อ.ปฏิภาณ บุญรวม

           รหัสวิชา                                                        ชื่อวิชา                                                               ภาคเรียน/ปีการศึกษา
 
            502301                                          Integrated Chemical Process Laboratory                              2/2558