ปฏิทินการขอใช้เครื่องมืออุปกรณ์

sophon@eng.buu.ac.th


   แสดง 448 รายการ
ชื่อ-สกุลหน่วยงานE-Mailรายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานวัน/เดือน/ปี ที่ใช้งานชื่อโปรเจค/ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ชื่อ-สกุลหน่วยงานE-Mailรายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานวัน/เดือน/ปี ที่ใช้งานชื่อโปรเจค/ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวเปรมจิตร์ เพ็ชรอุไร วิศวกรรมเคมี 58550108@go.buu.ac.th เครื่อง GC แบบ Automatic วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. non-thermal plasma อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม  
นายศิรกฤษฏิ์ เดชเพิ่มสุข วิศวกรรมเคมี 58550135@go.buu.ac.th เครื่อง Spectrophotometer for color  28/2/2562 เวลา 21.00น ถึง 1/3/2562 00.00น ฟิล์ม WO3/CuS ที่ปรับคุณสมบัติเชิงแสงด้วยไฟฟ้า อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
ณัชชา แก้วโบราณ  วิศวกรรมเคมี 58050245@go.buu.ac.th  Gcห้อง Ch-302  วันที่ 1 มีนาคม 2562 10:00-12:00น.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดทนของน้ำหอมในผงซักฟอกบนผ้า /อาจารย์ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายอัจฉริยพงษ์ เชยชม  วิศวกรรมเคมี audmy_arm@hotmail.com incubator ห้องไมโคร  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 ถึงเวลา 23:00 น. (3 วัน)  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
ณัชชา แก้วโบราณ  วิศวกรรมเคมี 58050245@go.buu.ac.th Microscopeห้องCh-107, เตาอบ Ch-202, centrifuge Ch-302, Gc Ch-302 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 10:00-16:00น.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดทนของน้ำหอมในผงซักฟอกบนผ้า /อาจารย์ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวพลอยไพลิน แสนวิบูลย์  วิศวกรรมเคมี 58050258@go.buu.ac.th เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 25 กุมภาพันธ์​ 2562 เวลา 13.30 ถึง 16.30  การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะคู่ เหล็กแกนกลาง แพลทินัมเปลือกหุ้ม บนตัวรองรับคาร์บอน ด้วยวิธีเอิบชุบและการพอกพูนโดยไม่ใช้ไฟฟ้าสำหรับปฏิกิริยาออกซิเจนรีดักชัน / อาจารย์เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
ณัฐพันธุ์ สนั่นนาม  วิศวกรรมเคมี natthapangear22@gmail.com  GC2 ห้องปิโตรเลียม  เริ่มใช้งาน 22 ก.พ. 2562 เวลา 13.00 น. ถึง 22 ก.พ. 2562 เวลา 18.00 น. โปรเจค TiO2 photocatalytic for CO2 reduction อ.ที่ปรึกษา อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายทัตพงศ์ เมืองแดง  วิศวกรรมเคมี 58550132@go.buu.ac.th เครื่อง overhead stirrer วันที่ 22/02/62 - 24/02/62 เวลา 11.30 - 16.30 น. ขอบคุณครับ การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาไพโรไลซิสน้ำมันเครื่องใช้แล้ว ของอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม  
น.ส. พรกนก แซ่ฉาย  วิศวกรรมเคมี 58050611@go.buu.ac.th spectrophotometer for color วันที่ 22 ก.พ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. หัวข้อวิจัย film Ni(OH)2/NiO อ.ที่ปรึกษา อ.ไพลิน  
นางสาวสิริภัทร ปัทมาลัย  วิศวกรรมเคมี 59550079@go.buu.ac.th  Tube Furnance 1200 องศา วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00-22:00 สังเคราะห์ LaCoO3 อาจารย์เสฎกรณ์ อุปเสน ต้องการใช้งานในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00-22:00 
นายเกียรติศักดิ์ รวมธรรม  วิศวกรรมเคมี 58050618@go.buu.ac.th  เตาเผาความร้อนสูง (Muffle Furnace)  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (วันนี้) เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.  การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซล อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ อาจารย์ ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์  
นายวิเชษฐ์ ละมัย  วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com UV-Vis Spectrophotometer  วันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 ถึง 16:00 น.  เพื่อใช้สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงษ์เเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาวคณพิชญ์ คำดวง  วิศวกรรมเคมี maicheeng21@gmail.com  1. UV-Vissible ห้องปฏิบัติการเครื่องมือแลปวิเคราะห์ 2. ตู้กรองอากาศบริสุทธิ์ ห้องแลปจุลชีววิทยา  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 16.30-18.00 น.  "Hemostatic pad from seed gum" โดยมี ผศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาวมธุรส ดวงแก้ว  วิศวกรรมเคมี 58050130@go.buu.ac.th  Gas Chromatography (GC) auto  วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562  ผลของของผสมซีโไลต์ 4A และ 5A ต่อปฏิกิริยาการเกิดมีเทน /อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
ณัฐพันธุ์ สนั่นนาม  วิศวกรรมเคมี natthapangear22@gmail.com  GC2 ห้องปิโตรเลียม 15 ก.พ. 2562 เวลา 16.30 น. ถึง 15 ก.พ. 2562 เวลา 24.00 น. TiO2 photocatalytic for CO2 reduction อ.ที่ปรึกษา อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
นางสาวชุติกาญจน์ โมราขาว  วิศวกรรมเคมี 58050243@go.buu.ac.th  เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 - 13.00 น. การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะคู่ เหล็กแกนกลาง แพลทินัมเปลือกหุ้ม บนตัวรองรับคาร์บอน ด้วยวิธีเอิบชุบและการพอกพูนโดยไม่ใช้ไฟฟ้าสำหรับปฏิกิริยาออกซิเจนรีดักชัน / อาจารย์เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
นายเจษรินทร์ หอมเกษร วิศวกรรมเคมี 58050597@go.buu.ac.th  เครื่อง water bath  วันศุกร์ 15/02/19 เวลา 15.30 ถึง 17.00 tamarind gum อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน  
น.ส สาวิตรี จันทศรี  วิศวกรรมเคมี idea.a29@gmail.com เครื่องสเปกโตโฟโต้มิเตอร์ เวลา11.00-13.00 วันที่ 17/2/2562 อาจารย์ที่ปรึกษาคือ อ.ญาณิศา 
นางสาวมนธิชา เนื่องจำนงค์ วิศวกรรมเคมี 58050260@go.buu.ac.th เครื่องCentrifuge (ห้องBio) และ เครื่อง UV-Spectrophotometer  วันที่15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา17.00-24.00น. การศึกษารูปแบบการไหลของปฏิกิริยาเคมีเชิงแสงที่มีการไหลต่อเนื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์  
นายศิรกฤษฏิ์ เดชเพิ่มสุข วิศวกรรมเคมี 58550135@go.buu.ac.th เตาอบสุญญากาศ เครื่องที่ 2 วันที่ 14/2/2562 เวลา 16.00น ถึง 14/2/2562 19.00น ฟิล์ม WO3/CuS ที่ปรับคุณสมบัติเชิงแสงด้วยไฟฟ้า อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
นายจิรายุ ขันรักษา วิศวกรรมเคมี 58050088@go.buu.ac.th เครื่องspectro for color  วันพุธที่14 กพ 62 ใช้ตั้งแต่เวลา8:00-17:00  ฟิล์ม Ni(OH)2/NiO ที่เปลี่ยนสีโดยปรับศักย์ไฟฟ้า อ.ไพลิน  
ณัชชา แก้วโบราณ  วิศวกรรมเคมี 58050245@go.buu.ac.th  GC ห้อง302 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 10:00-16:30น.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดทนของน้ำหอมในผงซักฟอกบนผ้า /อาจารย์ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายทัตพงศ์ เมืองแดง  วิศวกรรมเคมี 58550132@go.buu.ac.th เครื่องวัดความหนาแน่น ,เครื่องวัดความหนืด และเครื่องวัด flash point  วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 10.00- 16.30 น. การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาไพโรไลซิสน้ำมันเครื่องใช้แล้ว อ.ที่ปรึกษา อ.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม 
ณัชชา แก้วโบราณ  วิศวกรรมเคมี 58050245@go.buu.ac.th  Gc ห้อง 302 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 10:00-16:00น.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดทนของน้ำหอมในผงซักฟอกบนผ้า /อาจารย์ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
ณัฐพันธุ์ สนั่นนาม วิศวกรรมเคมี natthapangear22@gmail.com  GC เครื่อง manual  13 ก.พ. 2562 เวลา 10.00 น. ถึง 15 ก.พ. 2562 เวลา 16.00 น. TiO2 photocatalytic for CO2 reduction อ.ที่ปรึกษา อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
น.ส.อัญมณี เบญจางค์วิศณุ  วิศวกรรมเคมี 8550010@go.buu.ac.th เครื่องวัด Kinematic viscometer ASTM0445  วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562 ผลของการดูดซับต่อสมบัติของน้ำมันเครื่องยนต์ใช้แล้วที่ผ่านการสกัดด้วยตัวทำละลายเดี่ยวและตัวทำละลายผสม Effects of adsorption to waste engine oil extracted from single solvent and mixed solvent. อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.เอมม่า อาสนจินดา 
ชลธิชา เทศกิ่ม  วิศวกรรมเคมี 58050007@go.buu.ac.th เครื่อง UV-vis  วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 2562 เวลา 14.00 ถึง 18.00 อาจารย์ญาณิศา ละอองอุทัย 
นายเกียรติศักดิ์ รวมธรรม  วิศวกรรมเคมีี 58050595@go.buu.ac.th เตาเผาความร้อนสูง (Muffle Furnace)  วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.  การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซล อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ อาจารย์ ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์  
นางสาวทัดดาว แซ่ลี้  วิศวกรรมเคมี 58550067@go.buu.ac.th  เครื่องวัด flash point  วันที่ 12-14/02/2019 เวลาที่ใช้งาน 13.00-24.00 น Effects of adsorption to waste engine oil extracted from single solvent and mixed solvent. อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค: อาจารย์เอมม่า อาสนจินดา  
นางสาว สุธีพร ทนคำ วิศวกรรมเคมี 61910017@go.buu.ac.th ตู้อบสุญญากาศ ห้อง 203 เครื่องที่ 2  วันที่ 12 ก.พ. 2562 9.00-16.00 น.  การฟอกของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายอัจฉริยพงษ์ เชยชม วิศวกรรมเคมี audmy_arm@hotmail.com incubator ห้องไมโคร วันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงเวลา 20:00 น. (4 วัน)  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นางสาวมยุฉัตร ทวีผล .  วิศวกรรมเคมี 58050261@gmail.com เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 11/2/2562 เวลา 16.00-20.00 น.  การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานบรรจุคอลลาเจน โปรเจ็คของ อาจารย์ปิยฉัตร  
น.ส.เนาวรัตน์ วิศวกรรมเคมี naowarat562@gmail.com เครื่องวัดความหนาแน่น, เครื่องหา flash point และเครื่องวัดความหนืด วันที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 10.00-16.30 น.  โปรเจค"Recovery of waste engine oil by pyrolysis distillation and adsorption processes" อ.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม และ อ.เอมม่า อาสนจินดา 
นายวิเชษฐ์ ละมัย  วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com  UV-Vis Spectrophotometer  วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลา 08:30 ถึง 16:00 น.  งานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงษ์เเก้ว 
นายศิรกฤษฏิ์ เดชเพิ่มสุข วิศวกรรมเคมี 58550135@go.buu.ac.th เครื่อง Spectrophotometer for color  วันที่ 9/2/2562 เวลา 9.00น ถึง 9/2/2562 20.00น ฟิล์ม WO3/CuS ที่ปรับคุณสมบัติเชิงแสงด้วยไฟฟ้า อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
นางสาวมนธิชา เนื่องจำนงค์ วิศวกรรมเคมี 58050260@go.buu.ac.th เครื่องCentrifuge (ห้องBio) และ เครื่อง UV-Spectrophotometer  วันที่8กุมภาพันธ์2562เวลา17.00-24.00น. การศึกษารูปแบบการไหลของปฏิกิริยาเคมีเชิงแสงที่มีการไหลต่อเนื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์  
นายสันติพงษ์ จันทร์ทองดี  วิศวกรรมเคมี santi5412@gmail.com   ตู้อบ ห้อง ChE-302 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ใช้งานตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.  หัวข้อโครงงานวิจัย. แคปซูล อ.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน 
นางสาวมธุรส ดวงแก้ว  วิศวกรรมเคมี 58050130@go.buu.ac.th Gas Chromatography (GC) auto  วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562  ผลของของผสมซีโไลต์ 4A และ 5A ต่อปฏิกิริยาการเกิดมีเทน /อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
นายพงษ์ธร เพ็งน้อย วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com incubator​ ห้องไมโคร  วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์​ 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นางสาวพลอยไพลิน แสนวิบูลย์  วิศวกรรมเคมี 58050258@go.buu.ac.th  เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 8 กุมภาพันธ์​ 2562 เวลา 13.00 ถึง 16.30 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะคู่ เหล็กแกนกลาง แพลทินัมเปลือกหุ้ม บนตัวรองรับคาร์บอน ด้วยวิธีเอิบชุบและการพอกพูนโดยไม่ใช้ไฟฟ้าสำหรับปฏิกิริยาออกซิเจนรีดักชัน / อาจารย์เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
นายจิรายุ ขันรักษา วิศวกรรมเคมี 58050088@go.buu.ac.th เครื่องuv vis และspecto for color  วันพุธที่ 7 กพ ใช้ตั้งแต่เวลา8:00-17:00  ฟิล์ม Ni(OH)2/NiO ที่เปลี่ยนสีโดยปรับศักย์ไฟฟ้า อ.ไพลิน  
นางสาวเปรมจิตร์ เพ็ชรอุไร วิศวกรรมเคมี 58550108@go.buu.ac.th เครื่อง GC แบบ Automatic  วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. non-thermal plasma อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม  
นางสาวมนธิชา เนื่องจำนงค์  วิศวกรรมเคมี 58050260@go.buu.ac.th เครื่องCentrifuge (ห้องBio) และ เครื่อง UV-Spectrophotometer  วันที่6กุมภาพันธ์2562เวลา19.00-24.00น. การศึกษารูปแบบการไหลของปฏิกิริยาเคมีเชิงแสงที่มีการไหลต่อเนื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์  
นายศิรกฤษฏิ์ เดชเพิ่มสุข วิศวกรรมเคมี 58550135@go.buu.ac.th Spectrophotometer for color  วันที่ 6/2/2562 เวลา 16.00น ถึง 7/2/2562 2.00น ฟิล์ม WO3/CuS ที่ปรับคุณสมบัติเชิงแสงด้วยไฟฟ้า อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
ณัฐพันธุ์ สนั่นนาม  วิศวกรรมเคมี natthapangear22@gmail.com   GC เครื่อง manual  6 ก.พ. 2562 เวลา 10.00 น. ถึง 6 ก.พ. 2562 เวลา 16.00 น. TiO2 photocatalytic for CO2 reduction อ.ที่ปรึกษา อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
นางสาววนัมพร เขียวแข้ วิศวกรรมเคมี 58050037@go.buu.ac.th  เครื่อง UV-Vis  วันที่ 7/02/2019 เวลา 13.00-17.00 น.  Silvernanoparticle อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นายจิรายุ ขันรักษา วิศวกรรมเคมี 58050088@go.buu.ac.th เครื่องuv vis และspecto for color  วันพุธที่ 6 กพ ใช้ตั้งแต่เวลา13:00-17:00 น. โปรเจค ฟิล์ม Ni(OH)2/NiO ที่เปลี่ยนสีโดยปรับศักย์ไฟฟ้า อ.ไพลิน  
นางสาว สุธีพร ทนคำ  วิศวกรรมเคมี 61910017@go.buu.ac.th  เครื่อง spectrophometer for color  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 9.00-12.00 น.  การฟอกของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาววนัมพร เขียวแข้  วิศวกรรมเคมี 58050037@go.buu.ac.th  เครื่อง UV-Vis วันที่ 5/02/2019 เวลา 14.00-17.00 น.  Silvernanoparticle อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวมนธิชา เนื่องจำนงค์ วิศวกรรมเคมี 58050260@go.buu.ac.th เครื่องCentrifuge (ห้องBio) และ เครื่อง UV-Spectrophotometer  วันที่5กุมภาพันธ์2562เวลา19.00-24.00น. การศึกษารูปแบบการไหลของปฏิกิริยาเคมีเชิงแสงที่มีการไหลต่อเนื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์  
ชลธิชา เทศกิ่ม วิศวกรรมเคมี 58050007@go.buu.ac.th เครื่อง UV-vis  วันที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 14.00 ถึง 18.00  อาจารย์ญาณิศา ละอองอุทัย  
นายเจษรินทร์ หอมเกษร วิศวกรรมเคมี 58050597@go.buu.ac.th  kinematic viscometer  วันศุกร์ 1/2/62 เวลา 16.00   tamarind gum อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน  
ณัชชา แก้วโบราณ  วิศวกรรมเคมี 58050245@go.buu.ac.th 1.Microscopeห้องCh-107 2.เตาอบห้องCh-203 และ 3.Centrifugeห้องCh-302  วันที่ 5-7 มกราคม 2562 13:00-16:00น.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดทนของน้ำหอมในผงซักฟอกบนผ้า /อาจารย์ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวเปรมจิตร์ เพ็ชรอุไร  วิศวกรรมเคมี 58550108@go.buu.ac.th เครื่อง GC แบบ Automatic  วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา 13:00 น. ถึง 6 กุมภาพันธ์ เวลา 16:00 น. non-thermal plasma อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม  
นางสาวศรัญญา สิทธิประเสริฐ  วิศวกรรมเคมี 58050732@go.buu.ac.th  เครื่องอบสุญญากาศและปั้ม ห้อง302  วันศุกร์ 1/2/62 (16:00) ถึง วันอาทิตย์ 3/2/62 (17:00) Oxidation HMF to FDCA อ.ที่ปรึกษา : ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน 
นายทัตพงศ์ เมืองแดง  วิศวกรรมเคมี 58550132@go.buu.ac.th เครื่อง overhead stirrer  วันที่ 1/02/62 -3/02/52 เวลา 9.30-20.00 น. การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาไพโรไลซิสน้ำมันเครื่องใช้แล้ว อ.ที่ปรึกษา อ.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม 
นางสาวพลอยไพลิน แสนวิบูลย์  วิศวกรรมเคมี 58050258@go.buu.ac.th  เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 1 กุมภาพันธ์​ 2562 เวลา 20.00 - 2 กุมภาพันธ์​ 2562 เวลา 02.00  การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะคู่ เหล็กแกนกลาง แพลทินัมเปลือกหุ้ม บนตัวรองรับคาร์บอน ด้วยวิธีเอิบชุบและการพอกพูนโดยไม่ใช้ไฟฟ้าสำหรับปฏิกิริยาออกซิเจนรีดักชัน / อาจารย์เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
