ติดต่อเรา (Contact Us)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


  • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131                                                        โทรศัพท์ 0-3810-2222 ต่อ 3352,3353
  •  Department of Chemical Engineering  Faculty of  Engineering, Burapha University 169 Long-Hard Bangsaen Rd.,Saensook District,Muang,          Chonburi, 20131,THAILAND                                                                                                                                                                                                Tel. :0-3810-2222 ext 3352,3353