อ.เสฎฐกรณ์ อุปเสน

          รหัสวิชา           ชื่อวิชา         ภาคเรียน/ปีการศึกษา
       50220359 Chemistry Laboratory for Chemical Engineering   2/2561
    
    ประกาศรายชื่อกลุ่มปฏิบัติการ และตารางเรียนได้มีการเปลี่ยนเปลง ให้นิสิตดาวน์โหลดเอกสารฉบับล่าสุด ตามลิงค์ด้านล่างนี้


     
       502306           ปฏิบัติการชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม          2/2559


       502465         การออกแบบอุปกรณ์ทางวิศวกรรมเคมี         1/2559

  • Pumps
  • Fans Blowers Compressors
  • Agitation and Mixing Tank
  • Size Reduction
  • Size Separation
รายชื่อกลุุ่มนำเสนองาน (กลุ่ม 2 และ 501) 
ลำดับเรื่อง 
1Ball Millไฟล์งาน
2อิทธิพลของการกระจายขนาดของลูกบอลที่ส่งผลกระทบต่อการบดใน ball mill ไฟล์งาน
3size reduction กระบวนการแปรรูปอาหารไฟล์งาน
4FILTRATIONไฟล์งาน
5การเพิ่มประสิทธิภาพตัวกรองในอุตสาหกรรมอาหารไฟล์งาน
6Filtrationไฟล์งาน
7SEDIMENTATIONไฟล์งาน

รายชื่อกลุุ่มนำเสนองาน (กลุ่ม 1) 

ลำดับเรื่อง 
1CENTRIFUGAL   PUMPไฟล์งาน
2Batch sedimentation of magnetic flocs in a magnetic field ไฟล์งาน
3การตกตะกอนด้วยไฟฟ้ากับการบำบัดน้ำเสียไฟล์งาน
4การทำให้เป็นเม็ดด้วยวิธีแช่แข็ง Freeze Granulation Technologyไฟล์งาน
5Size Reductionไฟล์งาน
6Impact of jet-milling and wet-polishing  size reduction technologies on inhalation API particle propertiesไฟล์งาน
7การเปรียบเทียบกระบวนการกรองตรง ระหว่างการแยกอนุภาคความขุ่น และการแยกอิมัลชันน้ำมันออกจากเฟสน้ำไฟล์งาน
8Biologically active carbon filtration for haloacetic acid removal from swimming pool waterไฟล์งาน
     522315               ปฏิบัติการเทคโนโลยีเคมี 1           2/2558
            522211          เคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือ            2/2558