ปฏิทินการขอใช้ห้องปฏิบัติการ (นอกเวลาราชการ)

ปฏิทินการขอใช้ห้องปฏิบัติการเคมี‎(นอกเวลาราชการ)‎

รายการล่าสุด

ชื่อ-สกุลหน่วยงานE-Mailรายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานวัน/เดือน/ปี ที่ใช้งานชื่อโปรเจค/ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวเปรมจิตร์ เพ็ชรอุไร วิศวกรรมเคมี 58550108@go.buu.ac.th เครื่อง GC แบบ Automatic วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. non-thermal plasma อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม  
นายศิรกฤษฏิ์ เดชเพิ่มสุข วิศวกรรมเคมี 58550135@go.buu.ac.th เครื่อง Spectrophotometer for color  28/2/2562 เวลา 21.00น ถึง 1/3/2562 00.00น ฟิล์ม WO3/CuS ที่ปรับคุณสมบัติเชิงแสงด้วยไฟฟ้า อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
ณัชชา แก้วโบราณ  วิศวกรรมเคมี 58050245@go.buu.ac.th  Gcห้อง Ch-302  วันที่ 1 มีนาคม 2562 10:00-12:00น.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดทนของน้ำหอมในผงซักฟอกบนผ้า /อาจารย์ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายอัจฉริยพงษ์ เชยชม  วิศวกรรมเคมี audmy_arm@hotmail.com incubator ห้องไมโคร  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 ถึงเวลา 23:00 น. (3 วัน)  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
ณัชชา แก้วโบราณ  วิศวกรรมเคมี 58050245@go.buu.ac.th Microscopeห้องCh-107, เตาอบ Ch-202, centrifuge Ch-302, Gc Ch-302 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 10:00-16:00น.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดทนของน้ำหอมในผงซักฟอกบนผ้า /อาจารย์ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
แสดง 5 รายการจากหน้า ปฏิทินการขอใช้เครื่องมืออุปกรณ์ จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »