อ.ชัยวัฒน์ กันหารี


50246259Chemical Engineering Process and Plant Design
การออกแบบกระบวนการและโรงงานทางวิศวกรรมเคมี

ดาวน์โหลด เอกสารการสอน
***********************************************************************************ประกาศสอบ

วิชา 520201:Applied Mathematics for Industrial Technology

สอบวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559

เวลา 13:00-16:00 น

ณ  ห้องประชุม 1   อาคารเกษม จาติกวนิช  คณะวิศวกรรมศาสตร์


********************************************************************************************************************************

ประกาศสอบ

วิชา 502222: Chemical Engineering Thermodynamics II

อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2

สอบวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559

เวลา 13:00-16:00 น

 ห้อง M4003 อาคารเกษม จาติกวนิช  คณะวิศวกรรมศาสตร์


Solution H.W.

*******************************************************************************************************************************


เอกสารเรียนภาคต้น 2558

_______________________________________________________________________
   
520201Applied Mathematics for Industrial Techno
085-909648