บทความน่ารู้

"ฝรั่งหัวเราะ"

ฝรั่งเขาหัวเราะเยาะเราว่า                  เสียแรงมีรัตนาจำนวนสาม

แต่เหมือนไก่ไม่นิยมชมของงาม        มักตะกละตะกลามหาของกิน

หมายความว่าการศึกษาที่จัดอยู่        พาไปสู่อาชีพเสียทั้งสิ้น

ปริญญาท่วมท้นล้นแผ่นดิน               แต่ขาดศีลขาดธรรมประจำตัว

                                                  ม.ล.ปิ่น มาลากุล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้องพยายามว่าย อยู่ท่ามกลางมหาสมุทร

โภคะทั้งหลาย มิได้สำเร็จ ด้วยเพียงความคิดเท่านั้น"

 จาก ส.ค.ส พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

คนที่ควรยกย่อง

Submitted by wancheng on Fri, 06/14/2013 - 17:13

คนฉลาด ..

 ย่อมเก็บความฉลาด ความเข้มแข็ง ความรอบรู้

 และคุณธรรมของตนไว้ข้างใน

 แต่แสดงความอ่อนนอกให้คนเห็น คือ.. เป็นคนอ่อนนอกแข็งใน

 ผิดกับคนเขลา.. มักอวดความแข็งกระด้างออกมาข้างนอก

 แต่ข้างในอ่อนแอ ไม่จริงจังอะไร คือ..เป็นคนอ่อนในแข็งนอก

 ในคนสองประเภทนี้ คนประเภทแรกเท่านั้น..

 ที่คนทั่วไปควรนิยม ยกย่อง และให้เกียรติ

 จาก คติธรรม ของพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)

 เรียนดี ด้วยอิทธิบาท ๔

Submitted by wancheng on Mon, 07/02/2012 - 22:29

นิสิตที่ปราถนาความสำเร็จในการเรียน สามารถใช้หลักของอิทธิบาท ๔ มาเป็นเครื่องสนับสนุนนะคะ คือ

๑. เรียนด้วยใจรัก (ฉันทะ)

๒. เรียนด้วยความเพียร (วิริยะ)

๓. เรียนด้วยใจจดจ่อ (จิตติ) และ

๔. และใช้ปัญญาไต่สวนในวิชาที่เรียน (วิมังสา)

เท่านี้เองคะ นิสิตก็จะประสบความสำเร็จในการเรียนคะ สู้ๆ

ฆราวาสธรรม ๔: เส้นทางสร้างความสำเร็จ

Submitted by wancheng on Sat, 06/09/2012 - 19:29

สำหรับผู้ที่ต้องการประสพความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางโลก ต้องเดินทางไปในเส้นทางทั้ง ๔ นี้ คือ

๑. สัจจะ (ความจริง) ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทำจริง

๒. ทมะ (ฝึกฝน) ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา

๓. ขันติ (อดทน) ตั้งหน้าตั้งตาทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย

๔. จาคะ (เสียสละ) สละกิเลส ความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้าง พร้อมที่จะร่วมมือ ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว