งานวิจัย (Research)

                    https://sites.google.com/a/eng.buu.ac.th/che-department/Research-Business/cover.gif   https://sites.google.com/a/eng.buu.ac.th/che-department/Research-Business/Catalysis.gif https://sites.google.com/a/eng.buu.ac.th/che-department/Research-Business/Physical%20Chem%20C.jpg https://sites.google.com/a/eng.buu.ac.th/che-department/Research-Business/L%20Process%20Control.gif
                    https://sites.google.com/a/eng.buu.ac.th/che-department/Research-Business/Food%20Hydrocolloids.gif  https://sites.google.com/a/eng.buu.ac.th/che-department/Research-Business/J%20Environtal.jpg  https://sites.google.com/a/eng.buu.ac.th/che-department/Research-Business/Mutaration.gif  https://sites.google.com/a/eng.buu.ac.th/che-department/Research-Business/2013-Chemical_Engineering_&_Technology.jpg  
https://sites.google.com/a/eng.buu.ac.th/che-department/Research-Business/Superlattices%20and%20Microstructures.gif
                    https://sites.google.com/a/eng.buu.ac.th/che-department/Research-Business/Energy.gif 
https://sites.google.com/a/eng.buu.ac.th/che-department/Research-Business/J%20Envi%20Chem.gif 
https://sites.google.com/a/eng.buu.ac.th/che-department/Research-Business/1-s2.0-S0272884215X00149-cov150h.gif 
https://sites.google.com/a/eng.buu.ac.th/che-department/Research-Business/9.jpg 
https://sites.google.com/a/eng.buu.ac.th/che-department/Research-Business/v12i5.png

กลุ่มงานวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Research)

1. Surfactant and Colloids
          Asst. Prof. Dr.Wirogana Ruengphrathuengsuka : Surfactant
          Dr.Emma Asnachinda: Surfactant Application, Surfactant-Modified Adsorbents, Environmental Engineering and Management

2. Catalyst and Reaction Engineering
          Assoc. Prof. Dr.Akkarat Wongkaew : Hydrogen Production for PEM Fuel Cells, Catalysis, Adsorption
          Asst. Prof. Dr. Pailin Ngaotrakanwiwat : Photocatalysis (Applications of TiO2)
          Asst. Prof. Dr.Soipatta Soisuwan : Catalyst
          Dr.Srisuda Nithettham : Adsorption Material, Catalyst for Biodiesel Production
          Mr.Patiparn Boonruam : OMS Catalyst

3. Reneable and Alternative Energy 
          Asst. Prof. Dr. Piyachat Wattanachai : Polymer Engineering, Microwave Technology, Pyrolysis and Gasification Technology                                                  
       Asst. Prof. D.Yanisa Laoong-u-thai : DNA, RNA and Protein Techniques, Bioinformatics Tools, Biogas Technology                                                                      Asst. Prof. Dr. Witawat Jangiam : Biochemical and Biomolecular Engineering, Biohydrogen and Biodiesel from Microalgae,  Biodegradation of                            Surfactants                                                                                                                                                                                                                                      Dr.Dang Saebea : Solid Oxide Fuel Cell, Hydrogen Production, Renewable Energy                                                                                                                        Dr.Charoen Chinwanitcharoen : Polymer Technology, Biodisel                                                                                                                                  Dr.Annat Deepatana : Liquid Phase Adsorption, Renewable Energy                                                                                                                          Dr.Srisuda Nithettham : Adsorption material, Catalyst for Biodiesel Production                                                                                                              Dr.Settakorn Uppasen : Energy Recovery, Alternative Energy Sources, Polymer Technology, Life Cycle Assessment Environmental Issue

4. Environmental Engineering

          Assoc. Prof. Dr.Tongchai Sriwiriyarat : Biological and Chemical Wastewater Treatment, Biological Nutrient Removal, Environmental Mathematical Modeling, Computer Application in Environmental Science and Engineering
          Dr.Mattana Santasnachok : Zeolites Application, Adsorption
          Dr.Emma Asnachinda : Surfactant Application, Environmental Engineering and Management
          Mr.Cherdphong Seedao : Adsorption

5. Polymer and Materials
          Assoc. Prof. Dr.Wancheng Sittikijyothin : Rheology of hydrocolloids
          Asst. Prof. Dr. Pailin Ngaotrakanwiwat : Photocatalysis (Applications of TiO2)
          Asst. Prof. Dr. Piyachat Wattanachai : Polymer Engineering, Microwave Technology,
Pyrolysis and Gasification Technology
          Dr.Charoen Chinwanitcharoen : Polymer Technology, Bioenergy
          Dr.Settakorn Uppasen : Energy Recovery, Alternative Energy Sources, Polymer technology, Life Cycle Assessment Environmental Issue
          Mr.Supphasin Thaweesak : Photoelectrochemical Water Splitting

6. Biochemical and Bioprocess Engineering
          Assoc. Prof. Dr.Wancheng Sittikijyothin : Rheology of hydrocolloids
          Asst. Prof. Dr.Yanisa Laoong-u-thai : DNA, RNA and Protein Techniques, Bioinformatics Tools, Biogas Technology
          Asst. Prof. Dr. Witawat Jangiam : Biochemical and Biomolecular Engineering, Biohydrogen and Biodiesel from Microalgae, Biodegradation of Surfactants    
          Asst. Prof. Dr.Lek Wantha: Industrial Crystallization, Computation Fluid Dynamics
          Dr.Chaiwat Kanhari: Process Simulation and Synthesis, Biochemical Engineering

7. Process Simulation, System, and Control
          Assoc. Prof. Dr.Tongchai Sriwiriyarat : Biological and Chemical Wastewater Treatment, Biological Nutrient Removal, Environmental Mathematical Modeling, Computer Application in Environmental Science and Engineering
          Asst. Prof. Dr. Wachira Daosud : Process Control
          
Asst. Prof. Dr.Lek Wantha: Industrial Crystallization, Computation Fluid Dynamics                                                                                                                            
Dr.Dang Saebea: Solid Oxide Fuel Cell, Hydrogen Production, Renewable Energy                                                                                                                           Dr.Chaiwat Kanhari: Process Simulation and Synthesis, Biochemical Engineerin

8. Separation and Purification Process
          Asst. Prof. Dr.Lek Wantha: Industrial Crystallization, Computation Fluid Dynamics                                                                                                                            
Dr.Mattana Santasnachok : Zeolites Application, Adsorption                                                                                                                                                               Dr.Annat Deepatana : Liquid Phase Adsorption, Renewable Energy                                                                                                                                                   Mr.Cherdphong Seedao : Adsorption


โครงการวิจัย (Research Project)

  • รายชื่อโครงการวิจัยภาคฯ

§  การเตรียมถ่านกัมมันต์จากของเสียประเภทโฟมพอลิยูรีเทนสำหรับดูดซับสีย้อม, 2552-2553, คณะวิศวกรรมศาสตร์, 100,000 Baht

§  การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์บนวัสดุรูพรุนซิลิกาที่มีหมู่เอมีนเป็นหมู่ฟังก์ชั่น, 2552-2553, คณะวิศวกรรมศาสตร์, 70,000 Baht

§  การสังเคราะห์วัสดุรูพรุนซิลิกาที่มีหมู่เอมีนเป็นหมู่ฟังก์ชั่นด้วยวิธี Co-condensation, 2552-2553, คณะวิศวกรรมศาสตร์, 70,000 Baht

§  การดูดซับนิกเกิลและโคบอลต์ซิเทรทบนเรซิน DOWEX M4195, 2551-2552, คณะวิศวกรรมศาสตร์, 70,000 Baht

§  แบบจำลองไอโซเทอร์มการดูดซับของนิกเกิลและโคบอลต์ซิเทรทบนแคทไอออนเรซินที่มีหมู่ฟังก์ชั่นของซัลโฟเนต, 2551-2552, คณะ

  วิศวกรรมศาสตร์, 70,000 Baht

§  การกำจัดสารลดแรงตึงผิวในน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตผงซักฟอกด้วยวิธีการดูดซับ, 2551-2552, คณะวิศวกรรมศาสตร์, 100,000 Baht

§  การนำของเสียจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรด, 2551-2552, คณะวิศวกรรมศาสตร์, 100,000 Baht

§  Recycling alum sludge as a coagulation aid for the treatment of industrial wastewater containing    

  surfactants,2551-2552, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 120,000 Baht

§  Simultaneous Chemical Coagulation and Precipitation of Wastewater Containing Surfactant and Phosphorus, 

  2551-2552, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 100,000 Baht

§  Effects of biological sludge on the coagulation of industrial wastewater containing surfactants, 2551-2552, 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 120,000 Baht

§  Study on the stability of foodborne acrylamide contaminant under condition of in vitro digestion and 

  bioremediation of acrylamide industrial wastewater, 2551-2553, ศูนย์ความเป็นเลิศทางอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาและการบริหารจัดการสาร  เคมี,  900,000 Baht

