เส้นทางอาชีพ (Career Paths)

  • โอกาสและความก้าวหน้าของผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเคมี (Career Opportunity)

     วิศวกรเคมีมุ่งเน้นการออกแบบสำหรับกระบวนการทางเคมี ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี โพลิเมอร์ ชีวเคมี พลังงานและสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว ตัวอย่างเช่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ วิศวกรเคมีบางคนจะออกแบบกระบวนการผลิตและโรงงาน บางคนดำเนินการด้านการสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงงานและกระบวนการผลิต บางคนจะติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ และบางคนก็จะทำหน้าด้านการตลาด ผู้สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาของเราได้ทำงานอยู่ในหน่วยงานขนาดใหญ่หลายหน่วยงาน เช่น IRPC, PTT GC, Technip, LION, TOA, Bayer, Siam Asahi, Sumitomo Rubber ฯลฯ วิศวกรเคมีบางคนยังทำงานในมหาวิทยาลัยเป็นนักวิจัย อาจารย์ หรือศึกษาต่อในระดับสูง หรือบางคนก็ทำงานในภาครัฐเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างของอาชีพที่บัณฑิตสามารถประกอบได้ เช่น วิศวกรเคมี วิศวกรฝ่ายผลิต วิศวกรกระบวนการ วิศวกรความปลอดภัย วิศวกรสิ่งแวดล้อม วิศวกรควบคุมกระบวนการ วิศวกรฝ่ายขาย อาจารย์ นักวิจัย

    Chemical engineers focus on design of chemical, petroleum, petrochemical, polymer, biochemical, energy, and environmental processing and their products. For example, to make a product, some chemical engineers design the production process, plant, and facility; others install and test the equipment; and finally somebody has to market the product. Graduates of the department have been employed by a large variety of companies including IRPC, PTT GC, Technip, LION, TOA, Bayer, Siam Asahi, Sumitomo Rubber, etc. There are some chemical engineers stays in universities to do research, to be lecturer, and to train more chemical engineers, or work in government agencies to ensure that the industry complies safety and environmental laws. The samples of career for chemical engineer are chemical engineer, production engineer, process engineer, safety engineer, environmental engineer, control engineer, sale engineer, lecturer, researcher, etc.

  • ทำไมจึงควรเลือกเรียนวิศวกรรมเคมี ที่มหาวิทยาลัยบูรพา (Why study with us)

    เรามีความพร้อมทางด้านคณาจารย์และเครื่องมือ  หลักสูตรของเราให้โอกาสนิสิตฝึกงาน (ระยะเวลา 2 เดือน) หรือฝึกงานแบบสหกิศึกษา (ระยะเวลา 4 เดือน)   

    บรรยากาศมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้กับชายทะเล (หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี)   

    We have the availability of staff and equipment. Our program provides internship and cooperative education. Our university located close to a beach,bangsaen beach.

                                                                                                                                        

                                      

 มหาวิทยาลัยของเราอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ( Our university located in eastern industrial zone.)                                                                                                                                                                          

Ref: http://www.pttgcgroup.com/th/aboutus/who-we-are

  เรามีกิจกรรมหลากหลายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตและการพัฒนาภาษาอังกฤษ                                                                                                          

We have a variety of activities to strengthen the relationship of students and to develop English language of students.