ขั้นตอนการขอใช้เครื่องมืออุปกรณ์

๑. ติดต่อสอบถามขอใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำแลปกับอาจารย์ผู้ดูแลเครื่องมือหรือเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

๒. ทำการกรอกข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล ,หน่วยงาน,E-Mail และ เบอร์โทรศัพท์

๓. รายการอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน ให้กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนว่าใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ชนิดใด พร้อมระบุชื่อโปรเจคและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมระบุวันและเวลาใช้งานให้ชัดเจน และสามารถจองใช้งานได้ครั้งละ ๓ วัน เท่านั้น หลังจากนั้นให้เช็คดูปฏิทินการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ ว่าอยู่ในสถานะ ว่าง หรือ ถูกยืม

๔. เขียนแบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการในกรณี นอกเวลาราชการหลังเวลา  16.30 น. เป็นต้นไป

๕. กรุณาลง Log Book  ทุกครั้งที่มาใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทำแลป

๖. กรุณากรอกข้อมูลในลิ้งนี้ทุกครั้งเมื่อมีการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทำแลป https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTAbC9Lt3G1

หมายเหตุ : ส่งข้อมูลการจองขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์มาที่ E-mail: sophon@buu.ac.th และสามารถตรวจสอบสถานะการจองใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ ด้ที่ปฏิทินการขอใช้เครื่องมืออุปกรณ์


รายการอุปกรณ์เครื่องมือวิจัย

. GC แบบ  Automatic ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.สร้อยพัทธา

๒. GC แบบ Manual ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณศิริวิมล

๓. HPLC ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ธงชัย/คุณนิภาวรรณ

๔. BET ผู้ดูแลเครื่องมือ  อ.ไพลิน/คุณศิริวิมล

๕. UV-Vis Spectrophotometer ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ไพลิน,คุณนิภาวรรณ

๖. Spectrophotometer for color ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ไพลิน/คุณนิภาวรรณ

๗. TGA ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ปิยฉัตร/คุณโสภณ

๘.TMA ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ปิยฉัตร/คุณโสภณ

๙. DSC  ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ปิยฉัตร/คุณโสภณ

๑๐. Bubble Pressure ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.วิโรจน์/คุณศิริวิมล

๑๑. เครื่องชั่ง 2,เครื่องชั่ง 4 และเครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณนิภาวรรณ

๑๒. เตาอบ (Oven) และ เตาเผา 1,100 องศา ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณเพ็ชร

๑๓. Autoclave ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.วิทวัส/อ.ญาณิศา

๑๔. Incublator ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ญาณิศา

๑๕. Reometer ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.วันเช็ง/คุณศิริวิมล

๑๖. Evaporator rotary ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.วันเช็ง/คุณศิริวิมล

๑๗.เครื่อง Tensile ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ปิยฉัตร/คุณโสภณ

๑๘. เครื่อง Kinematic Viscometer ASTM0445 ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณศิริวิมล         

๑๙. เครื่อง  Gas Permeability  ผู้ดูแลเครื่องมือ อ.ปิยฉัตร/คุณโสภณ      

๒๐. เครื่อง Density ผู้ดูแลเครื่องมือ คุณนิภาวรรณ