อ.เชิดพงษ์ สีดาว

         รหัสวิชา                                                           ชื่อวิชา                                                                ภาคเรียน/ปีการศึกษา
         502306                                   คู่มือปฏิบัติการชีววิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อม                                             2/2558