ข้อมูลศิษย์เก่า (Alumni)


  หมายเหตุ: ภาควิชาวิศวกรรมเคมีขอความร่วมมือศิษย์เก่าทุกท่าน อนุเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันเพื่อใช้ในการจัดทำทำเนียบศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ลงในเว็บไซต์ www.che.buu.ac.th  เมื่อท่านได้ส่งข้อมูลกลับมายังฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมรุ่น/รุ่นน้องและคณาจารย์ รวมทั้งติดตามข่าวสารต่างๆ ของภาควิชาต่อไป