502303 ปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์สาหรับวิศวกร

 รหัสวิชา                                                         ชื่อวิชา                                                                 ภาคเรียน/ปีการศึกษา
 502303                        ปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์สาหรับวิศวกร                                      2/2558