อ.วชิรา ดาวสุด

          รหัสวิชา                                                         ชื่อวิชา                                                               ภาคเรียน/ปีการศึกษา
          
         502466                   Chemical Engineering Economics                                                                     1/2559                                 
                                          ประมวลรายวิชา Chemical Engineering Economics (มคอ 3)
                                          การบ้านครั้งที่ 1
                                          การบ้านครั้งที่ 2
                                         

         502461                   Process Dynamics and Control  (เอกสารประกอบการสอน)                                 2/2558
                                          ประมวลรายวิชา Process Dynamics and Control (มคอ 3)                             
                                          สไลด์ประกอบการสอน 9           

          522412                   Instrumentation for Chemical Process Measurement and Control                    2/2558      

          

          502693                   Special Topics in Chemical Engineering I                                                         2/2558