นางสาวนัชชา มิสาธรรม วิศวกรรมเคมี 58050605@go.buu.ac.th  กล้องจุลทรรศน์ ห้อง Micro 2/2/19 เวลา 9.00-18.00 น. การใช้สมุนไพรยับยั้งเชื้อราในผลิตภัณฑ์เยลลี่ อาจารย์ที่ปรึกษา : วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน 
นายศิรกฤษฏิ์ เดชเพิ่มสุข  วิศวกรรมเคมี 58550135@go.buu.ac.th Spectrophotometer for color  วันที่ 31/1/2562 เวลา 16.00น ถึง 1/2/2562 02.00น ฟิล์ม WO3/CuS ที่ปรับคุณสมบัติเชิงแสงด้วยไฟฟ้า อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายจิรวุฒื แย้มผกา  วิศวกรรมเคมี atmy.arm@gmail.com Centrifuge ห้อง302  วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 (3วัน) เวลา13.00-18.00 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นางสาว สุธีพร ทนคำ  วิศวกรรมเคมี 61910017@go.buu.ac.th  เครื่อง spectrophometer for color  วันที่ 31 มกราคม 2562 13.00-16.00 น.  การฟอกของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวศุภทรัพย์ รอดจินดา วิศวกรรมเคมี 58050616@go.buu.ac.th เครื่อง uv-vis 2.เครื่อง centrifuse ห้องChE-302 3.เครื่อง centrifuseเล็ก ห้อง แลปไบโอ  วันที่ 5,7,9/02/62 เวลา18:00-22:00  การเก็บเกี่ยวสาหร่ายด้วยDAF อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.เอมม่า อาสนจินดา 
นายอัจฉริยพงษ์ เชยชม  วิศวกรรมเคมี audmy_arm@hotmail.com ขอใช้ incubator ห้องไมโคร  วันที่ 29 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2562 (4วัน)  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นางสาวมนธิชา เนื่องจำนงค์  วิศวกรรมเคมี 58050260@go.buu.ac.th เครื่องCentrifuge (ห้องBio) และ เครื่อง UV-Spectrophotometer  วันที่31มกราคม2562เวลา18.00น.ถึงวันที่1กุมภาพันธ์2562เวลา09.00น. การศึกษารูปแบบการไหลของปฏิกิริยาเคมีเชิงแสงที่มีการไหลต่อเนื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
ณัฐพันธุ์ สนั่นนาม วิศวกรรมเคมี natthapangear22@gmail.com  GC สำหรับวิเคราะห์เมทานอล (ห้องแลปปิโตรเลี่ยม) 31 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ถึง 1 ก.พ. 2562 เวลา 16.00 น. TiO2 photocatalytic for CO2 reduction อ.ที่ปรึกษา อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
นางสาวมยุฉัตร ทวีผล  วิศวกรรมเคมี 58050261@gmail.com เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer วันที่ 29/1/2562 เวลา 18.00-21.00 น.  การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานบรรจุคอลลาเจน โปรเจ็คของ อาจารย์ปิยฉัตร  
น.ส. พรกนก แซ่ฉาย  วิศวกรรมเคมี 58050611@go.buu.ac.th เครื่อง uv-visible กับ เครื่อง spectrophotometer for color  วันศุกร์ที่ 1 ก.พ. 62 เวลา 14.00-19.00 น.  หัวข้อวิจัย Film NiO/Ni(OH)2 อ.ที่ปรึกษา อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
น.ส. พรกนก แซ่ฉาย  วิศวกรรมเคมี 8050611@go.buu.ac.th เครื่องUV-visible กับ เครื่อง Spectrophotometer for color  วันที่ 29 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น.  หัวข้อวิจัย Film Ni(OH)2/NiO อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
ณัชชา แก้วโบราณ  วิศวกรรมเคมี 58050245@go.buu.ac.th  Microscopeห้องBio และ Centrifugeห้อง302  29-30 มกราคม 2562 13:00-16:00น. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดทนของน้ำหอมในผงซักฟอกบนผ้า /อาจารย์ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายเกียรติศักดิ์ รวมธรรม วิศวกรรมเคมี 58050595@go.buu.ac.th เตาเผาความร้อนสูง (Muffle Furnace) และเครื่องแกสโครมาโตกราฟ (GC) สำหรับ วิเคราะห์หาเมทานอล เมทินเอสเตอร์ กรดลิโน เลนิกเมทิลเอสเตอร์  วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. และในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 9.00-16.00 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซล อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ อาจารย์ ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์  
นางสาวพลอยไพลิน แสนวิบูลย์ วิศวกรรมเคมี 58050258@go.buu.ac.th  เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 29 มกราคม 2562 - 30 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00น.  การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะคู่ เหล็กแกนกลาง แพลทินัมเปลือกหุ้ม บนตัวรองรับคาร์บอน ด้วยวิธีเอิบชุบและการพอกพูนโดยไม่ใช้ไฟฟ้าสำหรับปฏิกิริยาออกซิเจนรีดักชัน / อาจารย์เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
น.ส.เนาวรัตน์ ชมพูนุช วิศวกรรมเคมี naowarat562@gmail.com เครื่องชั่ง ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ชั้น 1 วันที่ 26-27 มกราคม 2562 เวลา 8.00-00.00 น. "Revovery of waste engine oil by pyrolysis distillation and adsorption processes" / อ.ศรีสุดา และ อ.เอมม่า 
นางสาวณัชชา แก้วโบราณ  วิศวกรรมเคมี 58050245@go.buu.ac.th  centifuge  เวลา13:00-16:00 น. วันที่28/01/2562  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดทนของน้ำหอมในผงซักฟอกบนผ้า/อาจารย์ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวนัชชา มิสาธรรม  วิศวกรรมเคมี 58050605@go.buu.ac.th  ตู้บ่มเชื้อ  26/01/19 เวลา 9.00-19.30 น.  การใช้สมุนไพรยับยั้งเชื้อราในผลิตภัณฑ์เยลลี่ อาจารย์ที่ปรึกษา : วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน 
นางสาวศุภทรัพย์ รอดจินดา วิศวกรรมเคมี 58050616@go.buu.ac.th เครื่อง centrifuge  วันที่ 01/02/62-03/02/62 เวลา18:00-22:00  การเก็บเกี่ยวสาหร่ายด้วยDAF อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.เอมม่า อาสนจินดา 
นางสาวพลอยไพลิน แสนวิบูลย์ วิศวกรรมเคมี 58050258@go.buu.ac.th  เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 26 มกราคม 2562 - 27 มกราคม 2562 เวลา 01.00 - 08.00 น.  การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะคู่ เหล็กแกนกลาง แพลทินัมเปลือกหุ้ม บนตัวรองรับคาร์บอน ด้วยวิธีเอิบชุบและการพอกพูนโดยไม่ใช้ไฟฟ้าสำหรับปฏิกิริยาออกซิเจนรีดักชัน / อาจารย์เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
นางสาวสุธีรา สมนึก  วิศวกรรมเคมี 58050267@go.buu.ac.th เครื่องวัดความหนืดน้ำมัน และเครื่องวัดจุดวาบไฟ  วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นางสาวสุธีรา สมนึก  การรีไซเคิลน้ำมันเครื่องใช้แล้วด้วยตัวทำละลายผสม อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม  
นางสาวมนธิชา เนื่องจำนงค์  วิศวกรรมเคมี 58050260@go.buu.ac.th เครื่องCentrifuge (ห้องBio)  วันที่24มกราคม2562เวลา21.00น.ถึงวันที่25มกราคม2562เวลา09.00น การศึกษารูปแบบการไหลของปฏิกิริยาเคมีเชิงแสงที่มีการไหลต่อเนื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์  
นายจิรวุฒิ แย้มผกา  วิศวกรรมเคมี 58050241@go.buu.ac.t เครื่อง incubator ห้องไมโคร วันที่ 25 มกราคม 2562  ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นางสาวมนธิชา เนื่องจำนงค์  วิศวกรรมเคมี 58050260@go.buu.ac.th UV-Vis Spectrophotometer  วันที่25มกราคม2562 เวลา02.00-09.00น การศึกษารูปแบบการไหลของปฏิกิริยาเคมีเชิงแสงที่มีการไหลต่อเนื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์  
นางสาวมยุฉัตร ทวีผล  วิศวกรรมเคมี 58050261@gmail.com เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer วันที่ 24/1/2562 เวลา 16.00-23.00 น. การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานบรรจุคอลลาเจน โปรเจ็คของ อาจารย์ปิยฉัตร  
นางสาวศุภทรัพย์ รอดจินดา วิศวกรรมเคมี 58050616@go.buu.ac.th  เครื่อง centrifuge  วันที่ 25/01/62-31/01/62 เวลา18:00-22:00น. การเก็บเกี่ยวสาหร่ายด้วยDAF อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.เอมม่า อาสนจินดา 
นาย จิรบูรณ์ รัชตเมธากร  วิศวกรรมเคมี 57050432@go.buu.ac.th เครื่อง UV  วันจันทร์ที่ 28 เวลา 9.30 - 18.00 ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจองอนุภาคนาโนสังเคราะห์ด้วยสารสกัดเสลดพังพอนตัวผู้ด้วยเมทานอลเอทานอลและน้ำ ของ อาจารย์ สันติ โพธิ์ศรี 
นายจิรายุ ขันรักษา  วิศวกรรมเคมี 58050088@go.buu.ac.th เครื่อง UV และspectro for color วันที่23 มค เวลา17:00 ถึง 25 ม.ค เวลา 12:00 ฟิล์ม Ni(OH)2/NiOที่เปลี่ยนสีโดยการปรับศักย์ไฟฟ้า/ อ.ไพลิน  
นายสันติพงษ์ จันทร์ทองดี วิศวกรรมเคมี santi5412@gmail.com  ตู้อบ ห้อง ChE-302 วันที่ 23-25 มกราคม 2562 แคปซูล อ.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน  
นางสาวณัฐธิดา สมประสงค์  วิศวกรรมเคมี 58050247@go.buu.ac.th เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 23 มกราคม เวลา 08.30-11.30 น.  การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานบรรจุคอลลาเจน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปิยฉัตร วัตนชัย 
นาย จิรบูรณ์ รัชตเมธากร วิศวกรรมเคมี 57050432@go.buu.ac.th เครื่อง UV spectoscope  วันพฤหัสบดีที่ 23 เวลา 9.30 - 18.00 ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจองอนุภาคนาโนสังเคราะห์ด้วยสารสกัดเสลดพังพอนตัวผู้ด้วยเมทานอลเอทานอลและน้ำ ของ อาจารย์ สันติ โพธิ์ศรี 
นายกฤตศิริ ณรงค์ฤทธิเดช  วิศวกรรมเคมี 58550129@go.buu.ac.th เครื่อง Overhead Stirrer  วันที่ 22/01/62 ถึง 24/01/62 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฎิกิริยาไพโรไลซิสน้ำมันเครื่องใช้แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ศรีสุดา นิเทศธรรม  
นางสาวสุธีรา สมนึก  วิศวกรรมเคมี 58050267@go.buu.ac.th เครื่องวัดความหนาแน่นน้ำมัน ,วัดความหนืดน้ำมัน ,และเครื่องวัดจุดวาบไฟ วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. - 14.00 น. นางสาวสุธีรา สมนึก   การรีไซเคิลน้ำมันเครื่องใช้แล้วด้วยตัวทำละลายผสม อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม  
น.ส.อัญมณี เบญจางค์วิศณุ  วิศวกรรมเคมี 58550010@go.buu.ac.th  เครื่องวัด Kinematic viscometer ASTM0445 วันที่ 22-24 มกราคม 2562  ผลของการดูดซับต่อสมบัติของน้ำมันเครื่องยนต์ใช้แล้วที่ผ่านการสกัดด้วยตัวทำละลายเดี่ยวและตัวทำละลายผสม Effects of adsorption to waste engine oil extracted from single solvent and mixed solvent. อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.เอมม่า อาสนจินดา 
นางสาวทัดดาว แซ่ลี้  วิศวกรรมเคมี 58550067@go.buu.ac.th  เครื่องวัด flash point  วันที่ใช้งาน 22-24/01/2019 เวลาที่ใช้งาน 16.00-21.00 น Effects of adsorption to waste engine oil extracted from single solvent and mixed solvent. อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค: อาจารย์เอมม่า อาสนจินดา  
นางสาวศุภทรัพย์ รอดจินดา  วิศวกรรมเคมี 58050616@go.buu.ac.th  เครื่อง uv-vis  วันที่ 23/01/62-25/01/62 เวลา 18:00-22:00 น.,26/01/62-27/01/62 เวลา 9.00-13.00น. การเก็บเกี่ยวสาหร่ายด้วยDAF อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.เอมม่า อาสนจินดา 
นางสาววนัมพร เขียวแข้ วิศวกรรมเคมี 58050037@go.buu.ac.th  เครื่อง Centrifuge  วันที่ 22/01/2019 เวลา 10.00-16.00 น.  Silvernanoparticle อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวเปรมจิตร์ เพ็ชรอุไร  วิศวกรรมเคมี 58550108@go.buu.ac.th เครื่อง GC แบบ Automatic  จันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 16:00 น. non-thermal plasma อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ปฏิภาณ บุญรวม  
นางสาวมยุฉัตร ทวีผล วิศวกรรมเคมี 58050261@gmail.com  เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 21/1/2562 เวลา 17.00-21.00 น.  การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานบรรจุคอลลาเจน โปรเจ็คของ อาจารย์ปิยฉัตร  
นายเกียรติศักดิ์ รวมธรรม วิศวกรรมเคมี 58050595@go.buu.ac.th เตาเผาความร้อนสูง (Muffle Furnace)  วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 (พรุ่งนี้) เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น.  การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซล อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ อาจารย์ ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์  
นายวิเชษฐ์ ละมัย วิศวกรรมเคมี  wichet.lamai@gmail.com  เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer วันอังคารที่ 22 วันพฤหัสบดีที่ 24 และวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงษ์เเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นายพงษ์ธร เพ็งน้อย  วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com incubator​ ห้องไมโคร  วันที่ 21-24 มกราคม​ 2562 (4 วัน)​ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
น.ส. ฤดีมาศ ถาเป็ง วิศวกรรมเคมี 60910072@go.buu.ac.th เครื่อง GC Auto  วันที่ 21/1/62-23/1/62 โปรเจค : ไหม อาจารย์โปรเจค : ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
นางสาวมธุรส ดวงแก้ว  วิศวกรรมเคมี 58050130@go.buu.ac.th  Gas Chromatography (GC) auto  วันที่ 22-24 มกราคม 2562  ผลของของผสมซีโไลต์ 4A และ 5A ต่อปฏิกิริยาการเกิดมีเทน /อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
นางสาววรกมล บุปผา วิศวกรรมเคมี 58050264@buu.ac.th ตู้อบสูญญากาศ หมายเลข 2  วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562  ผลกระทบสภาวะการเกิดปฏิกิริยาของแก๊สเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์ อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
นางสาวพลอยไพลิน แสนวิบูลย์  วิศวกรรมเคมี 58050258@go.buu.ac.th  เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 18 มกราคม 2562 - 20 มกราคม 2562 เวลา 17.00 - 00.00น. การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะคู่ เหล็กแกนกลาง แพลทินัมเปลือกหุ้ม บนตัวรองรับคาร์บอน สำหรับ ORR ใน PEMFC / อาจารย์เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
นายกวิน สิมะวัฒนา  วิศวกรรมเคมี 60910108@go.buu.ac.th เตาอบสูญญากาศ หมายเลข 1 ห้อง ChE- 203  เตาอบสูญญากาศ หมายเลข 1 ห้อง ChE- 203  Oxidation HMF 
นายทัตพงศ์ เมืองแดง  วิศวกรรมเคมี 58550132@go.buu.ac.th เครื่อง overhead stirrer  วันที่ 15/01/62 - 18/01/62 เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. การสังเคราะห์ตังเร่งปฏิกิริยาไพโรไลซิสน้ำเครื่องใช้แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม 
นางสาวทัดดาว แซ่ลี้  วิศวกรรมเคมี 58550067@go.buu.ac.th เครื่องวัด flash point  12-13/01/2019 เวลาที่ใช้งาน 13.00-16.00 น Effects of adsorption to waste engine oil extracted from single solvent and mixed solvent. อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค: อาจารย์เอมม่า อาสนจินดา  
พงษ์ธร เพ็งน้อย  วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com เตาอบหมายเลข 3 ห้องสิ่งแวดล้อม  วันที่ 11 มกราคม​ 2562 เวลา 14.00-15.00 น (80 องศา)  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นายพงษ์ธร เพ็งน้อย  วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com  incubator​ ห้องไมโคร วันที่ 11-14 มกราคม​ 2562 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นายณัฐพันธุ์ สนั่นนาม วิศวกรรมเคมี natthapangear22@gmail.com UV-Vis Spectrophotometer  เวลาใช้งาน 9.00-15.00 น. วันที่ 11 มกราคม 2562 Titanium dioxide electro-photocatalytic for remove carbon dioxide อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายกวิน สิมะวัฒนา วิศวกรรมเคมี 60910108@go.buu.ac.th  เตาอบสูญญากาศ หมายเลข 1 ห้อง ChE- 203 วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ถึง วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. และ วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. Oxidation HMF / ผศ.ดร.สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ และ ดร.เสฏฐกรณ์ อุปเสน  
นางสาวสุธีพร ทนคำ วิศวกรรมเคมี 61910017@go.buu.ac.th ตู้อบสุญญากาศ ห้อง 203 เครื่องที่ 2 และเครื่อง spectrophometer for color  วันที่ 10 มกราคม 2562 8.00-16.00 น.  การฟอกของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายทัตพงศ์ เมืองแดง  วิศวกรรมเคมี 58550132@go.buu.ac.th เครื่อง overhead stirrer วันที่ 8 ม.ค. 62 ถึงวันที่ 9 ม.ค.62 เวลา 13.00 ถึง 16.30 น. การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาไพโรไลซิส  
นาย อานันท์ จุลสุคนธ์  วิศวกรรมเคมี 58910219@go.buu.ac.th เครื่อง ICP วันที่ 7 ม.ค. 2562 โปรเจคSmart window ของ ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
นายพงษ์ธร เพ็งน้อย วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com  incubator​ ห้องไมโคร  วันที่ 7-10 มกราคม​ 2562 (4 วัน)​  ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นายวิเชษฐ์ ละมัย  วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer  วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ในเวลา 10:00 ถึง 16:00 น. วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 และวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ในเวลา 08:30 ถึง 16:00 น.  เพื่อใช้สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงษ์เเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นายพงษ์ธร เพ็งน้อย  วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com  UV- vis  วันที่ 28 ธันวาคม​ 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
น.ส. ฤดีมาศ ถาเป็ง  วิศวกรรมเคมี 60910072@go.buu.ac.th เครื่อง GC Auto  วันที่ 27/12/61-29/12/61 โปรเจค : ไหม อาจารย์โปรเจค : ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
นายอานันท์ จุลสุคนธ์  วิศวกรรมเคมี 58910219@go.buu.ac.th เครื่อง ICP  วันที่ 25 ธ.ค. 2561 โปรเจคSmart window ของ ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวมธุรส ดวงแก้ว  วิศวกรรมเคมี 58050130@go.buu.ac.th  Gas Chromatography (GC) auto  วันที่ 21 ธันวาคม 2561 -23 ธันวาคม 2561  ผลของของผสมซีโอไลท์ 4A และ 5A ต่อปฏิกิริยาเกิดมีเทน /อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
นางสาวณัชชา แก้วโบราณ  วิศวกรรมเคมี 58050245@go.buu.ac.th  Gas chromatography (GC) ห้องCh-302 วันที่ 21/11/2561  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดทนของน้ำหอมในผงซักฟอกบนผ้า/อาจารย์ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวกฤตยา ศรัณยโชติ  วิศวกรรมเคมี gittaya.tt@gmail.com  Gas chromatography (GC) auto  วันที่ 18-20 ธันวาคม 2561  สังเคราะห์มีเทนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับซีโอไลต์ /อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
นายอานันท์ จุลสุคนธ์  วิศวกรรมเคมี 58910219@go.buu.ac.th เครื่อง ICP วันที่ 21ธ.ค. 2561 โปรเจคSmart window ของ ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายพงษ์ธร เพ็งน้อย วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com ขอใช้ incubator​ ห้องไมโคร ตั้งแต่วันที่ 19-22 ธันวาคม​ 2561 (4 วัน)​ และขอใช้เครื่อง UV- Vis  เวลา 13.00-15.00 น. ครับ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นายสันติพงษ์ จันทร์ทองดี  วิศวกรรมเคมี santi5412@gmail.com  ตู้อบ ห้อง ChE-302  วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.  หัวข้อโครงงานวิจัย. แคปซูล อ.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน  
นางสาวศรัญญา สิทธิประเสริฐ  วิศวกรรมเคมี 58050732@go.buu.ac.th เครื่องอบสุญญากาศ และเครื่องหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ห้อง302 วันเสาร์15/12/61 (16:00) ถึง วันจันทร์18/12/61 (19:00)  Oxidation HMF to FDCA อ.ที่ปรึกษา : ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน  
น.ส. ฤดีมาศ ถาเป็ง  วิศวกรรมเคมี 60910072@go.buu.ac.th GC Auto  วันที่ 13/12/61 เวลา13.00-20.00 โปรเจค : ไหม อาจารย์โปรเจค : ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
นายวิเชษฐ์ ละมัย วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 13,14 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ในเวลา 08:30 ถึง 16:00 น.  เพื่อใช้สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงษ์เเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นายปิยพล แห้วเพ็ชร  วิศวกรรมเคมี 56050763@go.buu.ac.th ตู้อบความร้อนฆ่าเชื้อ (Autoclave)  วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561  โปรเจคEnergy storage ของ ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวกฤตยา ศรัณยโชติ วิศวกรรมเคมี gittaya.tt@gmail.com Gas chromatography (GC) auto  วันที่ 7-9 ธันวาคม 2561  สังเคราะห์มีเทนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับซีโอไลต์ /อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
นายวิเชษฐ์ ละมัย วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com  เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer วันอังคารที่ 27, วันพุธที่ 28 และวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 (รวมทั้งสิ้น 3 วัน) ในเวลา 08:30 ถึง 16:00 น.  เพื่อใช้สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงษ์เเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาวณัฐธิดา สมประสงค์ วิศวกรรมเคมี 58050247@go.buu.ac.th เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 09.00-18.00 น. - วันที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 12.00-18.00 น.  การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานบรรจุคอลลาเจน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปิยฉัตร รัตนชัย 
นางสาววนัมพร เขียวแข้  วิศวกรรมเคมี 58050037@go.buu.ac.th  เครื่อง uv-vis  วันที่ 22/11/2018 เวลา 16.00-19.30 น. ชื่อโปรเจค : Silvernanoparticle Purification อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์ Silvernanoparticle Purification อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวณัฐธิดา สมประสงค์  วิศวกรรมเคมี 58050247@go.buu.ac.th เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 11.00-24.00 น. โปรเจคชื่อ การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานบรรจุคอลลาเจน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปิยฉัตร รัตนชัย 
นายพงษ์ธร เพ็งน้อย วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com ขอใช้ UV- vis  วันที่ 20 พ.ย.61 เวลา 15.00-18.00น. อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นายพงษ์ธร เพ็งน้อย  วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com ขอใช้ incubator​ ห้องไมโคร วันที่ 19-21 พฤศจิกายน​ 2561 (3 วัน)​  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นายวิเชษฐ์ ละมัย วิศวกรรมเคมี wichet.lamai@gmail.com เครื่อง UV-Vis spectrophotometer และ เครื่อง ICP  วันอังคารที่ 20,วันพฤหัสบดีที่ 22 และ วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ในเวลา 09:00 ถึง 16:00 น. และในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ในเวลา 09:00 ถึง 16:00 น.  เพื่อใช้สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงษ์เเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาวณัฐธิดา สมประสงค์ วิศวกรรมเคมี 58050247@go.buu.ac.th เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 16.00 น. ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 12.00 น. - วันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 13.00-23.00 น. การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานบรรจุคอลลาเจน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปิยฉัตร รัตนชัย 
นางสาววนัมพร เขียวแข้ วิศวกรรมเคมี 58050037@go.buu.ac.th เครื่อง uv-vis  วันที่ 16/11/2018 เวลา 9.00-16.00 , วันที่ 17/11/2018 เวลา 13.00-16.00 ,วันที่ 18/11/2018 เวลา 11.00-16.00  Silvernanoparticle Purification อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวมนธิชา เนื่องจำนงค์ วิศวกรรมเคมี 58050260@go.buu.ac.th เครื่องUV-Vis Spectrophotometer  วันที่15 พฤศจิกายน 2561เวลา16.00-24.00น. การศึกษารูปแบบการไหลของปฏิกิริยาเคมีเชิงแสงที่มีการไหลต่อเนื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์  
น.ส.อัญมณี เบญจางค์วิศณุ  วิศวกรรมเคมี 58550010@go.buu.ac.th  เครื่องวัด Flash point  วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561  ผลของการดูดซับต่อสมบัติของน้ำมันเครื่องยนต์ใช้แล้วที่ผ่านการสกัดด้วยตัวทำละลายเดี่ยวและตัวทำละลายผสม Effects of adsorption to waste engine oil extracted from single solvent and mixed solvent. อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.เอมม่า อาสนจินดา 
นางสาววนัมพร เขียวแข้  วิศวกรรมเคมี 58050037@go.buu.ac.th เครื่อง Centrifuge  วันที่ 13/11/2018 เวลา 14.00-18.00  Silvernanoparticle Purification อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาววนัมพร เขียวแข้  วิศวกรรมเคมี 58050037@go.buu.ac.th  เครื่อง UV-vis  วันที่ 13/11/2018 เวลา 10.00-18.00 Silvernanoparticle Purification อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวมธุรส ดวงแก้ว วิศวกรรมเคมี 58050130@go.buu.ac.th Gas chromatography (GC) auto  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  ผลของของผสมซีโอไลท์ 4A และ 5A ต่อปฏิกิริยาเกิดมีเทน /อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
นางสาวศรัญญา สิทธิประเสริฐ วิศวกรรมเคมี 58050732@go.buu.ac.th เครื่องอบสุญญากาศ และเครื่องหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง วันจันทร์12/11/61 (15:00) ถึง วันพฤหัสบดี13/11/61 (15:00) โปรเจค : Oxidation HMF to FDCA อ.ที่ปรึกษา : ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน  
นายวิเชษฐ์ ละมัย  วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com  เครื่อง ICP และเครื่อง UV-Vis spectrophotometer  วันอังคารที่ 13 และ วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2561 ในเวลา 09:00 ถึง 16:00 น. และ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2561 ในเวลา 09:00 ถึง 16:00 น.  เพื่อใช้สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงษ์เเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาววนัมพร เขียวแข้  วิศวกรรมเคมี 58050037@go.buu.ac.th  เครื่อง UV-vis  วันที่ 12/11/2018 เวลา 16.00-18.00  Silvernanoparticle Purification อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวณัฐธิดา สมประสงค์ วิศวกรรมเคมี 58050247@go.buu.ac.th เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer วันที่ 7 พฤศจิกายน เวลา 13.00น. ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน เวลา16.00น. การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานบรรจุคอลลาเจน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปิยฉัตร รัตนชัย 
นางสาวณัฐธิดา สมประสงค์  วิศวกรรมเคมี 58050247@go.buu.ac.th เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer วันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 09.00-18.00 น.  การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานบรรจุคอลลาเจน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย 
นายทัตพงศ์ เมืองแดง  วิศวกรรมเคมี guning17@gmail.com เครื่อง overhead stirrer และ Oven  วันที่1 พ.ย. - 2 พ.ย. เวลา 11.00- 16.00 น.  โปรเจคกาสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาไพโรไลซิส 
นางสาวมนธิชา เนื่องจำนงค์  วิศวกรรมเคมี 58050260@go.buu.ac.th เครื่องUV-Vis Spectrophotometer วันที่1พฤศจิกายน2561เวลา18.00-24.00น. การศึกษารูปแบบการไหลของปฏิกิริยาเคมีเชิงแสงที่มีการไหลต่อเนื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์  
นายวิเชษฐ์ ละมัย วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com  เครื่อง ICP  วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ในเวลา 10:30 ถึง 16:00 น. เพื่อใช้สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงษ์เเก้ว  
นายวิเชษฐ์ ละมัย วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com  เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ในเวลา 11:00 ถึง 12:00 น.  เพื่อใช้สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงษ์เเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาวเนารัตน์ วิศวกรรมเคมี naowarat562@gmail.com เครื่อง centrifuge ชั้น 3 วันที่ 25 ต.ค.61 เวลา 13.00-16.00 น โปรเจค"Recovery of waste engine oil by pyrolysis distillation and adsorption processes" อ.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม และ อ.เอมม่า อาสนจินดา 
นางสาวมนธิชา เนื่องจำนงค์  วิศวกรรมเคมี 58050260@go.buu.ac.th เครื่องUV-Vis Spectrophotometer  วันที่25ตุลาคม2561เวลา13.00น.ถึงวันที่26ตุลาคม2561เวลา16.00น.  การศึกษารูปแบบการไหลของปฏิกิริยาเคมีเชิงแสงที่มีการไหลต่อเนื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์  
นายทัตพงศ์ เมืองแดง  วิศวกรรมเคมี 58550132@go.buu.ac.th เครื่องoverhead stirrer และ oven ชั้น3 วันที่ 25 ต.ค.-26 ต.ค เวลา 10.00-16.00น. อ.ศรีสุดา 
นางสาวเนาวรัตน์ วิศวกรรมเคมี naowarat562@gmail.com เครื่องวัดความหนาแน่นและเครื่องหา flash point วันที่ 24 ต.ค.61 เวลา 13.00-16.00 น.  โปรเจค"Recovery of waste engine oil by pyrolysis distillation and adsorption processes" อ.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม และ อ.เอมม่า อาสนจินดา  
นางสาววนัมพร เขียวแข้  วิศวกรรมเคมี 58050037@go.buu.ac.th  UV-Vis Spectrophotometer วันที่ 24-10-2018 เวลา 10.00-18.00  Silvernanoparticle Purification อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นายทัตพงศ์ เมืองแดง  วิศวกรรมเคมี 58550132@go.buu.ac.th เครื่องOverhead Stirrer  วันที่ 21 ต.ค 2561 เวลา 11.00-18.00น. โปรเจค อ.ศรีสุดา. 
นางสาวณัฐธิดา สมประสงค์  วิศวกรรมเคมี 58050247@go.buu.ac.th UV-Vis Spectrophotometer วันที่ 19 ตุลาคม เวลา 15.00-18.00 น.  การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานบรรจุคอลลาเจน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปิยฉัตร รัตนชัย 
นายทัตพงศ์ เมืองแดง  วิศวกรรมเคมี 58550132@go.buu.ac.th เตาอบ(Oven)และเตาเผา1,100องศา  วันที่18 ต.ค 2561 เวลา 10.00-16.00 น.  การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาของไพโรไลซิส/อ.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม 
นายวิเชษฐ์ ละมัย วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com  UV-Vis Spectrophotometer วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ในเวลา 14:00 ถึง 16:00 น.  เพื่อใช้สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงษ์เเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาววนัมพร เขียวแข้  วิศวกรรมเคมี 58050037@go.buu.ac.th  เครื่อง Centifuge ชั้น 3  17-10-2018 เวลา 11.00-16.00 น Silvernanoparticle Purification อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวมนธิชา เนื่องจำนงค์ วิศวกรรมเคมี 58050260@go.buu.ac.th เครื่อง Centrifuge ชั้น3 และเตาเผาอุณหภูมิสูง  วันที่16และ17 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 - 23.00 น. โปรเจค : การศึกษารูปแบบการไหลของปฏิกิริยาเคมีเชิงแสงที่มีการไหลต่อเนื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นายวิเชษฐ์ ละมัย วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com  เครื่อง ICP  วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ในเวลา 10:30 ถึง 16:00 น.  เพื่อใช้สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงษ์เเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นายวิเชษฐ์ ละมัย วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com  UV-Vis Spectrophotometer วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ในเวลา 13:00 ถึง 14:00 น.  เพื่อใช้สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงเเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นายวิเชษฐ์ ละมัย  วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com  UV-Vis Spectrophotometer วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 11:00 ถึง 12:00 น.  เพื่อใช้สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงเเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นายสิรวิชญ์ โม่มาลา วิศวกรรมเคมี 57050177@go.buu.ac.th UV-Vis Spectrophotometer วันที่ 1,8,9,10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. การทดสอบการเร่งปฏิกิริยาการชิพน้ำด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะคู่แพลทินัม-นิกเกิลที่มีโครงสร้างแบบแกนกลางเปลือกหุ้มบนตัวรองรับไทเทเนียมไดออกไซด์ อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค : อาจารย์เอกรัตน์ วงษ์แก้ว  
นายอานันท์ จุลสุคนธ์  วิศวกรรมเคมี 58910219@go.buu.ac.th เครื่องspectrophotometer for color และเครื่อง ICP  วันที่ 2ต.ค. 2561 และ วันที่ 1 ต.ค. 2561 โปรเจคSmart window ของ ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
นายสิรวิชญ์ โม่มาลา วิศวกรรมเคมี 57050177@go.buu.ac.th UV-Vis Spectrophotometer วันที่ 27-28 กันยายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.   การทดสอบการเร่งปฏิกิริยาการชิพน้ำด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะคู่แพลทินัม-นิกเกิลที่มีโครงสร้างแบบแกนกลางเปลือกหุ้มบนตัวรองรับไทเทเนียมไดออกไซด์ อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค : อาจารย์เอกรัตน์ วงษ์แก้ว  
นางสาววนัมพร เขียวแข้ วิศวกรรมเคมี 58050037@go.buu.ac.th  เครื่อง UV-vis วันที่ 25-09-2018 เวลา 10.00-18.00  Silvernanoparticle Purification อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวณัฐธิดา สมประสงค์  วิศวกรรมเคมี 58050247@go.buu.ac.th เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer และเครื่อง Spectrophotometer for color  วันที่ 24 กันยายน เวลา 09.00 - 18.00 น. โปรเจคชื่อ การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานบรรจุคอลลาเจน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปิยฉัตร รัตนชัย 
อ.นพพล วีระนพนันท์ วิศวกรรมเคมี nopphon.we@eng.buu.ac.th : เครื่อง Centifuge ชั้น 3 และ เครื่อง Rotary evaporator วันที่ 21-09-2018 เวลา 10.00-17.00  Silvernanoparticle Purification อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวฤดีมาศ ถาเป็ง วิศวกรรมเคมี 60910072@go.buu.ac.th  ขอใช้กลัองจุลทรรค์ ชนิด2ตา วันที่ 19/09/61 เวลา10.00-16.00 โปรเจค : ไหม อาจารย์โปรเจค : ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
