อ.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม

เอกสารประกอบการสอน ประจำภาคการศึกษา 2/2561
 50210359 Analytical Chemistry and Instruments
 
2. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Errors in Chemical Analysis
3. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Statistical Analysis
4. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Sampling 
4.1 เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Linear regression 

5. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Chemical Equilibrium

เอกสารเพิ่มเติม

Quiz 3 solution (12 & 15 Feb 2018)

Example of Least square method 

Lecture 19 Feb 2019 

Lecture 22 Feb 2019 

Homework 6  50223159 Fluid Mechanics for Chemical Engineering
 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
  

Lecture Note 
Homework
1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นิยามและคุณสมบัติของของไหล
2. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สถิตยศาสตร์ของไหล
3. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สมการสมดุลทั่วไปและสมดุลมวล
4. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สมดุลพลังงานและสมการเบอร์นูลลี่
5. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Fluid friction in steady, one-dimensional flow 
    5.1 โจทย์เรื่อง fluid friction flow 
เอกสารเพิ่มเติมเรื่อง Fluid Friction
    5.2 More convenient methods 
    5.3 K of sudden enlargement and sudden contraction 
6. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Momentum transport 
    6.1 เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Shell momentum balances 
    6.2 เอกสารประกอบการสอน เรื่อง The momentum balance 
 7. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Dimensional analysis 

ข่าวประกาศจากอาจารย์

เอกสารประกอบการสอน ประจำภาคการศึกษา 1/2561

502451 Unit operation laboratory II


Dr.Srisuda Nithettham