อ.มัทนา สันทัสนะโชค

เอกสารประกอบการสอน
        รหัสวิชา                                                            ชื่อวิชา                                                              ภาคเรียน/ปีการศึกษา    
        502305                                                      Environmental Chemistry and Biology                            2/2558
                      


*****************************************************************************************************************************************************

เอกสารประกอบการสอน 2/2559
    502311 Numerical Methods for Chemical Engineering 
        - มคอ.3
     
    502203 Chemistry Laboratory for Chemical Engineering