อ.ปิยฉัตร วัฒนชัย

           รหัสวิชา                                                           ชื่อวิชา                                                             ภาคเรียน/ปีการศึกษา
          502374                                       Principles of Polymer Chemistry                                                  2/2558
          รหัสวิชา                                                           ชื่อวิชา                                                             ภาคเรียน/ปีการศึกษา         
          502332                                                     Mass Transfer                                                               2/2558
           รหัสวิชา                                                           ชื่อวิชา                                                             ภาคเรียน/ปีการศึกษา      
            502371                                          Engineering Material and Sections                                             2/2558