ปฏิทินการขอใช้ห้องปฏิบัติการ (นอกเวลาราชการ)

ปฏิทินการขอใช้ห้องปฏิบัติการเคมี‎(นอกเวลาราชการ)‎

รายการล่าสุด

ชื่อ-สกุลหน่วยงานE-Mailรายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานวัน/เดือน/ปี ที่ใช้งานชื่อโปรเจค/ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
นายทัตพงศ์ เมืองแดง  วิศวกรรมเคมี 58550132@go.buu.ac.th เครื่อง overhead stirrer  วันที่ 15/01/62 - 18/01/62 เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. การสังเคราะห์ตังเร่งปฏิกิริยาไพโรไลซิสน้ำเครื่องใช้แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม 
นางสาวทัดดาว แซ่ลี้  วิศวกรรมเคมี 58550067@go.buu.ac.th เครื่องวัด flash point  12-13/01/2019 เวลาที่ใช้งาน 13.00-16.00 น Effects of adsorption to waste engine oil extracted from single solvent and mixed solvent. อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค: อาจารย์เอมม่า อาสนจินดา  
พงษ์ธร เพ็งน้อย  วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com เตาอบหมายเลข 3 ห้องสิ่งแวดล้อม  วันที่ 11 มกราคม​ 2562 เวลา 14.00-15.00 น (80 องศา)  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นายพงษ์ธร เพ็งน้อย  วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com  incubator​ ห้องไมโคร วันที่ 11-14 มกราคม​ 2562 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นายณัฐพันธุ์ สนั่นนาม วิศวกรรมเคมี natthapangear22@gmail.com UV-Vis Spectrophotometer  เวลาใช้งาน 9.00-15.00 น. วันที่ 11 มกราคม 2562 Titanium dioxide electro-photocatalytic for remove carbon dioxide อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
แสดง 5 รายการจากหน้า ปฏิทินการขอใช้เครื่องมืออุปกรณ์ จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »