อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์

           รหัสวิชา                                                        ชื่อวิชา                                                                 ภาคเรียน/ปีการศึกษา

          502331                                                     Heat Transfer                                                                ปลาย/2559