นางสาววนัมพร เขียวแข้  วิศวกรรมเคมี 58050037@go.buu.ac.th  เครื่อง Centifuge ชั้น 3 และ เครื่อง UV-vis  วันที่ 19-09-2018 เวลา 13.00-16.00 และวันที่ 21-09-2018 เวลา 13.00-16.00  Silvernanoparticle Purification อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นายวิเชษฐ์ ละมัย วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com  เครื่อง ICP  วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10:30 ถึง 16:00 น.  เพื่อใช้สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงษ์เเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาวเนาวรัตน์ ชมภูนุช วิศวกรรมเคมี naowarat562@gmail.com เครื่องบอมบ์คาลอรีมิเตอร์ วันที่ 18 ก.ย.61 เวลา 10.00-16.00 น โปรเจค"Recovery of waste engine oil by pyrolysis distillation and adsorption processes" อ.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม และ อ.เอมม่า อาสนจินดา  
นางสาวสุธีพร ทนคำ  วิศวกรรมเคมี 57050596@buu.ac.th  spectrophotometer for color  วันที่ 15-16 กันยายน 2561 8.00-18.00 น.  ชื่อโปรเจค กระบวนการซัลโฟเนชัน อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายพงษ์ธร เพ็งน้อย  วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com ขอใช้ incubator​ ห้องไมโคร วันที่ 11-14 กันยายน 2561 (4 วัน)​   อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
น.ส. ฤดีมาศ ถาเป็ง วิศวกรรมเคมี 60910072@go.buu.ac.th  เครื่อง GC Auto และ GC Manual  วันที่ 12/09/61-14/09/61 โปรเจค : ไหม อาจารย์โปรเจค : ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
นางสาวกฤตยา ศรัณยโชติ  วิศวกรรมเคมี gittaya.tt@gmail.com  Gas chromatography (GC) auto  วันที่ 8 กันยายน 2561  สังเคราะห์มีเทนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับซีโอไลต์ /อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
นายพงษ์ธร เพ็งน้อย วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com ขอใช้ incubator​ วันที่ 6-9 กันยายน 2561 (4 วัน)​  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นางสาวมธุรส ดวงแก้ว  วิศวกรรมเคมี 58050130@go.buu.ac.th  Gas chromatography (GC) auto  วันที่ 6 กันยายน 2561  การผลิตสารมูลค่าเพิ่มจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดยตัวเร่งปฏิกิริยา 1 /อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
นางสาวมธุรส ดวงแก้ว วิศวกรรมเคมี 58050130@go.buu.ac.th  Gas chromatography (GC) auto  วันที่ 5 กันยายน 2561  การผลิตสารมูลค่าเพิ่มจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดยตัวเร่งปฏิกิริยา 1 /อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
นางสาวศรัญญา สิทธิประเสริฐ  วิศวกรรมเคมี 58050732@go.buu.ac.th เครื่องปั่นเหวี่ยง  วันที่ 4/09/61 เวลา 13.00 pm-23.00pm. ห้อง Petroreum Lab ชั้น 3 การพัฒนาถ่านกำมันต์บนอนุภาคขนาดนาโนของ Pd-Fe ปราศจากเบสโดยการออกซิเดชันของ HMF เป็น FDCA โปรเจคของอาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณและอาจารย์เสฎฐกรณ์ อุปเสน  
นายวิเชษฐ์ ละมัย วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com  เครื่อง ICP  พุธที่ 5 กันยายน 2561 ในเวลา 11:00 ถึง 16:00 น.  เพื่อใช้สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงเเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาวมยุฉัตร ทวีผล  วิศวกรรมเคมี 58050261@gmail.com  เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer วันที่ 6/09/2561 เวลา 14.00 - 20.00 น.  การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานบรรจุคอลลาเจน โปรเจ็คของ อาจารย์ปิยฉัตร 
นายพงษ์ธร เพ็งน้อย วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com ขอใช้ incubaor​ ห้องไมโคร  วันที่ 3-5 กันยายน 2561 (3 วัน)​  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นางสาวฤดีมาศ ถาเป็ง วิศวกรรมเคมี 60910072@go.buu.ac.th  เครื่อง GC Auto  วันที่ 1/09/61-3/09/61  โปรเจค : ไหม อาจารย์โปรเจค : ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
นางสาวกฤตยา ศรัณยโชติ วิศวกรรมเคมี gittaya.tt@gmail.com Gas chromatography (GC) auto  วันที่ 3-4 กันยายน 2561  สังเคราะห์มีเทนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับซีโอไลต์ /อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
นายพงษ์ธร เพ็งน้อย วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com ตู้อบหมายเลข 1 (80 องศา)​ห้องสิ่งแวดล้อม และ incubator​ ห้องไมโคร  เวลา 14.00-15.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม​ 2561  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นางสาวนฤภร เชื้อเมืองพาน  วิศวกรรมเคมี 58050731@go.buu.ac.th  เครื่องตู้อบ vacuum และปั๊มสุญญากาศ ชั้น3 และ เครื่องปั่นเหวี่ยงอุปกรณ์  วันที่4/09/61 เวลา 6 am. ถึงวันที่5/09/61 เวลา 23.00 pm.  การพัฒนาถ่านกำมันต์บนอนุภาคขนาดนาโนของ Pd-Fe ปราศจากเบสโดยการออกซิเดชันของ HMF เป็น FDCA โปรเจคของอาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณและอาจารย์เสฎฐกรณ์ อุปเสน  
นายสิรวิชญ์ โม่มาลา วิศวกรรมเคมี 57050177@go.buu.ac.th UV-Vis Spectrophotometer วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. การทดสอบการเร่งปฏิกิริยาการชิพน้ำด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะคู่แพลทินัม-นิกเกิลที่มีโครงสร้างแบบแกนกลางเปลือกหุ้มบนตัวรองรับไทเทเนียมไดออกไซด์ อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค : อาจารย์เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
นางสาวมยุฉัตร ทวีผล  วิศวกรรมเคมี 58050261@gmail.com  เครื่อง pH meter  วันที่ 24-08-2561 เวลา 14.30 15.30  การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานบรรจุคอลลาเจน โปรเจ็คของ อาจารย์ปิยฉัตร  
นางสาวกฤตยา ศรัณยโชติ วิศวกรรมเคมี gittaya.tt@gmail.com Gas chromatography (GC) auto  วันที่ 26-27 สิงหาคม 2561  สังเคราะห์มีเทนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับซีโอไลต์ /อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
นายสันติพงษ์ จันทร์ทองดี  วิศวกรรมเคมี santi5412@gmail.com  เตาเผาและตู้อบ ห้อง ChE-302 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ใช้งานตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.  โครงงานวิจัย. แคปซูล อ.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิ  
สิรวิชญ์ โม่มาลา  วิศวกรรมเคมี 57050177@go.buu.ac.th เครื่อง UV-Vissible วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. การทดสอบการเร่งปฏิกิริยาการชิพน้ำด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะคู่แพลทินัม-นิกเกิลที่มีโครงสร้างแบบแกนกลางเปลือกหุ้มบนตัวรองรับไทเทเนียมไดออกไซด์ อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค : อาจารย์เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
นางสาวมยุฉัตร ทวีผล  วิศวกรรมเคมี 58050261@gmail.com  เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 21/08/2561 เวลา 12.00 - 22.00 น.  การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานบรรจุคอลลาเจน โปรเจ็คของ อาจารย์ปิยฉัตร  
นายวิเชษฐ์ ละมัย วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com เครื่อง ICP  วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ในเวลา 13:00 ถึง 16:00 น.  การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงเเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาววนัมพร เขียวแข้  วิศวกรรมเคมี 58050037@go.buu.ac.th  เครื่อง Centifuge  วันที่ 21-08-2018 เวลา 10:00-12:00  โปรเจค : Silvernanoparticle Purification อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวฤดีมาศ ถาเป็ง วิศวกรรมเคมี  60910072@go.buu.ac.th  เครื่อง GC Auto  วันที่ 24/08/61-25/08/61 โปรเจค : ไหม อาจารย์โปรเจค : ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
นางสาวมธุรส ดวงแก้ว วิศวกรรมเคมี 58050130@go.buu.ac.th Gas chromatography (GC) auto  วันที่ 21-23 สิงหาคม 2561  การผลิตสารมูลค่าเพิ่มจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดยตัวเร่งปฏิกิริยา 1 /อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
นายอนุชิต กำลังดี วิศวกรรมเคมี 59910251@go.buu.ac.th เครื่องUV-Vis และเครื่อง spectro for color  เวลา 13:30 ถึง 17:00 และ เวลา 10:00 ถึง 16:00 โปรเจค ฟิล์มไคโตซาน ของอาจารย์ปิยฉัตร 
นางสาวมยุฉัตร ทวีผล วิศวกรรมเคมี 58050261@gmail.com  เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 10/08/2561 เวลา 14.00 - 17.00 น. และ 11/08/2561 เวลา 9.00-11.00 น.  การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานบรรจุคอลลาเจน โปรเจ็คของ อาจารย์ปิยฉัตร  
นางสาวกฤตยา ศรัณยโชติ วิศวกรรมเคมี gittaya.tt@gmail.com  Gas chromatography (GC) auto  วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 8:00 - 20:00 น. Methane synthesis over nickel supported on zeolite /อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
นายวิเชษฐ์ ละมัย วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com  เครื่อง ICP  วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ในเวลา 09:00 ถึง 16:00 น. และ วันพฤหัสบดรีที่ 2 สิงหาคม 2561 ในเวลา 09:00 ถึง 12:00 น.  ใช้สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงเเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาวเนาวรัตน์ ชมภูนุช วิศวกรรมเคมี naowarat562@gmail.com เครื่องวัดความหนาแน่นน้ำมันชั้น 3 วันที่ 1 ส.ค 61 เวลา 9.00 - 16.00 น.  "Recovery of waste engine oil by pyrolysis distillation and adsorption processes" อ.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม และ อ.เอมม่า อาสนจินดา  
นางสาวกฤตยา ศรัณยโชติ  วิศวกรรมเคมี gittaya.tt@gmail.com  เครื่องมือ : Gas chromatography (GC) auto  วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 8:00 - 20:00 น.  Methane synthesis over nickel supported on zeolite /อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
นางสาวฤดีมาศ ถาเป็ง วิศวกรรมเคมี thailand_63_23@hotmail.com  ขอใช้เครื่อง GC Auto วันที่ 26/07/61-28/0761 โปรเจค : ไหม อาจารย์โปรเจค : ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวเนาวรัตน์ ชมภูนุช วิศวกรรมเคมี naowarat562@gmail.com เครื่องวัดความหนืด, เครื่องวัดความหนาแน่นน้ำมันและเครื่องหา flash point ชั้น 3  วันที่ 26 ก.ค 61 เวลา 13.00 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น. โปรเจค"Recovery of waste engine oil by pyrolysis distillation and adsorption processes" อ.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม และ อ.เอมม่า อาสนจินดา  
นายกวิน สิมะวัฒนา  วิศวกรรมเคมี 60910108@go.buu.ac.th 1. water bath 2. centrifuge 3. เครื่องอบสูญญากาศ หมายเลขสอง 4. เครื่องชั่ง 5 ทศนิยม   เวลา 12.00 ถึง 26/07/2018 เวลา 23.00 , เวลา 12.00-23.00, 12.00 เวลา 12.00 เวลา 12.00 เวลา 23.00   อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
นายวิเชษฐ์ ละมัย วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com  UV-Vis Spectrophotometer วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม และ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 2 วัน ในเวลา 09:00 ถึง 16:00 น.  สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงเเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาววิลาสินี ศรีคล้าย  วิศวกรรมเคมี 58050447@go.buu.ac.th UV-Vis Spectrophotometer วันที่ 21-22 กรกฎาคม พ.ศ.2561  การพัฒนาแผ่นฟิมล์ไคโตซานบรรจุคอลลาเจน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายอนุชิต กำลังดี วิศวกรรมเคมี 59910251@go.buu.ac.th UV-Vis Spectrophotometer วันจันทร์ที่16 กค 61 ถึงวันพฤหัสที่ 19 กค 61 เวลา 16:30 ถึง 20:00 โปรเจค ฟิล์มไคโตซาน ของอาจารย์ปิยฉัตร 
นายวิเชษฐ์ ละมัย วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com  UV-Vis Spectrophotometer วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม ถึง วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 3 วัน ในเวลา 09:00 ถึง 16:00 น.  เพื่อใช้สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงเเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นายอนุชิต กำลังดี วิศวกรรมเคมี 59910251@go.buu.ac.th UV-Vis Spectrophotometer วันที่ 11 กค 61 เวลา 17:30 ถึง 20:00 และวันที่ 14-15 กค 61 เวลา 9:00-17:00  เพื่อใช้ทำโปรเจค ฟิล์มไคโตซาน ของอาจารย์ปิยฉัตร 
นางสาว สุธีพร ทนคำ วิศวกรรมเคมี 57050596@buu.ac.th  ขอใช้ spectrophotometer for color วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 16.00-18.00 น.  การผลิตผงซักฟอกด้วยปฏิกิริยาการสะเทินแบบแห้งโดยใช้ของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาววิลาสินี ศรีคล้าย  วิศวกรรมเคมี 58050447@go.buu.ac.th เครื่อง uv spectrophotometer  uv spectrophotometer  การพัฒนาแผ่นฟิมล์ไคโตซานบรรจุคอลลาเจน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายวิเชษฐ์ ละมัย วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com UV-Vis Spectrophotometer ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม และ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 2 วัน ในเวลา 09:00 ถึง 16:00 น.  เพื่อใช้สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงเเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาว สุธีพร ทนคำ วิศวกรรมเคมี 57050596@buu.ac.th spectrophotometer for color  วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 13.00-18.00 น.  การผลิตผงซักฟอกด้วยปฏิกิริยาการสะเทินแบบแห้งโดยใช้ของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายวิเชษฐ์ ละมัย วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com เครื่อง UV-Vis spectrophotometer วันพุธที่ 4 กรกฎาคม ถึง วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 3 วัน ในเวลา 09:00 ถึง 16:00 น.  การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงเเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นายอนุชิต กำลังดี วิศวกรรมเคมี 59910251@go.buu.ac.th UV-Vis Spectrophotometer วันที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 12:00 ถึง 17:00 เพื่อใช้ทำโปรเจค ฟิล์มไคโตซาน/ ของอาจารย์ปิยฉัตร 
นางสาวเนาวรัตน์ ชมภูนุช วิศวกรรมเคมี naowarat562@gmail.com เครื่องวัดความหนืด, เครื่องวัดความหนาแน่นน้ำมันและเครื่องหา flash point ชั้น 3 วันที่ 30 มิ.ย.61 เวลา 9.00 ถึงวันที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 16.00 น. โปรเจค"Recovery of waste engine oil by pyrolysis distillation and adsorption processes" อ.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม และ อ.เอมม่า อาสนจินดา  
นางสาว สุธีพร ทนคำ วิศวกรรมเคมี 57050596@buu.ac.th  spectrophotometer for color วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561  การผลิตผงซักฟอกด้วยปฏิกิริยาการสะเทินแบบแห้งโดยใช้ของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายวิเชษฐ์ ละมัย วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com เครื่อง UV-Vis spectrophotometer  วันที่ 27-28 มิถุนายน รวมทั้งสิ้น 2 วัน ในเวลา 10:00 ถึง 16:00 น. งานดุษฎีนิพนธ์ ในหัวข้อ: การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงเเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นายอนุชิต กำลังดี วิศวกรรมเคมี 59910251@go.buu.ac.th เครื่อง UV-Vis  วันที่ 25 มิย 61 เวลา 9:00 ถึง 16:00  โปรเจค ฟิล์มไคโตซาน ของอาจารย์ปิยฉัตร 
นางสาว สุธีพร ทนคำ วิศวกรรมเคมี 57050596@buu.ac.th Spectrophotometer for color  วันที่ 22 มิถุนายน 2561  การผลิตผงซักฟอกด้วยปฏิกิริยาการสะเทินแบบแห้งโดยใช้ของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวเนาวรัตน์ ชมภูนุช วิศวกรรมเคมี naowarat562@gmail.com เครื่อง flash point  วันที่ 22 มิ.ย.61 เวลา 9.00-16.00 น. โปรเจค"Recovery of waste engine oil by pyrolysis distillation and adsorption processes" อ.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม และ อ.เอมม่า อาสนจินดา  
นางสาวสุธีพร ทนคำ  วิศวกรรมเคมี 57050596@buu.ac.th  spectrophotometer for color วันที่ 21 มิถุนายน 2561  โปรเจค การผลิตผงซักฟอกด้วยปฏิกิริยาการสะเทินแบบแห้งโดยใช้ของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวเนาวรัตน์ ชมภูนุช วิศวกรรมเคมี naowarat562@gmail.com เครื่องวัดความหนืด, เครื่องวัดความหนาแน่นน้ำมันชั้น 3 และเครื่อง UV-VIS  วันที่ 22 มิ.ย.61 เวลา 9.00-16.00 น. โปรเจค"Recovery of waste engine oil by pyrolysis distillation and adsorption processes" อ.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม และ อ.เอมม่า อาสนจินดา 
นายรอมสัน หมาดมานัง วิศวกรรมเคมี romsan012@gmail.com ตู้บ่มเพาะเชื้อสำหรับวัดค่า BOD (BOD Incubator) วันที่ 20-26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา ตลอดทั้งวัน  โครงการวิจัยระบบบำบัดน้ำเสีย (IFAS) โดยมี รศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ เป็นผู้ควบคุมโครงการ  
นางสาว สุธีพร ทนคำ วิศวกรรมเคมี 57050596@go.buu.ac.th spectrophotometer for color  วันที่ 17-18 มิถุนายน 2561 การผลิตผงซักฟอกด้วยปฏิกิริยาการสะเทินแบบแห้งโดยใช้ของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวณิชาภัทร์ พ้นกายา วิศวกรรมเคมี berry_getty@hotmail.com 1) เครื่องวัดค่าความหนาแน่นและความเข้มข้น ห้องแลปวิเคราะห์ 2)เครื่องวัดความหนืดน้ำมัน ห้องแลปปิโตรเลียม 3) เตาอบ เบอร์ 1 ห้องสิ่งแวดล้อม  18-20 มิถุนายน 2561  พัฒนาตัวรองรับซีโอไลต์โซเดียมวายเพื่อใช้ในกระบวนการทรานเอสเทอร์ริฟิเคชันในการผลิตไบโอดีเซล อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์มัทนา สันทัสนะโชค 
