อ.เอกรัตน์ วงษ์แก้ว

         รหัสวิชา                                                            ชื่อวิชา                                                             ภาคเรียน/ปีการศึกษา