อ.ญาณิศา ละอองอุทัย

          รหัสวิชา                                                         ชื่อวิชา                                                                 ภาคเรียน/ปีการศึกษา

          502202                                  Organic and Bio-organic Chemistry                         1/2558