นายรอมสัน หมาดมานัง วิศวกรรมเคมี romsan012@gmail.com ตู้บ่มเพาะเชื้อสำหรับวัดค่า BOD (BOD Incubator) วันที่ 12-18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา ตลอดทั้งวัน  โครงการวิจัยระบบบำบัดน้ำเสีย (IFAS) โดยมี รศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ เป็นผู้ควบคุมโครงการ  
นางสาวบุษบา ผลโยธิน  วิศวกรรมเคมี Bussaba_yui@hotmail.com เครื่อง Evaporator rotary   วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-18.00 น.  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน  
นายพงษ์ธร เพ็งน้อย  วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com เครื่อง Rotary evaporator  วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-20.00 น. ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม 
นางสาวสุธีพร ทนคำ วิศวกรรมเคมี 57050596@buu.ac.th  spectrophotometer for color   วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-18.00 น.  การผลิตผงซักฟอกด้วยปฏิกิริยาการสะเทินแบบแห้งโดยใช้ของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวณิชาภัทร์ พ้นกายา  วิศวกรรมเคมี berry_getty@hotmail.com 1) เครื่องวัดค่าความหนาแน่นและความเข้มข้น ห้องแลปวิเคราะห์ 2)เครื่องวัดความหนืดน้ำมัน ห้องแลปปิโตรเลียม 3) เตาอบ เบอร์ 1 ห้องสิ่งแวดล้อม  วันที่ 10-12 มิถุนายน 2561  พัฒนาตัวรองรับซีโอไลต์โซเดียมวายเพื่อใช้ในกระบวนการทรานเอสเทอร์ริฟิเคชันในการผลิตไบโอดีเซล อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์มัทนา สันทัสนะโชค 
นางสาวสุกัญญา ตันฮื้อ  วิศวกรรมเคมี suganyaea1436@gmail.com UV-Vis Spectrophotometer  เวลา 14.00 - 18.00 น. แผ่นฟิล์มมาส์กหน้าขมิ้นชัน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร อาจารย์วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน 
นางสาวสุกัญญา ตันฮื้อ  วิศวกรรมเคมี suganyaea1436@gmail.com UV-Vis Spectrophotometer  ขอใช้เวลา 14.00 - 18.00 ของวันที่ 25 พ.ค. 2561  ชื่องานวิจัย แผ่นฟิล์มมาส์กหน้าขมิ้นชัน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร อาจารย์วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน 
นางสาวเพชรลดา โม้พวง วิศวกรรมเคมี crodoffmaya@gmail.com เครื่อง Spectrophotometer for color  วันที่ 24 - 26 ตั้งแต่ 9 โมงเป็นต้นไป  การสำรวจฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเสลดพังพอนตัวผู้ อ.สันติ  
นางสาวบุษบา ผลโยธิน  วิศวกรรมเคมี Bussaba_yui@hotmail.com 1. เครื่อง Evaporator rotary 2. เตาเผาความร้อนสูง  วันที่ 28 -30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-19.00 น.  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน 
นายรอมสัน หมาดมานัง  วิศวกรรมเคมี romsan012@gmail.com ชุดตู้บ่มเพาะเชื้อสำหรับวัดค่า BOD (BOD Incubator วันที่ 22 พฤษภาคม ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา ตลอดทั้งวัน  โครงการวิจัยระบบบำบัดน้ำเสีย (IFAS) โดยมี รศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ เป็นผู้ควบคุมโครงการ  
นายวิเชษฐ์ ละมัย  วิศวกรรมเคมี Wichet.Lamai@gmail.com  UV-Vis spectrophotometer  ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 3 วัน ในเวลา 09:00 ถึง 16:00 น.  การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงเเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาวสุกัญญา ตันฮื้อ  วิศวกรรมเคมี suganyaea1436@gmail.com UV-Vis Spectrophotometer ขอใช้เวลา 9.00 เป็นต้นไป ขอวันที่ 20-22 พ.ค. 2561 แผ่นฟิล์มมาส์กหน้าขมิ้นชัน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร อาจารย์วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน 
นายวิเชษฐ์ ละมัย  Wichet.Lamai@gmail.com เครื่อง UV-Vis spectrophotometer  วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 และ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 2 วัน ในเวลา 09:00 ถึง 16:00 น.  การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงเเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาวสุกัญญา ตันฮื้อ  วิศวกรรมเคมี suganyaea1436@gmail.com UV-Vis Spectrophotometer  ขอให้เวลา 9.00 เป็นต้นไป ขอวันที่ 16 พ.ค. 2561 แผ่นฟิล์มมาส์กหน้าผสมขมิ้นชัน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร อาจารย์วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน 
นางสาวบุษบา ผลโยธิน  วิศวกรรมเคมี Bussaba_yui@hotmail.com 1. เครื่อง Evaporator rotary 2. เตาเผาความร้อนสูง 3. ตู้อบความร้อน   14 พฤษภาคม 2561 ถึง 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-16.30 น. , เวลา 10.00-18.00 น. ,เวลา 13.00-18.00 น.   อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน 
นายสวราชย์ ค่าม่วง  วิศวกรรมเคมี  57050443@go.buu.ac.th เครื่อง Spectrophotometer for color  วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 ถึง 16.00 น.  การกำจัดเอทิลีนด้วยฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายเอกชัย ไกลถิ่น  วิศวกรรมเคมี boy57050605@gmail.com เครื่อง incubator shaker (ในห้องปฏิบัติการชีววิทยา)  วันที่ 13-18 พฤษภาคม 2561  โปรเจค Bio-butanol / อ.ญาณิศา ละอองอุทัย  
นางสาวนพเก้า ปันแก้ว  วิศวกรรมเคมี 57050436@go.buu.ac.th  เครื่อง Rotary Evaporator และเครื่อง UV-visible  วันที่ 10/05/18 เวลา 9.00 น.- 16.30 น.  การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวเสาวรัตน์ หมึกประเสริฐ  วิศวกรรมเคมี bo_saowarat@hotmail.com ตู้อบแห้งหมายเลข 2 ,ชุดตู้บ่มเชื้อสำหรับวัดค่า BOD ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ,เครื่อง water bath ห้องปฎิบัติการชั้น 2 เวลา : 15.00 ถึง 22:00 ของวันที่ 9 ถึง 15 พ.ค. 2561  การบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบของสาหร่ายด้วยกระบวนการลอยตะกอนด้วยอากาศละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
นางสาวบุษบา ผลโยธิน  วิศวกรรมเคมี Bussaba_yui@hotmail.com เครื่อง Evaporator rotary  วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ถึง 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-16.30 น.  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน 
นางสาวสิราภรณ์ สันติโชตินันท์ วิศวกรรมเคมี 57050288@gmail.com  UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ช่วงเวลาใช้งาน 10:00-12:00 น. โปรเจค ของ อาจารย์ นพพล วีระนพนันท์ เรื่อง Synthesis of AgNP 
นางสาวนพเก้า ปันแก้ว  วิศวกรรมเคมี 57050436@go.buu.ac.th เครื่อง Rotary Evaporator วันที่ 04/05/18 เวลา 10.00 น.- 12.30 น.  การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาววิภาลักษณ์ วงษ์คำ  วิศวกรรมเคมี 57050442@go.buu.ac.th  เครื่อง GC แบบ Auto  วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561  โปรเจค ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนซีโอไลท์ชนิด 5A สำหรับการผลิตมีเทน/อ.สร้อยพัทธา 
นางสาวบุษกร แสงเดือน  วิศวกรรมเคมี 57050273@go.buu.ac.th  เครื่อง GC แบบ Auto ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์   วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลาที่ใช้งาน 13.00-00.00น การสลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีพลาสมาแบบไม่ใช้ความร้อน อ.ที่ปรึกษา อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม 
นางสาวฐลัชนันท์ สายเครือคำ  วิศวกรรมเคมี 57050567@go.buu.ac.th 1.UV-vissible 2.ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่า 3. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน  วันที่ 2 พ.ค.เวลา 18.00น. ถึงวันที่ 4 พ.ค.เวลา 24.00น.และ วันที่ 5-8 พ.ค.เวลา 24 HR. prebiotic ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม 
นางสาวเรณุกา วรุตมพันธ์  วิศวกรรมเคมี renuka_war@outlook.co.th เครื่องPour point Cloud point/เครื่องวัด Flashpoint/เครื่องวัดความหนืด วันที่ 30เมษายน 2561-2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น  การนำน้ำมันเครื่องยนต์กลับมาใช้ใหม่ ของ อาจารย์ศรีสุดา 
นางสาวเรณุกา วรุตมพันธ์  วิศวกรรมเคมี  renuka_war@outlook.co.th  เครื่องPour point Cloud point วันที่ 27-29เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. การนำน้ำมันเครื่องยนต์กลับมาใช้ใหม่ / อาจารย์ศรีสุดา 
นางสาวเสาวรัตน์ หมึกประเสริฐ  วิศวกรรมเคมี bo_saowarat@hotmail.com ตู้อบแห้งหมายเลข 2 ,ชุดตู้บ่มเชื้อสำหรับวัดค่า BOD เครื่องจาร์เทส ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม   ขอใช้เวลา : 15.00 ถึง 22:00 ของวันที่ 27 ถึง 30 เมษายน 2561  การบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบของสาหร่ายด้วยกระบวนการลอยตะกอนด้วยอากาศละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
น.ส.ณัฐพร พินิจอักษร วิศวกรรมเคมี 57050747@go.buu.ac.th  Coulometric Karl Fisher Titration ห้อง 302  วันที่ 27/4/18 เวลา 10.00 น. - 17.00 น. ,วันที่ 28/4/18 เวลา 8.00 น. - 17.00 น., วันที่ 29/4/18 เวลา 8.00 น. - 17.00 น.  โปรเจค:ไบโอดีเซล อาจารย์ที่ปรึกษา:เจริญ ชินวานิชย์เจริญ 
นางสาวเฟื่องฟ้า มีโภคา  วิศวกรรมเคมี FHUANGPHA@hotmail.com เตาเผาอุณภูมิสูง 550 องศา ห้อง ch302, เตาอบอุณหภูมิ 150 องศา วันศุกร์ ที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 9.00-19.00 น. โปรเจคอาจารย์ญาณิศา ละอองอุทัย /งานวิจัยวิเคราะห์ปริมาณของแข็งในตัวอย่างน้ำเสีย  
นางสาวนพเก้า ปันแก้ว  วิศวกรรมเคมี  57050436@go.buu.ac.th เครื่อง UV-Visible วันที่ 26/04/18 เวลา 13.00 น.- 16.30 น.  การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวคณพิชญ์ คำดวง วิศวกรรมเคมี maicheeng21@gmail.com  1. UV-Vissible ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ 2. ตู้กรองอากาศบริสุทธิ์ ห้องแลปจุลชีววิทยา  ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 - 23.00 น. และตั้งแต่เวลา 19.00 - 00.00 น.  สำหรับทำโปรเจคหัวข้อ "Hemostatic pad from seed gum" โดยมี ผศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาวนัทรียา อุปกา  วิศวกรรมเคมี 57050577@go.buu.ac.th  ตู้อบหมายเลข4 ,ตู้อบหมายเลข 3 ห้องสิ่งแวดล้อม,เครื่อง spectro for color วันที่ 26-28 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 18.00 น.  ผลกระทบของความร้อนจากไมโครเวฟต่อฟิล์มบริโภคได้ : อาจารย์ ปิยฉัตร วัฒนชัย 
นางสาวบุษบา ผลโยธิน  วิศวกรรมเคมี Bussaba_yui@hotmail.com เครื่อง Evaporator rotary  วันที่ 30 เมษายน 2561 ถึง 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-16.30 น.  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน  
นางสาวคณพิชญ์ คำดวง  วิศวกรรมเคมี  maicheeng21@gmail.com  ตู้กรองอากาศบริสุทธิ์ ห้องแลปจุลชีววิทยา  วันที่ 26 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 -16.30 น.  โปรเจคหัวข้อ "Hemostatic pad from seed gum" โดยมี ผศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาวณัฐชา ตันติกุลวัฒนกิจ วิศวกรรมเคมี alize_melody30@hotmail.com 1. เครื่อง jar test ห้องสิ่งแวดล้อม 2. เครื่อง uv spectrophotometer  วันที่ 25-26 เมษายน 2561 เวลา 10.00-17.00 น การปรับปรุงคุณภาพน้ำสวนนันทนาการ อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.เอมม่า อาสนจินดา 
นางสาวคณพิชญ์ คำดวง  วิศวกรรมเคมี maicheeng21@gmail.com 1. UV-Vissible ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ 2. ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่า ห้องแลปจุลชีววิทยา 3. ตู้กรองอากาศบริสุทธิ์ ห้องแลปจุลชีววิทยา วันที่ 26 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ,วันที่ 26 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ,เวลา 09.00 - 12.00 น.  โปรเจคหัวข้อ "Hemostatic pad from seed gum" โดยมี ผศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน  
นางสาวเฟื่องฟ้า มีโภคา  วิศวกรรมเคมี FHUANGPHA@hotmail.com ตาเผาอุณภูมิสูง 550 องศา ห้อง ch302 , เตาอบอุณหภูมิ 105 และ180 องศา  วันพุธ-พฤหัสบดี ที่ 25-26 เม.ย. 2561เวลา 9.00-19.00 น. โปรเจคอาจารย์ญาณิศา ละอองอุทัย/งานวิจัยวิเคราะห์ปริมาณของแข็งในตัวอย่างน้ำเสีย  
นางสาวนลยา อุปรโคตร  วิศวกรรมเคมี 57050012@go.buu.ac.th  เครื่องวัดความหนืด วันที่ 24 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00-22.00 น.  การนำน้ำมันเครื่องยนต์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ของ อาจารย์ ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม 
นางสาวณัฎฐณิชา เมฆแสน วิศวกรรมเคมี natthanicha_net@hotmail.com  เครื่อง Autoclave ห้อง CH 109 Bio lab  วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.  การออกแบบและการสร้างระบบให้ความร้อนของกระบวนการมีผลิตแก๊สชีวภาพโดยระบบยูเอเอสบีร่วมกับการตรึงจุลินทรีย์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.วชิรา ดาวสุด 
นางสาวกมลวรรณ ขันทอง  วิศวกรรมเคมี k.khanthong101@gmail.com  UV-Vis Spectrophotometer วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น. - วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 16:00 น.  Enhancement of biogas production from shrimp pond sediment by using activated carbon ที่ปรึกษา: อ.ญาณิศา ละอองอุทัย 
นางสาวน้ำผึ้ง พูลทรัพย์  วิศวกรรมเคมี 57050578@go.buu.ac.th เครื่อง DSC  วันพฤหัสบดีที่ 26เมษายน เวลาใช้งาน16.00 น. ถึง วันศุกร์ที่ 27 เมษายน เวลา 9.00น  โปรเจค การพัฒนากาวนำไฟฟ้าผสมอนุภาคด้วยเทคนิคการบ่มรังสีด้วยยูวี อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค ดร.พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย 
นางสาวคณพิชญ์ คำดวง  วิศวกรรมเคมี maicheeng21@gmail.com  1. UV-Vissible ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ 2. ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่า ห้องแลปจุลชีววิทยา 3. ตู้กรองอากาศบริสุทธิ์ ห้องแลปจุลชีววิทยา วันที่ 21 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น.  โปรเจคหัวข้อ "Hemostatic pad from seed gum" โดยมี ผศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาวเสาวรัตน์ หมึกประเสริฐ  วิศวกรรมเคมี bo_saowarat@hotmail.com ตู้อบแห้งหมายเลข 2 ,ชุดตู้บ่มเชื้อสำหรับวัดค่า BOD ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม  วันที่ 21 ถึง 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 ถึง 22:00น. การบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบของสาหร่ายด้วยกระบวนการลอยตะกอนด้วยอากาศละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
นางสาวณัฎฐณิชา เมฆแสน วิศวกรรมเคมี natthanicha_net@hotmail.com  เตาาเผาแบบท่ออุณหภูมิสูง (tube furnace) ห้องแลปสิ่งแวดล้อม วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00-18.00 น.  การออกแบบและการสร้างระบบให้ความร้อนของกระบวนการมีผลิตแก๊สชีวภาพโดยระบบยูเอเอสบีร่วมกับการตรึงจุลินทรีย์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.วชิรา ดาวสุด 
นางสาว สุธีพร ทนคำ วิศวกรรมเคมี 57050596@buu.ac.th   spectrophotometer for color วันที่ 20 เมษายน 2561 13.00-18.00 น.  การผลิตผงซักฟอกด้วยปฏิกิริยาการสะเทินแบบแห้งโดยใช้ของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายอัจฉริยพงษ์ เชยชม วิศวกรรมเคมี audmy_arm@hotmail.com เครื่อง Inclubator shaker   วันที่ 18เมษายน-25เมษายน (เปิดเครื่องอบทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์) (ยืมต่อ) โปรเจค อ.ญาณิศา 
นางสาวนลยา อุปรโคตร  วิศวกรรมเคมี 57050012@go.buu.ac.th   เครื่องวัดความหนาแน่น วันที่ 19 ,20 เมษายน 2561 เวลา 13.00-22.00 น.  การนำน้ำมันเครื่องยนต์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ของ อาจารย์ ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม 
น.ส.ณัฐพร พินิจอักษร วิศวกรรมเคมี 57050747@go.buu.ac.th  Coulometric Karl Fisher Titration ห้อง 302 วันที่ 18/4/18 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.และ วันที่ 19/4/18. - วันที่ 20/4/18 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. ไบโอดีเซล อาจารย์ที่ปรึกษา:เจริญ ชินวานิชย์เจริญ 
นางสาวเรณุกา วรุตมพันธ์ วิศวกรรมเคมี  renuka_war@outlook.co.th  เครื่องวัดความหนืด วันที่ 18-19 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น  การนำน้ำมันเครื่องยนต์กลับมาใช้ใหม่ ของ อาจารย์ศรีสุดา 
นางสาวเพชรลดา โม้พวง วิศวกรรมเคมี aiiya_aoi@hotmail.com เครื่อง Evaporator rotary  วันที่ 23/04/61 -25/04/61 เวลา 10:00 เป็นต้นไป  การสำรวจฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเสลดพังพอนตัวผู้ /อาจารย์สันติ  
นางสาวบุษบา ผลโยธิน  วิศวกรรมเคมี Bussaba_yui@hotmail.com เครื่อง Evaporator rotary  วันที่ 17-19 เมษายน 2561 เวลา 10.00-16.30 น. อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน 
นางสาวกมลวรรณ ขันทอง  วิศวกรรมเคมี k.khanthong101@gmail.com UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น. - 16:00 น.  Enhancement of biogas production from shrimp pond sediment by using activated carbon ที่ปรึกษา: อ.ญาณิศา ละอองอุทัย 
