502302 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์สาหรับวิศวกร

 
รหัสวิชา                                                         ชื่อวิชา                                                                 ภาคเรียน/ปีการศึกษา
 502302                              ชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์สาหรับวิศวกร                                               2/2558