อ.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม

เอกสารประกอบการสอน ประจำภาคการศึกษา 2/2561
 50223159 Fluid Mechanics for Chemical Engineering
 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
  
1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นิยามและคุณสมบัติของของไหล
2. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สถิตยศาสตร์ของไหล
3. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สมการสมดุลทั่วไปและสมดุลมวล
4. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สมดุลพลังงานและสมการเบอร์นูลลี่
5. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง
6. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง
7. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง













ข่าวประกาศจากอาจารย์

เอกสารประกอบการสอน ประจำภาคการศึกษา 1/2561

502451 Unit operation laboratory II


Dr.Srisuda Nithettham