อ.วิทวัส แจ้งเอี่ยม

          รหัสวิชา                                                                     ชื่อวิชา                                                           ภาคเรียน/ปีการศึกษา
          502305                                                    ชีววิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อม                                                        2/2558