นางสาวนพเก้า ปันแก้ว วิศวกรรมเคมี 57050436@go.buu.ac.th เครื่อง UV-Visible  วันที่ 11/04/18 เวลา 13.00 น.- 16.30 น. การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นายนครินทร์ พิงคะสัน วิศวกรรมเคมี 57050575@go.buu.ac.th เครื่อง UV-Visible  วันที่11 เม.ย 2561 เวลา 13.00 น. - 17.00น.  โปรเจคการสังเคราะห์อนุภาคเหล็กศูนย์ด้วยกระบวนการรีดักชันร่วมกับเทคโนโลยีพลาสมาของ อาจารย์ เสฎฐกรณ์ อุปเสน ครับ 
นางสาวนพเก้า ปันแก้ว วิศวกรรมเคมี 57050436@go.buu.ac.th เครื่อง UV-Visible  วันที่ 10/04/18 เวลา 13.00 น.- 18.00 น.  การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวภัทราพร อาธนุ  วิศวกรรมเคมี arthanu_orm@hotmail.com  เครื่อง UV-Visible Spectrophotometer วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลาใช้ 15.00- 20.30 น. การพัฒนากาวนำไฟฟ้าผสมอนุภาคด้วยเทคนิคการบ่มด้วยรังสียูวี อาจารย์ที่ปรึกษาโปรคเจค ดร.พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย  
นางสาวสุธีพร ทนคำ  วิศวกรรมเคมี 57050596@buu.ac.th  spectrophotometer for color  10 เมษายน 2561 9.00-13.00 น.  การผลิตผงซักฟอกด้วยปฏิกิริยาการสะเทินแบบแห้งโดยใช้ของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวเฟื่องฟ้า มีโภคา  วิศวกรรมเคมี FHUANGPHA@hotmail.com  เตาเผาอุณภูมิสูง 550 องศา ห้อง ch302 , เตาอบอุณหภูมิ 105 และ180 องศา วันจันทร์-อังคาร ที่ 9-10 เม.ย. 2561 เวลา 12.00-19.00 น.และ 9.00-19.00 น.  ที่ปรึกษาโปรเจคอาจารย์ญาณิศา ละอองอุทัย / งานวิจัยวิเคราะห์ปริมาณของแข็งในตัวอย่างน้ำเสีย  
นายอภิเชฐ ปั้นจาด  วิศวกรรมเคมี 57050601@go.buu.ac.th  เครื่อง Spectrophotometer for color และเครื่อง GC วันที่ 12-16 เมษายน 2561 เวลา 09.00-24.00 น.  โปรเจค อ.ไพลิน 
นางสาวมินตรา พยอมใหม่  วิศวกรรมเคมี 57050587@go.buu.ac.th  เครื่อง bomb calorimeter ชั้น 3 ห้อง 302  วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00-21.00 น.,10 เมษายน 2561 เวลา 16.00 -00.00 น.,11 เมษายน 2561 เวลา 00.00-16.00 น.  การเตรียมถ่านชีวมวลจากชีวมวลจากไผ่ตงด้วยถังขนาด 40 ลิตร : อาจารย์ชัยวัฒน์ กันหารี 
นางสาวเสาวรัตน์ หมึกประเสริฐ  วิศวกรรมเคมี bo_saowarat@hotmail.com ตู้อบแห้งหมายเลข 2 ,ชุดตู้บ่มเชื้อสำหรับวัดค่า BOD ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม  เวลา 15.00 ถึง 22:00 ของวันที่ 5 ถึง 8 เมษายน 2561 การบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบของสาหร่ายด้วยกระบวนการลอยตะกอนด้วยอากาศละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
นายธนวัฒน์ ราชภิรมย์ วิศวกรรมเคมี nutsu_zzz@hotmail.com  UV visible spectrophotometer   วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 - 18.00น. การผลิตสารลีแวนจากจุลินทรีย์ถั่วหมัก อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นางสาวแพรวพราว วงศ์อิน  วิศวกรรมเคมี 57050278@go.buu.ac.th  เครื่องวัดค่าความร้อนของแก๊ส   วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 16:00-21:00 น. , 6 เมษายน 2561 เวลา 12:00-21:00 น. , 8 เมษายน 2561 เวลา 9:00-21:00 น.  การเตรียมถ่านชีวมวลจากชีวมวลจากไผ่ตงด้วยถังขนาด 40 ลิตร : อาจารย์ชัยวัฒน์ กันหารี  
นางสาวสุนันทา ไฝเพชร วิศวกรรมเคมี sunanta.phett@gmail.com 1.เตาเผาห้องCh-302 และเตาเผาห้องCh-202 2. ตู้อบหมายเลข1 ห้องสิ่งแวดล้อม  วันที่ 6-8 เมษายน 2561 เวลา 8.30-16.00 น.  พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากแกลบเพื่อใช้ในกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชั่นในการผลิตไบโอดีเซล อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.มัทนา สันทัสนะโชค 
นางสาวน้ำผึ้ง พูลทรัพย์ วิศวกรรมเคมี 57050578@go.buu.ac.th  1.เครื่อง DSC 2. เครื่องชั่งดิจิตอล 4 ตำแหน่ง  วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน เวลาใช้งาน 9.00-17.00 น. การพัฒนากาวนำไฟฟ้าผสมอนุภาคด้วยเทคนิคการบ่มรังสีด้วยยูวี อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค ดร.พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย 
นางสาวณัฎฐณิชา เมฆแสน วิศวกรรมเคมี natthanicha_net@hotmail.com  เตาเผาแบบท่ออุณหภูมิสูง (tube furnace) ห้องแลปสิ่งแวดล้อม  วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00-18.00 น.  การออกแบบและการสร้างระบบให้ความร้อนของกระบวนการมีผลิตแก๊สชีวภาพโดยระบบยูเอเอสบีร่วมกับการตรึงจุลินทรีย์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.วชิรา ดาวสุด 
นางสาวฐลัชนันท์ สายเครือคำ วิศวกรรมเคมี 57050567@go.buu.ac.th 1.UV-vissible , 2.ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่า และ 3. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน  วันที่ 6เมษายน2561เวลา 12.00น. ถึงวันที่ 8เมษายน 2561 เวลา 12.00น.  prebiotic /อ.วิทวัส แจ้งเอี่ยม 
นางสาวอนันตญา ฤทธิพันธ์  วิศวกรรมเคมี 57050001@go.buu.ac.th เครื่อง Evaporator rotary  วันจันทร์ที่ 1 เมษายน ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. โปรเจคฟิล์มไฟโบรอินจากรังไหมผสมสารสกัดใบสาบเสือเพื่อใช้ในการสมานแผล โดยมี ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม 
นางสาวแพรวพราว วงศ์อิน วิศวกรรมเคมี  57050278@go.buu.ac.th เครื่องวัดค่าความร้อนของแก๊ส  วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 16:00-18:00 น. การเตรียมถ่านชีวมวลจากชีวมวลจากไผ่ตงด้วยถังขนาด 40 ลิตร : อาจารย์ชัยวัฒน์ กันหารี  
นางสาวเฟื่องฟ้า มีโภคา  วิศวกรรมเคมี FHUANGPHA@hotmail.com เตาเผาอุณภูมิสูง 550 องศา ห้อง ch302 และ เตาอบอุณหภูมิ 105 และ180 องศา  วันจันทร์-พุธ ที่ 2-4 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-19.00 น.  อาจารย์ญาณิศา ละอองอุทัย / งานวิจัยวิเคราะห์ปริมาณของแข็งในตัวอย่างน้ำเสีย  
นางสาวน้ำผึ้ง พูลทรัพย์  วิศวกรรมเคมี 57050578@go.buu.ac.th 1. เครื่อง DSC 2. เครื่องชั่งดิจิตอล 4 ตำแหน่ง  วันจันทร์ที่ 2 เมษายน เวลาใช้งาน 13.00-17.00 น. การพัฒนากาวนำไฟฟ้าผสมอนุภาคด้วยเทคนิคการบ่มรังสีด้วยยูวี อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค ดร.พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย 
น.ส.พรรณภา นวลนิ่ม วิศวกรรมเคมี 57550507@go.buu.ac.th  ตู้อบแห้ง 4 ห้องสิ่งแวดล้อม และ เครื่องปั่นเหวี่ยง ห้องแลปชีววิทยา วันที่ 31/3/18 เวลา 13.00น. ถึง วันที่ 2/4/18 เวลา 09.00น. และ เวลา 10.00น-16.00น ถึง วันที่ 1/4/18 เวลา 10.00น-16.00น  การดูดซับHCl ด้วยถ่านกัมมันต์ อาจาร์ยที่ปรึกษา เสฎฐกรณ์ อุปเสน 
นางสาวเสาวรัตน์ หมึกประเสริฐ  วิศวกรรมเคมี bo_saowarat@hotmail.com ตู้อบแห้งหมายเลข 2 ,ชุดตู้บ่มเชื้อสำหรับวัดค่า BOD ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 15.00 ถึง 22:00 ของวันที่ 31 ถึง 2 มีนาคม 2561  การบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบของสาหร่ายด้วยกระบวนการลอยตะกอนด้วยอากาศละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
นางสาวคณพิชญ์ คำดวง  วิศวกรรมเคมี  maicheeng21@gmail.com  เครื่อง UV-Vissible ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์  วันที่ 31 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น.  "Hemostatic pad from seed gum" โดยมี ผศ.ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน 
นางสาวสุนันทา ไฝเพชร วิศวกรรมเคมี sunanta.phett@gmail.com 1.เตาเผาห้องCh-302 และเตาเผาห้องCh-202 2. ตู้อบหมายเลข1 ห้องสิ่งแวดล้อม วันที่ 31มีนาคม-2เมษายน 2561 เวลา 8.30-16.00 น.  พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากเปลือกหอยนางรมเพื่อใช้ในกระบวนการทรา นเอสเทอริฟิเคชั่นในการผลิตไบโอดีเซล อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.มัทนา สันทัสนะโชค 
นางสาวสมฤดี บัวทอง วิศวกรรมเคมี maysomruedee@hotmail.com  ตู้อบสุญญากาศ หมายเลข 2 และ 3 ห้อง ChE-203 และ เครื่อง Spectro for Color  วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 -16.00 น. และ เวลา 13.00-17.00 น.  Edible film อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ปิยฉัตร วัฒนชัย 
นางสาวเบญญาภา พันธุ์โยธี วิศวกรรมเคมี benyapa.pyt@gmail.com  เตาเผาอุณหภูมิสูง ห้องChE-302 และเตาเผาห้อง ChE-202 วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 เวลา9.00-16.30น.  เผาถ่านจากลูกหูกวางด้วยเตาเผา60 ลิตรแนวนอน อาจารย์โปรเจค : อาจารย์ชัยวัฒน์ กันหารี 
นางสาวสมฤดี บัวทอง วิศวกรรมเคมี maysomruedee@hotmail.com  ตู้อบสุญญากาศ หมายเลข 2 และ 3 ห้อง ChE-203 , เครื่อง Spectro for Color , เครื่อง Autoclave  29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 -16.00 น. , เวลา 13.00-17.00 น. , เวลา 14.00 - 16.00 น.  Edible film อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ปิยฉัตร วัฒนชัย 
นางสาวณัฐชา ตันติกุลวัฒนกิจ วิศวกรรมเคมี ccake.ns@gmail.com 1. เตาอบอุณหภูมิ103-105 องศาเซลเซียส ห้องสิ่งแวดล้อม เครื่องที่3 ,2. เตาอบอุณหภูมิ150 องศาเซลเซียส ห้องสิ่งแวดล้อม เครื่องที่2 และ 3. เครื่องจาร์เทส ห้องสิ่งแวดล้อม  วันที่ 29-31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.  การปรับปรุงคุณภาพน้ำสวนนันทนาการด้วยวิธีโคแอกกูเลชันและฟล็อคคูเลชัน อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เอมม่า อาสนจินดา  
นางสาวนพเก้า ปันแก้ว  วิศวกรรมเคมี  57050436@go.buu.ac.th  เครื่อง UV-Visible  วันที่ 29/03/18 เวลา 13.00 น.- 16.30 น.  การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวสุธีพร ทนคำ  วิศวกรรมเคมี 57050596@buu.ac.th  spectrophotometer for color  วันที่ 29 มีนาคม 2561 9.00-23.00 น.  การผลิตผงซักฟอกด้วยปฏิกิริยาการสะเทินแบบแห้งโดยใช้ของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาว เสาวรัตน์ หมึกประเสริฐ   bo_saowarat@hotmail.com ตู้อบแห้งหมายเลข 2 ,ชุดตู้บ่มเชื้อสำหรับวัดค่า BOD ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม  เวลา : 15.00 ถึง 22:00 ของวันที่ 28 ถึง 30 มีนาคม 2561  การบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบของสาหร่ายด้วยกระบวนการลอยตะกอนด้วยอากาศละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว ส่งจาก iPhone ของฉัน 
นางสาวแพรวพราว วงศ์อิน  วิศวกรรมเคมี 57050278@go.buu.ac.th เตาเผาความร้อนสูง , เตาอบ 105 องศาเซลเซียสเครื่องที่ 4 ห้องสิ่งแวดล้อม  วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 เวลา 8:00-16:00  การเตรียมถ่านชีวมวลจากชีวมวลจากไผ่ตงด้วยถังขนาด 40 ลิตร : อาจารย์ชัยวัฒน์ กันหารี 
นางสาวสุธีพร ทนคำ วิศวกรรมเคมี 57050596@buu.ac.th UV-Vis Spectrophotometer และ spectrophotometer for color  วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-24.00 น. ,16.00-21.00 น.  การผลิตผงซักฟอกด้วยปฏิกิริยาการสะเทินแบบแห้งโดยใช้ของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายสวราชย์ ค่าม่วง  วิศวกรรมเคมี 57050443@go.buu.ac.th  เครื่อง : Spectrophotometer for color วันที่ 28 มีนาคม 2561 ถึง 30 มีนาคม 2561  การกำจัดเอทิลีนด้วยฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวฐลัชนันท์ สายเครือคำ  วิศวกรรมเคมี 57050567@go.buu.ac.th เครื่อง UV-vissible  วันที่ 30มีนาคม2561เวลา 22.00น. ถึงวันที่ 1เมษายน 2561 เวลา 22.00น.  โปรเจคเรื่อง prebiotic อ.วิทวัส แจ้งเอี่ยม 
นางสาวนพเก้า ปันแก้ว  วิศวกรรมเคมี 57050436@go.buu.ac.th เครื่อง Rotary Evaporator และ เครื่อง UV-Visible  วันที่ 27/03/18 เวลา 11.00 น.- 12.00 น. และ วันที่ 27/03/18 เวลา 13.00 น.- 16.30 น.   การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวอนันตญา ฤทธิพันธ์  วิศวกรรมเคมี 57050001@go.buu.ac.th  เครื่อง Evaporator rotary วันที่ 27-29 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ฟิล์มไฟโบรอินจากรังไหมผสมสารสกัดใบสาบเสือเพื่อใช้ในการสมานแผล โดยมี ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นางสาวน้ำผึ้ง พูลทรัพย์ วิศวกรรมเคมี 57050578@go.buu.ac.th  1. เครื่อง DSC 2. เครื่องชั่งดิจิตอล 4 ตำแหน่ง  วันที่ 28 มีนาคมเวลาใช้งาน 17.00น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม เวลาใช้งาน 10.00น. และวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคมเวลาใช้งาน 17.00น. ถึง วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม เวลาใช้งาน 10.00น. การพัฒนากาวนำไฟฟ้าผสมอนุภาคด้วยเทคนิคการบ่มรังสีด้วยยูวี อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค ดร.พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย 
น.ส.ณัฐพร พินิจอักษร วิศวกรรมเคมี 57050747@go.buu.ac.th  Coulometric Karl Fisher Titration ห้อง 302  วันที่ 27-29 /3/18 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. ไบโอดีเซล อาจารย์ที่ปรึกษา:เจริญ ชินวานิชย์เจริญ 
นางสาวสมฤดี บัวทอง  วิศวกรรมเคมี maysomruedee@hotmail.com   เครื่อง Spectro for Color และ ตู้อบสุญญากาศ หมายเลข 2 และ 3 ห้อง ChE-203  23,26,27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ,เวลา 10.00-16.00 น.,เวลา 13.00-16.00 น.  Edible film อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ปิยฉัตร วัฒนชัย 
นางสาวเฟื่องฟ้า มีโภคา  วิศวกรรมเคมี FHUANGPHA@hotmail.com เตาเผาอุณภูมิสูง 550 องศา และ เตาอบอุณหภูมิ 105 และ180 องศา  พฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-18.00 น.  อาจารย์ญาณิศา ละอองอุทัย /งานวิจัยวิเคราะห์ปริมาณของแข็งในตัวอย่างน้ำเสีย  
นางสาว เสาวรัตน์ หมึกประเสริฐ  วิศวกรรมเคมี bo_saowarat@hotmail.com ตู้อบแห้งหมายเลข 2 ,ชุดตู้บ่มเชื้อสำหรับวัดค่า BOD ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 14:00 ถึง 22:00 ของวันที่ 22 ถึง 27 มีนาคม 2561  การบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบของสาหร่ายด้วยกระบวนการลอยตะกอนด้วยอากาศละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
นางสาวนพเก้า ปันแก้ว  วิศวกรรมเคมี 57050436@go.buu.ac.th เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน และ Rotary Evaporator  วันที่ 22/03/18 เวลา 13.00 น.- 18.00 น.  การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวสุนันทา ไฝเพชร  วิศวกรรมเคมี sunanta.phett@gmail.com เตาอบหมายเลข1 ห้องสิ่งแวดล้อม และ เตาเผาห้อง302 :  :วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น.และวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากเปลือกหอยนางรมเพื่อใช้ในกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชั่นในการผลิตไบโอดีเซล อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค : อาจารย์มัทนา สันทัสนะโชค 
นางสาวณัฐชา ตันติกุลวัฒนกิจ  วิศวกรรมเคมี ccake.ns@gmail.com  เตาอบอุณหภูมิ103-105 องศาเซลเซียส ห้องสิ่งแวดล้อม เครื่องที่3   วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.  การปรับปรุงคุณภาพน้ำสวนนันทนาการด้วยวิธีโคแอกกูเลชันและฟล็อคคูเลชัน อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เอมม่า อาสนจินดา  
นางสาวสมฤดี บัวทอง  วิศวกรรมเคมี maysomruedee@hotmail.com  ตู้อบแห้ง ห้องสิ่งแวดล้อม หมายเลข 3 , Spectro for Color และ เครื่อง Autoclave ห้องปฏิบัติการชีววิทยา วันที่ 21-22 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 -18.00 น ,วันที่ 21-22 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น.และวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.   Edible film อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ปิยฉัตร วัฒนชัย 
นางสาวนพเก้า ปันแก้ว  วิศวกรรมเคมี 57050436@go.buu.ac.th   เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน และ Rotary Evaporator  วันที่ 21/03/18 เวลา 8.30 น.- 18.00 น.  การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวสมฤดี บัวทอง  วิศวกรรมเคมี  maysomruedee@hotmail.com  เครื่อง Autoclave ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น.  Edible film อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ปิยฉัตร วัฒนชัย 
นางสาวนพเก้า ปันแก้ว  วิศวกรรมเคมี 57050436@go.buu.ac.th เครื่อง UV-Visible วันที่ 20/03/18 เวลา 8.30 น.- 16.30 น.  การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวเฟื่องฟ้า มีโภคา วิศวกรรมเคมี FHUANGPHA@hotmail.com เครื่องมือเตาเผาอุณภูมิสูง 550 องศา , เตาอบอุณหภูมิ 105 องศา และ180 องศา  วันอังคาร-พุธ ที่ 20-21 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. และวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-18.00 น.  อาจารย์ญาณิศา ละอองอุทัย/ งานวิจัย การออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนและการประเมินการใช้งานในการผลิตแก๊สชีวภาพจากตะกอนเลนบ่อกุ้ง  
นางสาว น้ำผึ้ง พูลทรัพย์  วิศวกรรมเคมี 57050578@go.buu.ac.th  1. เครื่อง DSC 2. เครื่องชั่งดิจิตอล 4 ตำแหน่ง  วันจันทร์ที่ 19 มีนาคมเวลาใช้งาน 16.00 น. ถึง วันอังคารที่ 20 มีนาคม เวลาใช้งาน 10.00น. วันจันทร์ที่ 19 มีนาคมเวลาใช้งาน 16.00 น. ถึง วันอังคารที่ 20 มีนาคม เวลาใช้งาน 10.00น.  การพัฒนากาวนำไฟฟ้าผสมอนุภาคด้วยเทคนิคการบ่มรังสีด้วยยูวี อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค ดร.พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย 
นายบริวัตร รสจันทร์  วิศวกรรมเคมี boriwat7@gmail.com  เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน วันที่ 19 ถึง 21 มีนาคม 2561 ช่วงเวลาใช้งาน 08:00-16:00 น.  อาจารย์ นพพล วีระนพนันท์ เรื่อง Synthesis of AgNP 
นางสาวสิราภรณ์ สันติโชตินันท์  วิศวกรรมเคมี 57050288@gmail.com  เครื่องปั่นเหวี่ย่ง (ห้อง bio)  วันที่ 15-17 มีนาคม 2561 เวลาใช้งาน 11.30-17.00 น.  โปรเจค ของ อาจารย์ นพพล วีระนพนันท์ เรื่อง Synthesis of AgNP 
