อ.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์

           รหัสวิชา                                                        ชื่อวิชา                                                                 ภาคเรียน/ปีการศึกษา
          50233159 การถ่ายเทความร้อนสำหรับวิศวกรรมเคมี 
      เอกสารประกอบการสอน ครั้งที่ 4