หน้าแรก (Home)

Welcome to the
 
Department of 
Chemical Engineering  
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)

โพสต์22 ก.ค. 2558 01:49โดยSophon Piriyarodetawee   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2562 00:30 ]

         >>> ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ขอให้นิสิตวิศวกรรมเคมี รหัส 58 ที่ผ่านเกณฑ์การเลือกโครงงานเข้าร่วมฟังการชี้แจงการเลือกโครงงานและการแนะนำหัวข้อโครงงานโดยคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 15:00-16:00 ณ ห้องประชุม 2 ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์                              

รายชื่อนิสิตที่ผ่านเกณฑ์) 
           - หัวข้อโครงงาน      
           - ผลการเลือกโครงงาน 
 • แจ้งถึงนิสิตปี 1 รหัส 60 สำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษเทอม 2/2560 ให้นิสิตลงเรียนวิชา 99920159 English Writing for Communication การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร...สำหรับวิชา 99910159 English for Communication ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้นิสิตลงเรียนในเทอม 1/2561...แผนการเรียน https://drive.google.com/file/d/ 139PMSmIM7UWZLY9ZuySHR8NIq2Jp99Hb/view
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมีรับสมัครนิสิตทุนช่วยงานภาควิชาฯ จำนวน 11 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รับเอกสารการสมัครทุนและส่งเอกสารทั้งหมด ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และสัมภาษณ์ทุนวันที่ 17 สิงหาคม เวลา 14:00 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมีรับสมัครนิสิตทุนเรียนดี กิจกรรมเด่น จำนวน 3 ทุนๆละ 8,000 บาท สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ชั้นปีละ 1 คน รับเอกสารการสมัครทุนและส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของคณะฯ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14:00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 • นิสิตรหัส 59-63 ทุกคนขอให้นิสิตวางแผนการเรียนให้ดีและรอบคอบเนื่องจากหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเคมี ปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีเงื่อนไขรายวิชา (บุรพวิชา) และวิชาต่อเนื่อง จำนวนหลายวิชา ดังนั้น หากนิสิตไม่ผ่านรายวิชาที่เป็นเงื่อนไขก็จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื่องได้จะมีผลให้นิสิตจบการศึกษาล่าช้า 
 • คลิกดูแผนภาพลำดับรายวิชา                       
 • คลิกดูรายละเอียดวิชาบุรพวิชาทั้งหมด
 • ประกาศขอให้นิสิตทุกชั้นปีส่งรายละเอียดนิสิตและแผนการเรียนสำหรับภาค ๑/๒๕๖๐ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์โดยใช้เมล์ go ของมหาวิทยาลัย link ส่งข้อมูลให้อาจารย์แต่ละท่านมีดังนี้ (หากไม่ส่งจะไม่สามรถลงทะเบียนเรียนได้) <<<คลิกอ่านรายละเอียด
 • สภาวิศวกร ประกาศรับรองหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรับรองปริญญาในการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมสำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๓ แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ ทั้งนี้หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ม.บูรพา ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน โดยดูข้อมูลการรับรองจาก http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=301 >>>โหลดเอกสารรับรองหลักสูตร
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.แดง แซ่เบ๊ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่12 ม.ค.2560
 • ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ทั้ง 2 ท่าน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 1. รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมเคมี ให้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมเคมี ให้แก่ ดร.วชิรา ดาวสุด 
 • งดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรม เฉพาะปฏิบัติการที่ 4,5,6 ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 13:00 -16:00 น. และเรียนชดเชยในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13:00-16:00 น. 
 • ประกาศถึงนิสิตทุกคนที่เรียนในรายวิชา principle of polymer chemistry (อ.เจริญ) จะเริ่มการเรียนหลังสอบกลางภาค ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 • ขอเชิญนิสิตทุกสาขาเข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาต่อและทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก Asian Institute of Technology (AIT) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 13:00-14:30 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 9 อาคารเกษมจาติกวนิช

         >>> ข่าวการศึกษา (Education News)
 • นิสิตที่จะฝึกงานในเทอมซัมเมอร์ ปีการศึกษา 2560 ให้ทำการกรอกข้อมูลเพื่อสำรวจว่านิสิตผ่านเกณฑ์ที่สามารถจะฝึกงานได้หรือไม่ ตาม link ด้านล่าง ทั้งนี้อาจารย์ได้แนบเกณฑ์การฝึกงานมาด้วย https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgy7Jvhm56BLjWA9Bz4_DHVj9L2Y9ETC8CXDFv-Lm7XtMzsQ/viewform 
 • นิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนวิชาโครงงานวิจัยทางวิศวกรรมเคมีให้ เข้าฟังการบรรยายเรื่อง ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยและบำบัดของเสียเบื้องต้น และอบรมการใช้อุปกรณ์ทดลองพื้นฐาน ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:00-15:00 น...นิสิตต้องผ่านการอบรมช่วงเช้าก่องจึงจะสามารถสแกนลายนิ้วมือสำหรับเข้าใช้ห้องปฏิบัตการได้ >>โหลดกำหนดการ 

    
 • ประกาศรายชื่อนิสิต รหัส 57 ที่มีสิทธิ์เลือกโครงงานและลงทะเบียนเรียนวิชา 502498 Chemical Engineering Research Project I (เพิ่มเติม) ในภาค 1/2560...ขอให้นิสิตทำการเลือกโครงงานและส่งแบบฟอร์มเลือกโครงงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีภายในวันที่ 9 ส.ค. 2560...หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถาม อ.ชัยวัฒน์ เพิ่มเติม
 • <<<คลิกดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง    
 • ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ ภาควิชาพฤษศาสตร์และภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์รับผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และเปิดรับสมัครตลอดปีด้วยวิธีพิเศษ (สำหรับผู้ที่สนใจที่มีเกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป และมีคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลักสูตรมีทุนการศึกษาให้กับผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกำหนด)ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/
 • รับสมัครนิสิตเข้าฝึกงาน 4 เดือนในบริษัทต่อไปนี้

  1. บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด (รับเพิ่มเติมจำนวน 2 คน) ฝึกงานช่วง ก.ย.- ธ.ค.2560 จำนวน 1 คน และช่วง ม.ค.- เม.ย. 2561 จำนวน 1 คน , 2. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด รับสมัครนิสิตจำนวน 3 คน ฝึกงานช่วง ก.ย.- ธ.ค. 2560 จำนวน 2 คน และช่วง ม.ค.- เม.ย.2561 จำนวน 1 คน (นิสิตที่สนใจลงชื่อได้ที่ภาควิชาฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2559 และจะนัดสัมภาษณ์ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 2559)
 • ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพิ่มการขยายเวลาการลงทะเบียนของการประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2017 ภายใต้หัวข้อ "Green Convergence on Chemical Frontiers" ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 จึงขอเชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา และ ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.paccon2017.com

1-1 of 1