§  Microwave Assisted Depolymerization of Polyethylene Terephthalate (PET) Wastes, 2550-2551, AUN/Seed-

  Netfundation

§  The effects of hydraulic retention time in IFAS wastewater treatment systems with weak municipal 

   wastewater, 2548-2550, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 100,000 Baht

§  Optimal operating dissolved oxygen in IFAS wastewater treatment systems for biological nitrogen removal, 

  2548-2550, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 100,000 Baht

§  การประเมิณวัฏจักรชีวิตของการจัดการของเสียพลาสติกโพลีเอทีลีน, 2548-2549

§  Rheology of seed polysaccharide solutions from Delonix regia, 2010-2011, Faculty of Engineering at Burapha 

  University

§  The Comparison of Antioxidant Activity of Tamarind Seed Extracts from Different Sources, 2009-2010,   

  Faculty oEngineering at Burapha University

§  The Analysis of Tamarind Seed Polysaccharide: a Comparison of Samples from Different Sources, 2009-

  2010,Faculty of Engineering at Burapha University

§  Viscoelastic Properties of Galactomannan Solution, 2009-2010, Faculty of Engineering at Burapha University

§  Rheological Behaviour of Tamarind Gum Solutions, 2009-2011, Faculty of Engineering at Burapha University

§  Stabilization/ Solidification of cadmium using enhanced activated carbon and Portland cement, 2008-2009,

   คณะวิศวกรรมศาสตร์, 70,000 Baht

§  Adsorption capacity of anionic of Acid orange-7 from aqueous solution on TiO2-coated activated carbon with 

  acid and basic surface pretreatment, 2008-2009, คณะวิศวกรรมศาสตร์, 7,000 Baht

§  Intrinsic Viscosity of Galactomannans, 2008-2009, Faculty of Engineering at Burapha University

§  Galactomannan Refraction, 2008-2009, Faculty of Engineering at Burapha University

§  Solution Properties of the Galactomannan from Cassia fistula L. Seed, 2008-2009, Faculty of Engineering at 

  Burapha University

§  Testing Procedures for Galactomannan from Tamarindus indica L. Seed, 2008-2009, Faculty of Engineering 

  at  Burapha University

§  Physicochemical Characterizations of Extracted Gums from Thai Plant Seeds, 2008-2010, National Research 

  Council of Thailand

§  Rheological Behaviour of Extracted Gums from Thai Plant Seeds, 2008-2010, National Research Council of 

  Thailand

§  Plants of the Legume Family in Thailand, 2007-2008, Faculty of Engineering at Burapha University

§  Galactomannan Extraction from Seeds of Some Plants of the Legume Family in Thailand, 2007-2008, Faculty 

  of  Engineering at Burapha University

§  Determination of Copper (Cu), Lead (Pb), Chromium (Cr), and Mercury (Hg) in soil sample taken from the 

  payatas controlled dumping facility,2007, 2006-2007, JICA

§  Effects of Oxygen Scavenger on Mechanical, Physical, and Biological Properties of Plastic Films, 2005-2006, 

  The Thailand Research Fund, Industrial and Research Projects for Undergraduate Students

§  Microwave pyrolysis of plastic wastes, 2005-2006, National Research Council of Thailand

§  Life Cycle Assessment of Polyethylene Waste, 2005-2006, Faculty of Engineering, Burapha University

§  Optimization of NR/SBR/BR Compositions for Rod Bush Rubber, 2005-2006, Faculty of Engineering, Burapha 

  University

§  TiO2 Photocatalytic Degradation of dyes in Waste Water, 2005, 2004-2005

§  Effects of Crystallinity on Optical, Physical, and Mechanical properties of Polypropylene, 2004-2005, The

  Thailand Research Fund, Industrial and Research Projects for Undergraduate Students

§  Recycled Plastic Waste, 2004-2005, The Thailand Research Fund, Industrial and Research Projects for 

  Undergraduate Students

§  Replacement of Synthetic Rubber with Natural Rubber in Toothbrush Manufacturing, 2004-2005, The    Thailand Research Fund, Small Project on Rubber

§  Mathematical model of the relationship between polydispersity index and polymer viscosity, 2004-2005, 

  Faculty of Engineering, Burapha University

§  Effects of Chemical Compositions on Properties of Thick Typed-Wallpaper, 2003-2004, The Thailand   

  Research Fund, Industrial and Research Projects for Undergraduate Students

§  Effects of Chemical Compositions on Properties of Normal Typed-Wallpaper, 2003-2004, The Thailand 

  Research  Fund, Industrial and Research Projects for Undergraduate Students