เกี่ยวกับภาควิชา (Department)


ประวัติความเป็นมาของภาควิชาวิศวกรรมเคมี (History)

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 (Faculty of Engineering has operated since 1990.)                                          

    ปี พ.ศ. 2534 สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบให้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นฐานการพัฒนาทางกายภาพของพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกโดยมีภารกิจหลักคือการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เผยแพร่ความรู้ทางวิศวกรรมอีกทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม                                                                                                                                                                             

    In 1991, University council approved the establishment of the Faculty of Engineering. This is to develop the eastern seaboard. The primary mission is to produce graduates in engineering, promote and support the research, provide academic services, and nourish the arts and culture of the nation.

    วันที่ 10 มิถุนายน 2536 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยให้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงาน และ 2 ภาควิชา คือ สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประการในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 228 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2536 อันมีผลให้ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ก่อกำเนิดขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา             

    On 10 June 1991, the Ministry of University Affairs approved the establishment of the Faculty of Engineering. Three offices-office of the Secretary, department of Chemical Engineering, and department of Industrial Engineering-were established, at that time. The establishment of the Faculty of Engineering was announced in the Royal Gazette on 30 December 1993. The department of the Chemical Engineering thus recognizes 30 December 1993 as its Founding Day.

    ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทางอุตสาหกรรม สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามี 2 หลักสูตร มีดังนี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                                                                            

    At present, the department has 3 programs; Bachelor degree, Master degree and Ph.D. degree in chemical engineering. The Bachelor program was accredited by the Council of Engineers. These programs are continually developed to meet the needs of society and industry.

ปณิธานและปรัชญา (Pledge and Philosophy)

   มุ่งพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีคุณภาพ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และเป็นที่พึ่งของสังคม โดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ”                               

    The department is determined to produce graduates with quality, professional ethics, and a reliable pillar of society corresponded with the development of the country.

วิสัยทัศน์ (Vision)
    “มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ด้านวิศวกรรมเคมีในภาคตะวันออก”                                                

    The department is determined to be excellence in learning, research, and providing academic services to the public for the East.

พันธกิจ (Mission)
    ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเคมีที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นศูนย์กลางแห่งความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมเคมี และชุมชน"                                                                                                                                                                                           

    1. To produce graduates in chemical engineering with quality, integrity, and ethics.                                                                       

    2. To be academic service center for chemical industry and community.