นางสาวเสาวรัตน์ หมึกประเสริฐ  วิศวกรรมเคมี bo_saowarat@hotmail.com ตู้อบแห้งหมายเลข 2 ,ชุดตู้บ่มเชื้อสำหรับวัดค่า BOD ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม  เวลา : 14:00 ถึง 22:00 ของวันที่ 15 ถึง 19 มีนาคม 2561  การบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบของสาหร่ายด้วยกระบวนการลอยตะกอนด้วยอากาศละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
นางสาวเบญญาภา พันธุ์โยธี  วิศวกรรมเคมี benyapa.pyt@gmail.com  เตาเผา ห้องสิ่งแวดล้อม และ บอมบ์ แคลอริมิเตอร์ ห้องch303   23 มีนาคม2561 เวลา9.00-16.30น. และ 27-30 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 น. และ วันที่20-22 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 น.   เผาถ่านจากลูกหูกวางด้วยเตาเผา60 ลิตรแนวนอน อาจารย์โปรเจค : อาจารย์ชัยวัฒน์ กันหารี 
นายสวราชย์ ค่าม่วง  วิศวกรรมเคมี 57050443@go.buu.ac.th GC แบบ Automatic  วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.  การกำจัดเอทิลีนด้วยฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวเรณุกา วรุตมพันธ์  วิศวกรรมเคมี renuka_war@outlook.co.th เครื่องวัดความหนาแน่นและเครื่องวัดความหนืด วันที่ 14-15 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. การนำน้ำมันเครื่องยนต์กลับมาใช้ใหม่ ของ อาจารย์ศรีสุดา 
นางสาว น้ำผึ้ง พูลทรัพย์ วิศวกรรมเคมี 57050578@go.buu.ac.th  1. เครื่อง UV-Vissible 2. เครื่องชั่งดิจิตอล 2 และ 4 ตำแหน่ง  เวลาใช้งาน 10.00-16.30 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561   การพัฒนากาวนำไฟฟ้าผสมอนุภาคด้วยเทคนิคการบ่มรังสีด้วยยูวี อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค ดร.พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย 
นายสวราชย์ ค่าม่วง  วิศวกรรมเคมี 57050443@go.buu.ac.th Spectrophotometer for color วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.  การกำจัดเอทิลีนด้วยฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายพีรพล ว่องพรรณงาม  วิศวกรรมเคมี  57050585@go.buu.ac.th   TGA   วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 17.00-23.00น. Charcoal อาจารย์เชิดพงษ์ 
นายพงษ์ธร เพ็งน้อย  วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com เครื่อง UV-Vis วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นางสาวนพเก้า ปันแก้ว  วิศวกรรมเคมี 57050436@go.buu.ac.th   เครื่อง TGA  วันที่ 13/03/18 และ วันที่ 15/03/18 เวลา 8.30 น.- 16.30 น. การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวอัญฑิกา ธาราธีรภาพ  วิศวกรรมเคมี fah_hiphop@msn.com  เตาเผาแบบท่ออุณหภูมิสูง (tube furnace) ห้องแลปสิ่งแวดล้อม  วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-18.00 น. แบบจําลองข่ายงานนิวรัลของกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพโดยระบบยูเอเอสบีร่วมกับการตรึง จุลินทรีย์ในกรณีอัตราการไหลเข้ามีการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.วชิรา ดาวสุด 
นายสวราชย์ ค่าม่วง  วิศวกรรมเคมี  57050443@go.buu.ac.th เครื่อง : Spectrophotometer for color  วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. การกำจัดเอทิลีนด้วยฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวชลิตา นิ่มนวล  วิศวกรรมเคมี somjee_@hotmail.com เครื่อง GC  8 มี.ค. 61 เวลา 8.30-15.30 น. การออกแบบบรรจุภัฑณ์ถนอมอาหารด้วยอนุภาคโหละออกไซด์ขนาดนาโน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปิยฉัตร วัฒนชัย /อจ.ที่ปรึกษาร่วม อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
นางสาว เสาวรัตน์ หมึกประเสริฐ  วิศวกรรมเคมี bo_saowarat@hotmail.com ตู้อบแห้งหมายเลข 2 ,ชุดตู้บ่มเชื้อสำหรับวัดค่า BOD ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม  ขอใช้เวลา : 14:00 ถึง 22:00 ของวันที่ 7 ถึง 9 มีนาคม 2561  การบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบของสาหร่ายด้วยกระบวนการลอยตะกอนด้วยอากาศละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
นางสาวอัญฑิกา ธาราธีรภาพ  วิศวกรรมเคมี fah_hiphop@msn.com เตาเผาแบบท่ออุณหภูมิสูง (tube furnace) ห้องแลปสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-18.00 น. แบบจําลองข่ายงานนิวรัลของกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพโดยระบบยูเอเอสบีร่วมกับการตรึง จุลินทรีย์ในกรณีอัตราการไหลเข้ามีการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.วชิรา ดาวสุด 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐพร เตชะมณี  วิศวกรรมเคมี nongoei25@gmail.com 1.เครื่องวัดจุดวาบไฟ (Flash Point Tester) 2.เครื่องวัดความหนาแน่นน้ำมัน (Automatic density meter) 3.เครื่องวัดความหนืดน้ำมัน (Viscometer) 4.เครื่องวัดจุดขุ่นมัว (Cloud Point Tester) วันที่ 2 มี.ค. 2018 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น เพื่อทำการวิเคราะห์น้ำมันของวิชา50261259 Clean Energy อาจารย์ผุ้สอน อาจารย์.ปิยฉัตร วัฒนชัย 
นางสาว สุธีพร ทนคำ วิศวกรรมเคมี 57050596@buu.ac.th  เครื่องวัดกำมันถัน (XRF) และตู้อบสุญญากาศ ห้อง 203 เครื่องที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. -16.00 น. การผลิตผงซักฟอกด้วยปฏิกิริยาการสะเทินแบบแห้งโดยใช้ของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวเสาวรัตน์ หมึกประเสริฐ  วิศวกรรมเคมี bo_saowarat@hotmail.com ตู้แห้งหมายเลข 2 ,ชุดตู้บ่มเชื้อสำหรับวัดค่า BOD ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม เวลา : 14:00 ถึง 22:00 ของวันที่ 26 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 การบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบของสาหร่ายด้วยกระบวนการลอยตะกอนด้วยอากาศละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
นายกวิน สิมะวัฒนา  วิศวกรรมเคมี 56550343@go.buu.ac.th  เครื่อง GC วิเคราะห์ไดเมทิลเอสเตอร์และเครื่องวัดความหนืดนํ้ามัน วันที่ 26/02/2561 ถึง 27/02/2561  วันที่ 26/02/2561 ถึง 27/02/2561  ผลิตไบโอดีเซล อ.ปิยฉัตร  
นางสาวนพเก้า ปันแก้ว  วิศวกรรมเคมี 57050436@go.buu.ac.th เครื่อง TGA และ Rotary Evaporator  วันที่ 27/02/18 เวลา 8.30 น.- 16.30 น. และ วันที่ 01/03/18 เวลา 8.30 น.- 16.30 น.  การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นายสุเมธ เผ่าชู  วิศวกรรมเคมี 57050598@go.buu.ac.th 1). เตาเผา (ชั้น 2) อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส และเตาเผา (ห้องสิ่งแวดล้อม) อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส  เวลา 17:00 น.ถึง เวลา 18:00 น.  พัฒนาถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยโดยใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค : อาจารย์มัทนา สันทัสนะโชค 
นางสาวสิราภรณ์ สันติโชตินันท์ วิศวกรรมเคมี  57050288@gmail.com  เครื่อง centifugal (ห้อง bio)  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงเวลาใช้งาน 11:00-16:00   อาจารย์นพพล วีระนพนันท์/ เรื่อง Synthesis of AgNP  
นายจิรวัฒน์ ศรีตะวัน วิศวกรรมเคมี chotitama@gmail.com 1. เครื่องวัดความหรืดน้ำมัน (Viscometer) 2. เครื่องวัดจุดวาบไฟ (Flash Point Tester)  เวลา 19.00 - 24.00 วันที่ใช้ : 22 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ปิยฉัตร วัฒนชัย ชื่อโปรเจค : Biodiesel 
นางสาวเสาวรัตน์ หมึกประเสริฐ  วิศวกรรมเคมี bo_saowarat@hotmail.com เครื่องวัดค่าความขุ่น ,ชุดทดลองสำหรับสร้างตะกอนและรวมตะกอน (Jar Test) ,ตู้อบแห้งหมายเลข 2 ,ชุดตู้บ่มเชื้อสำหรับวัดค่า BOD  ขอใช้เวลา 17:00 ถึง 24:00 ของวันที่ 23 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2561  การบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบของสาหร่ายด้วยกระบวนการลอยตะกอนด้วยอากาศละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
นางสาวสิราภรณ์ สันติโชตินันท์  วิศวกรรมเคมี 57050288@gmail.com  เครื่องมือ pH meter วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงเวลาใช้งาน 13:00-15:00 น. อาจารย์ นพพล วีระนพนันท์ เรื่อง Synthesis of AgNP  
น.ส.ฤดีมาศ ถาเป็ง  วิศวกรรมเคมี thailand_63_23@hotmail.com เครื่องแกสโครมาโตกราฟ (GC) สำหรับ วิเคราะห์หาเมทานอล เมททิลเอสเตอร์ กรดลิโน เลนิกเมทิลเอสเตอร์  วันที่ 22/02/61 เวลา 8.00-17.00 วิชา clean energy อาจารย์ ผศ.ดร.ปิยฉัตร 
นายสวราชย์ ค่าม่วง  วิศวกรรมเคมี 57050443@go.buu.ac.th  Spectrophotometer for color วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. การกำจัดเอทิลีนด้วยฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายอานันท์ จุลสุคนธ์  วิศวกรรมเคมี 58910219@go.buu.ac.th เครื่องspectrophotometer for color  วันที่20-22 ก.พ. 2561 Smart window ของ ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
นางสาวยลดา เจริญพันธ์  วิศวกรรมเคมี 57550508@go.buu.ac.th  TGA   23-25 มกราคม 2561 เวลาใช้งาน 09.00 - 22.00 น. เชื้อเพลิงจากชานอ้อย อ.ที่ปรึกษา อ.เชิดพงษ์ สีดาว 
นางสาวนพเก้า ปันแก้ว  วิศวกรรมเคมี 57050436@go.buu.ac.th   เตาเผาความร้อนสูง (ห้อง ChE-302)  วันที่ 23/02/18 เวลา 9:00 น.- 17.00 น.  การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
อาจารย์นพพล วีระนพนันท์ วิศวกรรมเคมี  nopphon.we@eng.buuu.ac.th  KF titration   วันที่ 20/02/18 เวลา 10.00 น.- 13.00 น. การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : - 
นางสาวอัญฑิกา ธาราธีรภาพ  วิศวกรรมเคมี fah_hiphop@msn.com ตู้อบความร้อนฆ่าเชื้อ (Autoclave )  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00-13.00 น.  แบบจําลองข่ายงานนิวรัลของกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพโดยระบบยูเอเอสบีร่วมกับการตรึง จุลินทรีย์ในกรณีอัตราการไหลเข้ามีการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.วชิรา ดาวสุด 
นางสาวสุธีพร ทนคำ วิศวกรรมเคมี 57050596@buu.ac.th  เครื่องวัดกำมันถัน (XRF)  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. -12.00 น.  การผลิตผงซักฟอกด้วยปฏิกิริยาการสะเทินแบบแห้งโดยใช้ของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายสวราชย์ ค่าม่วง วิศวกรรมเคมี 57050443@go.buu.ac.th  เครื่อง : TGA  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.  การกำจัดเอทิลีนด้วยฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวจิตราภา อัมพวานนท์  วิศวกรรมเคมี jittrapabebii@gmail.com เครื่องกวนผสมสาร (overhead stirrer) ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 14.00-16.00 และ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 09.00-16.00  อายุฟองในของเหลวหนืด : สารละลายสารลดแรงตึงผิวผสม อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. วิโรจน์ เรื่องประเทืองสุข 
นางสาวนพเก้า ปันแก้ว  วิศวกรรมเคมี 57050436@go.buu.ac.th  TGA และ Rotary Evaporator  วันที่ 22/02/18 เวลา 8.30 น.- 16.30 น.  การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวจิตราภา อัมพวานนท์  วิศวกรรมเคมี jittrapabebii@gmail.com เครื่องกวนผสมสาร (overhead stirrer) ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 13.00-16.00 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 09.00-16.00  อายุฟองในของเหลวหนืด : สารละลายสารลดแรงตึงผิวผสม อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. วิโรจน์ เรื่องประเทืองสุข  
นางสาวยลดา เจริญพันธ์ วิศวกรรมเคมี 57550508@go.buu.ac.th  TGA  16-18 มกราคม 2561 เวลาใช้งาน 09.00 - 21.00 น. เชื้อเพลิงจากชานอ้อย อ.ที่ปรึกษา อ.เชิดพงษ์ สีดาว  
นางสาววิภาลักษณ์ วงษ์คำ วิศวกรรมเคมี  57050442@go.buu.ac.th เครื่อง GC แบบ Auto  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนซีโอไลท์ชนิด 5A สำหรับการผลิตมีเทน/อ.สร้อยพัทธา  
นางสาวกนกพร ศรีทาวงศ์  วิศวกรรมเคมี 57050429@go.buu.ac.th  เครื่อง TGA และ Rotary evaporator  วันที่ 15/02/18 เวลา 09:00 น. - 17:00 น.   ชื่อโปรเจค : การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาว น้ำผึ้ง พูลทรัพย์  วิศวกรรมเคมี 57050578@go.buu.ac.th 1. เครื่อง DSC 2. เครื่องชั่งดิจิตอล 2 และ 4 ตำแหน่ง  เวลาใช้งาน 16.30 น. - 21.00 น. ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  การพัฒนากาวนำไฟฟ้าผสมอนุภาคด้วยเทคนิคการบ่มรังสีด้วยยูวี อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค ดร.พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย 
นางสาวนพเก้า ปันแก้ว วิศวกรรมเคมี 57050436@go.buu.ac.th   TGA ,ตู้อบสูญญากาศ และเครื่อง Evaporator วันที่ 13/02/18 เวลา 8.30 น.- 16.30 น.  การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นางสาวนภัศรา มาลัย  วิศวกรรมเคมี :57550012@go.buu.ac.th  เครื่อง GC แบบ Auto ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ 13 -14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาที่ใช้งาน 09.00-00.00น และ เวลา13.00-00.00น. การสลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีพลาสมาแบบไม่ใช้ความร้อน อ.ที่ปรึกษา อาจารย์ปฏิภาณ บุญรวม  
นายอนุสรณ์ กาคำ  วิศวกรรมเคมี 56550351@go.buu.ac.th ตู้อบแห้งห้องสิ่งแวดล้อม (หมายเลข1) และ เตาเผา 1100 องศาเซลเซียส ห้อง CH302  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ -15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่เพื่อใช้ดูดซับโลหะแคดเมียมในน้ำเสีย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์มัทนา สันทัสนะโชค 
นางสาวน้ำผึ้ง พูลทรัพย์  วิศวกรรมเคมี  57050578@go.buu.ac.th  1. เครื่อง DSC 2. เครื่องชั่งดิจิตอล 2 และ 4 ตำแหน่ง  เวลาใช้งาน 12.00-16.30 น. ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  การพัฒนากาวนำไฟฟ้าผสมอนุภาคด้วยเทคนิคการบ่มรังสีด้วยยูวี อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค ดร.พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย 
นายกวิน สิมะวัฒนา  วิศวกรรมเคมี  56550343@go.buu.ac.th  เครื่องวัดความหนาแน่นน้ำมัน (Automatic density meter)  วันที่12/02/2561  ผลิตไบโอดีเซล อ.ปิยฉัตร 
นายสวราชย์ ค่าม่วง วิศวกรรมเคมี  57050443@go.buu.ac.th เครื่อง : TGA  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.   การกำจัดเอทิลีนด้วยฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายพีรพล ว่องพรรณงาม  วิศวกรรมเคมี 57050585@go.buu.ac.th   TGA  8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00-23.00น. Charcoal อาจารย์เชิดพงษ์ 
นางสาวกนกพร ศรีทาวงศ์ วิศวกรรมเคมี 57050429@go.buu.ac.th เตาเผาอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 1100 องศา (ห้อง ChE-202)  วันที่ 08/02/18 เวลา 13:00 น.- 17.00 น.  การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
น.ส.พรรณภา นวลนิ่ม  วิศวกรรมเคมี 57550507@go.buu.ac.th  เครื่องปั่นเหวี่ยง ห้องแลปชีววิทยา วันที่ 8-9/2/18 เวลา 11.00น-16.00น  การดูดซับHCl ด้วยถ่านกัมมันต์ อาจาร์ยที่ปรึกษา เสฎฐกรณ์ อุปเสน 
นางสาวเรณุกา วรุตมพันธ์  วิศวกรรมเคมี renuka_war@outlook.co.th  เครื่องวัดความหนาแน่น   8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น  การนำน้ำมันเครื่องยนต์กลับมาใช้ใหม่ / อาจารย์ศรีสุดา 
น.ส.ณัฐพร พินิจอักษร  วิศวกรรมเคมี :57050747@go.buu.ac.th Coulometric Karl Fisher Titration ห้อง 302  วันที่ 7-9 ก.พ.61 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. ไบโอดีเซล อาจารย์ที่ปรึกษา:เจริญ ชินวานิชย์เจริญ  
นางสาวน้ำผึ้ง พูลทรัพย์  วิศวกรรมเคมี 57050578@go.buu.ac.th   ชุดวิเคราะห์จุดเปลี่ยนโครงสร้างของสาร (DSC)  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลาใช้งาน 9.30 น. - 16.30 น.  การพัฒนากาวนำไฟฟ้าผสมอนุภาคด้วยเทคนิคการบ่มรังสีด้วยยูวี อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค ดร.พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย 
นางสาวนพเก้า ปันแก้ว  วิศวกรรมเคมี 57050436@go.buu.ac.th  Water Bath (เครื่องควบคุมอุณหภูมิห้อง 202)  วันที่ 06/02/18 เวลา 10.00 น. ถึง วันที่ 07/02/18 เวลา 16:00 น.  การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นายพีรพล ว่องพรรณงาม  วิศวกรรมเคมี  57050585@go.buu.ac.th  เครื่อง Bombcalorimeter   วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00น. โปรเจคCharcoal อาจารย์เชิดพงษ์ 
นายพีรพล ว่องพรรณงาม วิศวกรรมเคมี  57050585@go.buu.ac.th  TGA วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00-23.00น. Charcoal อาจารย์เชิดพงษ์ 
นางสาวเรณุกา วรุตมพันธ์  วิศวกรรมเคมี  renuka_war@outlook.co.th   Kinematic Viscometer ASTM0445  วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561-วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  การนำน้ำมันเครื่องยนต์กลับมาใช้ใหม่ ของ อาจารย์ศรีสุดา 
นางสาวจิตราภา อัมพวานันท์  วิศวกรรมเคมี jittrapabebii@gmail.com 1. เครื่อง viscometer 2. เครื่องกวนผสมสาร (overhead stirrer) ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 13.00-16.00และ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 09.00-16.00   อายุฟองในของเหลวหนืด : สารละลายสารลดแรงตึงผิวผสม อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. วิโรจน์ เรื่องประเทืองสุข 
