP) ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณศิริวิมล

๒๗. เครื่องแกสโครมาโตกราฟ (GC) (สำหรับวิเคราะห์หาเมทานอล  เมทินเอสเตอร์ กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์) ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณศิริวิมล

๒๘.เครื่องแกสโครมาโตกราฟ (GC) (สำหรับวิเคราะห์หาโมโนกลี เซอร์ไรด์ ไดกลีเซอร์ไรด์ ไตรกลีเซอร์ไรด์) ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณศิริวิมล

๒๙. เครื่องวัดกำมะถัน (XRF) ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณศิริวิมล

๓๐. เครื่องย่อยไมโครเวฟ ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณศิริวิมล