อ.สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ

          รหัสวิชา                                                         ชื่อวิชา                                                      ภาคเรียน/ปีการศึกษา

         502201  Physical Chemistry for Chemical Engineering  1/2558 
502351  การปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1 (Unit Operations Laboratory I)  2/2559
        502375  ปฏิบัติการทางโพลิเมอร์ (Polymer Laboratory)  2/2559

       50237159  Engineering Materials and Selection 1/2561