นายสวราชย์ ค่าม่วง วิศวกรรมเคมี  57050443@go.buu.ac.th เครื่อง : TGA   วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.   การกำจัดเอทิลีนด้วยฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นายรอมสัน หมาดมานัง วิศวกรรมเคมี romsan012@gmail.com ตู้บ่มเพาะเชื้อสำหรับวัดค่า BOD (BOD Incubator)  วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา ตลอดทั้งวัน โครงการวิจัยระบบบำบัดน้ำเสีย (IFAS) โดยมี รศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ เป็นผู้ควบคุมโครงการ  
นางสาวนพเก้า ปันแก้ว  วิศวกรรมเคมี  57050436@go.buu.ac.th  เครื่อง Evaporator Rotary และ เครื่อง TGA  วันที่ 6/02/18 ถึงวันที่ 7/02/18 เวลา 9.00 น. - 16:00 น.  การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
น.ส.ณัฐพร พินิจอักษร วิศวกรรมเคมี 57050747@go.buu.ac.th  Coulometric Karl Fisher Titration ห้อง 302 วันที่ 2-4 ก.พ.61 เวลา 8.00 น. - 17.00 น.  ไบโอดีเซล อาจารย์ที่ปรึกษา:เจริญ ชินวานิชย์เจริญ  
นางสาวนพเก้า ปันแก้ว  วิศวกรรมเคมี 57050436@go.buu.ac.th  เครื่อง Evaporator Rotary และเครื่อง TGA   วันที่ 30/01/18 เวลา 10.00 น. - 16:00 น. การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นายพงษ์ธร เพ็งน้อย  วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com  UV-Vis และเครื่อง pH meter ในวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 11.00-16.00 น.  ป.โท อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นางสาวยลดา เจริญพันธ์ วิศวกรรมเคมี 57550508@go.buu.ac.th เครื่อง Bomcalorimeter วันที่ใช้จอง 30-31 มกราคม 2561 เวลาใช้งาน 16.00 - 21.00 น.  เชื้อเพลิงจากชานอ้อย อ.ที่ปรึกษา อ.เชิดพงษ์ สีดาว  
นางสาวน้ำผึ้ง พูลทรัพย์  วิศวกรรมเคมี  57050578@go.buu.ac.th  1. เครื่อง UV-Vissible 2. เครื่องชั่งดิจิตอล 2 และ 4 ตำแหน่ง 3. ชุดวิเคราะห์จุดเปลี่ยนโครงสร้างของสาร (DSC) วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลาใช้งาน 09.00 น. - 16.30 น.  การพัฒนากาวนำไฟฟ้าผสมอนุภาคด้วยเทคนิคการบ่มรังสีด้วยยูวี /ดร.พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย 
นางงสาวจิตตาภา  วิศวกรรมเคมี  เครื่อง viscometer ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม  วันที่ 29-31 มกราคม 2561 13.00-16.00 น. อายุฟองในของเหลวหนืด : สารละลายสารลดแรงตึงผิวผสม อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. วิโรจน์ เรื่องประเทืองสุข 
นายรอมสัน หมาดมานัง วิศวกรรมเคมี romsan012@gmail.com ตู้บ่มเพาะเชื้อสำหรับวัดค่า BOD (BOD Incubator) วันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา ตลอดทั้งวัน  โครงการวิจัยระบบบำบัดน้ำเสีย (IFAS) โดยมี รศ.ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์  
นางสาวเสาวรัตน์ หมึกประเสริฐ วิศวกรรมเคมี bo_saowarat@hotmail.com ชุดทดลองสำหรับสร้างตะกอนและรวมตะกอน (Jar Test) ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม วันที่ 27-28 มกราคม 2561 ขอใช้เวลา 9.00-16.00 น. การบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบของสาหร่ายด้วยกระบวนการลอยตะกอนด้วยอากาศละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
นางสาวสุนันทา ไฝเพชร วิศวกรรมเคมี sunanta.phett@gmail.com  ตู้อบแห้ง-ห้องสิ่งแวดล้อม(หมายเลข1) และเตาเผา 1100 องศาเซลเซียส ห้องch-302  วันที่ 27-29 มกราคม 2561,30 ม.ค.-1 ก.พ.61 เวลา 08.30-16.00 น. พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากเปลือกหอยนางรมเพื่อใช้ในกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชั่นในการผลืตไบโอดีเซล อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค : อาจารย์มัทนา สันทัสนะโชค  
นางสาวสิราภรณ์ สันติโชตินันท์  วิศวกรรมเคมี  57050288@gmail.com  ครื่องมือ UV-Vis  วันที่ 29 มกราคม 2561 ช่วงเวลาใช้งาน 10:00-12:00  โปรเจค ของ อาจารย์ นพพล วีระนพนันท์ เรื่อง Synthesis of AgNP 
นาย นครินทร์ พิงคะสัน วิศวกรรมเคมี 57050575@go.buu.ac.th  BET ห้องเครื่องมือวิเคราะห์ ,เครื่อง ปั่นหวี่ยง ห้องแลปชีววิทยา,ตู้อบแห้งของห้องสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายเลข 4)  วันที่ 26 ม.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 9:00-13:00 น.,วันที่ 26-27 ม.ค. 2561 ช่วงเวลา 13:00-15:00น,วันที่ 26 ม.ค 2561 ตั้งแต่เวลา 15:00น ถึงเวลา10:00น.ของวันที่ 27 ม.ค.2561 วันที่27 ม.ค.2561 ตั้งแต่เวลา 15:00น ถึงเวลา10:00น.ของวันที่ 28 ม.ค.2561  ในการทำโปรเจคการสังเคราะห์อนุภาคเหล็กศูนย์ด้วยกระบวนการรีดักชันร่วมกับเทคโนโลยีพลาสมา/ อาจารย์ เสฎฐกรณ์ อุปเสน  
นางสาว สุธีพร ทนคำ  วิศวกรรมเคมี 57050596@buu.ac.th  เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer, viscosmeter  วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.00 ถึง 28 มกราคม 20.00 น.  การผลิตผงซักฟอกด้วยปฏิกิริยาการสะเทินแบบแห้งโดยใช้ของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวญาณิศา โกมลศรี  วิศวกรรมเคมี 57050094@go.buu.ac.th เครื่อง GC  วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม2561 เวลา 13.00 น. ถึง 26 มกราคม 2561 เวลา 23.59 น. ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ปรับปรุงโดยโลหะชนิดที่ 2 สำหรับผลิตไดเมทิลอีเทอร์ /อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ  
นายพีรพล ว่องพรรณงาม วิศวกรรมเคมี 57050585@go.buu.ac.th TGA  วันที่ 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ เวลา 17.00-20.00น. Charcoal อาจารย์เชิดพงษ์ 
นางสาวสมฤดี บัวทอง  วิศวกรรมเคมี  maysomruedee@hotmail.com  ตู้อบแห้ง ห้องสิ่งแวดล้อม หมายเลข 3  วันที่ 24-25 มกราคม 2561 เวลา 11.00 -18.00 น.   Edible film อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ปิยฉัตร วัฒนชัย 
นายอนุสรณ์ กาคำ วิศวกรรมเคมี 56550351@go.buu.ac.th ตู้อบแห้งห้องสิ่งแวดล้อม (หมายเลข1) และ เตาเผา 1100 องศาเซลเซียส ห้อง CH302  ในวันที่ 24 มกราคม – 26 มกราคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น.และ ในวันที่ 25 มกราคม – 27 มกราคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น.  ชื่อโปรเจค การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่เพื่อใช้ดูดซับโลหะแคดเมียมในน้ำเสีย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์มัทนา สันทัสนะโชค 
นางสาวกนกพร ศรีทาวงศ์  วิศวกรรมเคมี 57050429@go.buu.ac.th เครื่อง TGA  วันที่ 29/01/18 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 30/01/18 เวลา 14:00 น.  การทำให้อนุภาคนาโนเงินบริสุทธิ์ ด้วยการสกัดด้วยตัวทำละลาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
นายวิเชษฐ์ ละมัย วิศวกรรมเคมี  Wichet.Lamai@gmail.com เครื่อง UV-Vis spectrophotometer  วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 และ วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.   การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและการประยุกต์ใช้ในงานเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน โดยมีอาจารย์เอกรัตน์ วงเเก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
นางสาววิณัฐดา ประชุมสาย  วิศวกรรมเคมี  p.winatda@gmail.com  เครื่อง TGA  วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 8.00-24.00 น. อ.สร้อยพัทธา 
นายสวราชย์ ค่าม่วง วิศวกรรมเคมี  57050443@go.buu.ac.th เครื่อง TGA วันที่ 27 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 28 มกราคม 2561   การกำจัดเอทิลีนด้วยฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวธัญญา ดีทวี วิศวกรรมเคมี khampoo_success@hotmail.com  เครื่องวัดค่า Conduct meter, เครื่องวัด pH meter , เครื่องวัดค่าความขุ่น , ห้องเก็บสารเคมี ชุดทดลองสำหรับสร้างตะกอนและรวมตะกอน (Jar Test) ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม   ขอใช้เวลา 13.00-20.00 ของวันที่ 23 มกราคม 2561 ขอใช้เวลา 9.00-16.00 ของวันที่ 24 มกราคม 2561 ขอใช้เวลา 9.00-16.00 ของวันที่ 25 มกราคม 2561 การบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบของสาหร่ายด้วยกระบวนการลอยตะกอนด้วยอากาศละลาย /อาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร. เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
น.ส.จุฑาทิพย์ สิทธิเกษมชัย  วิศวกรรมเคมี 57050563@go.buu.ac.th  1) เตาเผาอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 1100 องศาเซลเซียส ห้องสิ่งเเวดล้อม CH-106 , 2) ตู้อบแห้ง-ห้องสิ่งแวดล้อม (หมายเลข1)  วันที่22 มกราคม ถึง วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2561   ถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยโดยใช้ZnCl2เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค : อาจารย์มัทนา สันทัสนะโชค 
นายพงษ์ธร เพ็งน้อย  วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com เครื่อง UV-Vis และเครื่อง Auto clave วันที่ 23-26 มกราคม 2561 เวลา 13.00-20.00 น.และเครื่อง Auto clave ในวันอังคารที่ 23 มกราคม เวลา 13.00 น.   อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นางสาววิภาลักษณ์ วงษ์คำ  วิศวกรรมเคมี  57050442@go.buu.ac.th เครื่อง TGA  วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 8.00 น - 26 มกราคม 2561 เวลา 24:00 น  ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนซีโอไลท์ชนิด 5A สำหรับการผลิตมีเทน/อ. สร้อยพัทธา 
นางสาวสุกัญญา ตันฮื้อ  วิศวกรรมเคมี suganyaea1436@gmail.com เตาเผา 1,100 องศาเซลเซียส ห้อง CH-302 เวลา 9.00 เป็นต้นไป ขอวันที่ 19 ม.ค. 2561  แผ่นฟิล์มผสมขมิ้นชัน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร อาจารย์วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน  
น.ส.จุฑาทิพย์ สิทธิเกษมชัย  วิศวกรรมเคมี 57050563@go.buu.ac.th เตาเผาอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 1100 องศาเซลเซียส ห้องสิ่งเเวดล้อม  วันศุกร์ ที่19 มกราคม ถึง วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561   ถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยโดยใช้ZnCl2เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค : อาจารย์มัทนา สันทัสนะโชค 
นางสาวจิตราภา อัมพวานันท์  วิศวกรรมเคมี Jittrapabebii@gmail.com เครื่อง viscometer ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม  วันที่ 19 มกราคม 2561 13.00-16.00 และ วันที่ 22 มกราคม 2561 09.00-16.00  อายุฟองในของเหลวหนืด : สารละลายสารลดแรงตึงผิวผสม อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. วิโรจน์ เรื่องประเทืองสุข 
นางสาวยลดา เจริญพันธ์ วิศวกรรมเคมี 57550508@go.buu.ac.th  เครื่อง Bomcalorimeter ห้องChE-302  วันที่ 22-26 มกราคม 2561 เวลาใช้งาน 09.00-00.00 น. เชื้อเพลิงจากชานอ้อย อ.ที่ปรึกษา อ.เชิดพงษ์ สีดาว  
น.ส.พรรณภา นวลนิ่ม วิศวกรรมเคมี 57550507@go.buu.ac.th  ตู้อบแห้ง 4 ห้องสิ่งแวดล้อม และ เครื่องปั่นเหวี่ยง ห้องแลปชีววิทยา  วันที่ 18/1/18 เวลา 16.00น. ถึง 19/1/18 เวลา16.00น. และ 18/1/18 เวลา 13.00น. - 16.00น.  การดูดซับHCl ด้วยถ่านกัมมันต์ อาจาร์ยที่ปรึกษา เสฎฐกรณ์ อุปเสน 
นายพีรพล ว่องพรรณงาม  วิศวกรรมเคมี 57050585@go.buu.ac.th  เครื่อง Bombcalorimeter  วันที่ 17-21 มกราคม 2561 เวลา 17.00-20.00น. โปรเจคCharcoal อาจารย์เชิดพงษ์ 
นางสาวสุธีพร ทนคำ วิศวกรรมเคมี 57050596@buu.ac.th เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. การผลิตผงซักฟอกด้วยปฏิกิริยาการสะเทินแบบแห้งโดยใช้ของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน /อ. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
น.ส.อัจฉรา พวงสิทธิ (ผช.วิจัย อ.ญาณิศา) วิศวกรรมเคมี p6907537@gmail.com เครื่อง UV-Vis  วันที่ 16 /01/61 เวลา 16.00 น. - 00.00 น.   อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ญานิศา ละอองอุทัย หัวข้อ : การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ 
นางสาววิณัฐดา ประชุมสาย  วิศวกรรมเคมี p.winatda@gmail.com   TGA   วันศุกร์ที่ 19 มกราคม ถึง วันเสาร์ที่ 20 มกราคม เวลา 8.00-24.00 น. การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อการผลิตไดเมทิลอีเทอร์/อ.สร้อยพัทธา  
นางสาวสิราภรณ์ สันติโชตินันท์ วิศวกรรมเคมี  57050288@gmail.com   UV-Vis Spectrophotometer  วันที่ 18 ถึง 20 มกราคม 2561 ช่วงเวลาใช้งาน 13:00-16:30 น. โปรเจค ของ อาจารย์ นพพล วีระนพนันท์ เรื่อง Synthesis of AgNP 
นายพงษ์ธร เพ็งน้อย  วิศวกรรมเคมี pongtorn@live.com เครื่อง UV-Vis และ pH meter วันที่ 15-17 มกราคม 2561 เวลา 13.00-20.00 น.(สำหรับ UV) และ 13.00-16.00 น. (สำหรับ pH meter) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม  
นางสาวสมฤดี บัวทอง  วิศวกรรมเคมี maysomruedee@hotmail.com  ตู้อบแห้ง ห้องสิ่งแวดล้อม หมายเลข 3  วันที่ 15 ,16-21 มกราคม 2561 เวลา 11.00 -18.00 น. Edible film อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ปิยฉัตร วัฒนชัย 
นายปุญญพัฒน์ โครพ วิศวกรรมเคมี  57050441@go.buu.ac.th ตู้อบแห้ง ห้องสิ่งแวดล้อม ( หมายเลข 2 )  วันที่ 13 มค เวลา 15:00 น. ถึงวันที่ 14 มค เวลา 09:00 น.   โปรเจคการสังเคราะห์อนุภาคเหล็กนาโนประจุศูนย์ด้วยประบวนการรีดักชัน ของ อาจารย์เสฎฐกรณ์ อุปเสน  
นางสาวยลดา เจริญพันธ์ วิศวกรรมเคมี  57550508@go.buu.ac.th  เตาเผาห้องChE-202, Bomcalorimeter ห้องChE-302 วันที่ใช้จอง 12-14 มกราคม 2561 เวลาใช้งาน 09.00-16.00 น. เชื้อเพลิงจากชานอ้อย/อ.ที่ปรึกษา อ.เชิดพงษ์ สีดาว 
นายอภิเชฐ ปั้นจาด  วิศวกรรมเคมี 57050601@go.buu.ac.th  เครื่อง TGA  วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 8.00 น - 14 มกราคม 2561 เวลา 24:00 น. การใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการกำจัดเอทิลีนเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ/อ.ไพลิน 
นางสาววิภาลักษณ์ วงษ์คำ  วิศวกรรมเคมี  57050442@go.buu.ac.th  เครื่อง TGA  วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 8.00 น - 18 มกราคม 2561 เวลา 24:00 น.  ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนซีโอไลท์ชนิด 5A สำหรับการผลิตมีเทน/อ.สร้อยพัทธา 
นางสาวญาณิศา โกมลศรี วิศวกรรมเคมี  57050094@go.buu.ac.th  TGA  วันที่ 11-12 มกราคม 2561เวลา 16.00 -24.00 น. ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ปรับปรุงโดยโลหะชนิดที่ 2 สำหรับผลิตไดเมทิลอีเทอร์ อาจารย์ สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
นายสวราชย์ ค่าม่วง  วิศวกรรมเคมี  57050443@go.buu.ac.th เครื่อง : TGA   วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. การใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการกำจัดเอทิลีน เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ : ผศ.ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
นางสาวกฤตยา ศรัณยโชติ วิศวกรรมเคมี gittaya.tt@gmail.com  เครื่อง TGA  วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตมีเทน/ อ. สร้อยพัทธา 
นางสาวญาณิศา โกมลศรี  วิศวกรรมเคมี 57050094@go.buu.ac.th  TGA และ เตาอบสูญญากาศตัวที่ 1 ชั้น 2  วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 น. ถึง 23 ธันวาคม 2560 เวลา 23.59 น.  ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ปรับปรุงโดยโลหะชนิดที่ 2 สำหรับผลิตไดเมทิลอีเทอร์/ อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
นางสาวกฤตยา ศรัณยโชติ  วิศวกรรมเคมี  gittaya.tt@gmail.com 1. ขอใช้เครื่อง TGA 2. ตู้อบสูญญากาศ หมายเลข2 ห้องch 203  วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตมีเทน/ อ. สร้อยพัทธา 
นางสาวกฤตยา ศรัณยโชติ  วิศวกรรมเคมี  gittaya.tt@gmail.com  เตาอบสูญญากาศ ห้องch 203 หมายเลข 1และ เครื่อง TGA  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:00 น - 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:00 น   การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อการผลิตมีเทน/ อ. สร้อยพัทธา 
น.ส.ชลิตา นิ่มนวล วิศวกรรมเคมี somjee_@hotmail.com เครื่อง TGA  วันที่ 28 ต.ค. 60 เวลา 10.30-22.00 น.  การออกแบบบรรจุภัฑณ์ถนอมอาหารด้วยอนุภาคโหละออกไซด์ขนาดนาโน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปิยฉัตร วัฒนชัย อจ.ที่ปรึกษาร่วม อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
นางสาวชลิตา นิ่มนวล วิศวกรรมเคมี  somjee_@hotmail.com   เครื่อง TGA วันที่ 24 ต.ค. 60 เวลา 8.30-20.00 น. การออกแบบบรรจุภัฑณ์ถนอมอาหารด้วยอนุภาคโหละออกไซด์ขนาดนาโน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปิยฉัตร วัฒนชัย อจ.ที่ปรึกษาร่วม อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์  
นางสาวนฤภร วสันตรุจิโรจน์ วิศวกรรมเคมี 56550766@go.buu.ac.th  เครื่อง TGA ,UV-Vis 23/10/2560 เวลา 8.00-24.00 น. fe2o3/อ.เสฎฐกรณ์ อุปเสน 
นางสาววิภาลักษณ์ วงษ์คำ วิศวกรรมเคมี 57050442@go.buu.ac.th  เครื่อง TGA  วันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 น - 22 ตุลาคม 2560 เวลา 16:00 น. ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนซีโอไลท์ชนิด 5A สำหรับการผลิตมีเทน/อ.สร้อยพัทธา 
นางสาวญาณิศา โกมลศรี  วิศวกรรมเคมี 57050094@go.buu.ac.th  เครื่อง TGA วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 7.00 น. - 23.00 น. ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ปรับปรุงโดยโลหะชนิดที่ 2 สำหรับผลิตไดเมทิลอีเทอร์/ อาจารย์ สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ  
นางสาวกฤตยา ศรัณยโชติ วิศวกรรมเคมี gittaya.tt@gmail.com เครื่อง TGA  วันที่ 4-6 ตุลาคม 2560  การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตมีเทน/ อ. สร้อยพัทธา 
แสดง 448 รายการ